Select Page

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ผลิตบัณฑิตในสายงานช่างวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมศาสตร์ มาเป็นเวลานานกว่า 62 ปี มีศิษย์เก่าที่เป็นเจ้าของธุรกิจ เป็นผู้บริหารระดับสูงในวงการธุรกิจและอุตสาหกรรมมากมาย เป็นที่ยอมรับจากทุกแวดวงว่า บัณฑิตวิศวกรรมศาสตร์ของราชมงคลกรุงเทพนั้น ทำงานเป็น ทำงานเก่ง รู้งาน และทำงานได้ทันทีที่เข้าไปทำงานตั้งแต่วันแรก เพราะนอกจาก คุณภาพในการจัดกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่รักษาและยึดมั่นมาตลอดกว่าหกสิบปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ยังได้มีการพัฒนาให้ก้าวผ่านการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยอย่างต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลา เพื่อสร้างบัณฑิตวิศวกรรมศาสตร์ที่มีทักษะของความเป็นนักปฏิบัติ

ปัจจุบันคณะวิศวกรรมศาสตร์ ยังคงมุ่งมั่นสร้างบัณฑิตวิศวะนักปฏิบัติ และเหนือกว่านั้น บัณฑิตวิศวกรรมศาสตร์ของราชมงคลกรุงเทพยังจะต้องมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นในเรื่องของ ความคิดสร้างสรรค์และทักษะที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 อีกด้วย โดยเฉพาะในเรื่องของภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการนำเสนองาน ซึ่งจะนำไปสู่โอกาสการได้งานทำทันทีที่จบการศึกษาและมีรายได้หรือค่าตอบแทนที่สูง

หลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เปิดสอน และแนวทางประกอบอาชีพ

01

หลักสูตรวิทยาศาตรมหาบัณฑิต

 • สาขาการจัดการคุณภาพ

02

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
จำนวน 10 หลักสูตร

 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 4 ปี ภาคปกติ / เทียบโอนรายวิชา (วุฒิที่รับ ม.6 วิทย์-คณิต/ปวช. ช่างอุตสาหกรรม/ปวส. ช่างอุตสาหกรรม)
  แนวทางประกอบอาชีพหลังจบการศึกษา อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา พนักงานในสถานประกอบการ ในตำแหน่งวิศวกรโยธา เจ้าหน้าที่ของรัฐ ในตำแหน่งวิศวกรโยธา ประกอบธุรกิจของตนเองด้านวิศวกรรมโยธา ช่างเทคนิคผู้ควบคุมงาน
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 4 ปี ภาคปกติ / เทียบโอนรายวิชา (วุฒิที่รับ ม.6 วิทย์-คณิต/ปวช. ช่างอุตสาหกรรม/ปวส. ช่างอุตสาหกรรม)
  แนวทางประกอบอาชีพหลังจบการศึกษา พนักงานในสถานประกอบการ ในตำแหน่งวิศวกร เจ้าหน้าที่ของรัฐ ในตำแหน่งวิศวกร ประกอบธุรกิจส่วนตัวทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมไฟฟ้า นักวิเคราะห์นโยบายและโครงการระบบไฟฟ้ากำลัง
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 4 ปี ภาคปกติ / เทียบโอนรายวิชา (วุฒิที่รับ ม.6 วิทย์-คณิต/ปวช. ช่างอุตสาหกรรม/ปวส. ช่างอุตสาหกรรม)
  แนวทางประกอบอาชีพหลังจบการศึกษา วิศวกรเครื่องกล (Mechanical Engineer) วิศวกรควบคุมการผลิต (Process Engineer) วิศวกรฝ่ายออกแบบงานระบบภายในอาคาร (Building System Engineer) วิศวกรฝ่ายซ่อมบำรุง (Maintenance Engineer) นักวิชาการหรือนักวิจัย (Academic Scholar or Researcher)
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 4 ปี ภาคปกติ / เทียบโอนรายวิชา (วุฒิที่รับ ม.6 วิทย์-คณิต/ปวช. ช่างอุตสาหกรรม/ปวส. ช่างอุตสาหกรรม)
  แนวทางประกอบอาชีพหลังจบการศึกษา พนักงานในสถานประกอบการ ในตำแหน่งวิศวกร เจ้าหน้าที่ของรัฐ ในตำแหน่งวิศวกร ประกอบธุรกิจของตนเองด้านวิศวกรรมอุตสาหการ นักวิจัยในหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 4 ปี ภาคปกติ / เทียบโอนรายวิชา (วุฒิที่รับ ม.6 วิทย์-คณิต/ปวช. ช่างอุตสาหกรรม/ปวส. ช่างอุตสาหกรรม)
  แนวทางประกอบอาชีพหลังจบการศึกษา เจ้าหน้าที่ของรัฐและรัฐวิสาหกิจในสถานประกอบการ ในตำแหน่งวิศวกรอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ประกอบธุรกิจส่วนตัวด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม วิศวกรผู้ออกแบบและผู้ควบคุมงาน วิศวกรออกแบบผลิตภัณฑ์ วิศวกรวิจัยและพัฒนา วิศวกรขายและบริการ วิศวกรโครงการ วิศวกรที่ปรึกษา นักวิชาการหรือนักวิจัย
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 4 ปี ภาคปกติ (วุฒิที่รับ ม.6 วิทย์-คณิต)
  แนวทางประกอบอาชีพหลังจบการศึกษา วิศวกรเคมี (Chemical Engineer) วิศวกรการผลิต (Product Engineer) วิศวกรกระบวนการ (Process Engineer) วิศวกรออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design Engineer) วิศวกรวิจัยและพัฒนา (Research and Development Engineer) นักวิชาการหรือนักวิจัย (Academic Scholar or Researcher)
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ 4 ปี ภาคปกติ (วุฒิที่รับ ม.6 วิทย์-คณิต/ปวช. ช่างอุตสาหกรรม)
  แนวทางประกอบอาชีพหลังจบการศึกษา พนักงานในสถานประกอบการ ในตำแหน่งวิศวกรสำรวจ เจ้าหน้าที่ของรัฐในสถานประกอบการ ในตำแหน่งวิศวกรสำรวจผู้สอนในสถาบันการศึกษาที่ผลิตระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือผู้สอนในสถาบันการศึกษาที่ผลิตระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประกอบธุรกิจของตนเองด้านวิศวกรรมสำรวจ นักวิจัยในหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน นักวิชาการในองค์กรต่างๆ ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมสำรวจ
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน 4 ปี ภาคปกติ (วุฒิที่รับ ม.6 วิทย์-คณิต/ปวช. ช่างอุตสาหกรรม)
  แนวทางประกอบอาชีพหลังจบการศึกษา เจ้าหน้าที่ของรัฐและรัฐวิสาหกิจในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งวิศวกรซ่อมบำรุงอากาศยาน ประกอบธุรกิจส่วนตัวด้านซ่อมบำรุงอากาศยาน วิศวกรซ่อมบำรุงอากาศยาน บริการภาคพื้นอากาศยาน เจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลงานท่าอากาศยาน นักวางแผนการซ่อมบำรุงอากาศยาน เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยการซ่อมบำรุงอากาศยาน
  นักวิชาการหรือนักวิจัย
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 4 ปี ภาคปกติ (วุฒิที่รับ ม.6 วิทย์-คณิต/ปวช. ช่างอุตสาหกรรม)
  แนวทางประกอบอาชีพหลังจบการศึกษา วิศวกรรมอัตโนมัติและหุ่นยนต์ นักวิเคราะห์ระบบอัตโนมัติ วิศวกรประจำโรงงานที่ควบคุมด้วยเครื่องจักรขั้นสูงโปรแกรมเมอร์ระบบสารสนเทศอุตสาหกรรมในโรงงาน วิศวกรออกแบบระบบอัตโนมัติ วิศวกรวิจัยและพัฒนา วิศวกรขายและบริการ วิศวกรโครงการ วิศวกรที่ปรึกษา นักวิชาการหรือนักวิจัย
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตความแม่นยำสูง 4 ปี ภาคปกติ (วุฒิที่รับ ม.6 วิทย์-คณิต/ปวช. ช่างอุตสาหกรรม)
  แนวทางประกอบอาชีพหลังจบการศึกษา พนักงานในสถานประกอบการ ในตำแหน่งวิศวกรการผลิต วิศวกรอุตสาหการ วิศวกรควบคุมคุณภาพ วิศวกรวางแผน การผลิต วิศวกรซ่อมบำรุงรักษา วิศวกรโรงงาน วิศวกรออกแบบผลิตภัณฑ์ วิศวกรจัดซื้อ วิศวกรแม่พิมพ์และขึ้นรูป วิศวกรการวัดและตรวจสอบ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ในตำแหน่งวิศวกรซ่อมบำรุง วิศวกรออกแบบกระบวนการผลิต วิศวกรวางแผนการผลิต ผู้สอนในสถาบันการศึกษาที่ผลิตระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประกอบธุรกิจส่วนตัวด้านวิศวกรรม ที่เกี่ยวกับการออกแบบ, กระบวนการผลิต, การวัดและตรวจสอบ หรือการบริการ นักวิจัยในหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน

ENG

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY KRUNGTHEP

The Faculty of Engineering

UTK

The Faculty of Engineering at Rajamangala University of Technology Krungthep has produced graduates in engineering and industrial science for more than 62 years. Those graduates have been successful in their career paths, both in their own businesses and as top executives in the business and industrial sectors. These graduates are widely recognized for their qualifications, training and preparation for real-world work life. The learning and teaching process, which has been provided more than 60 years, has also been continually improved and customized to meet the demands of the workforce.

The Faculty of Engineering strives to develop engineers who are also good practitioners.Most of all, they must be able to think creatively and equipped with other necessary skills for the 21st century, in particular, the mastery of the English language for both communication and presentations. This will give them a competitive advantage in their work life, such as a good start and a high salary.

Curriculum, degrees and career guidelines

1. Master of Engineering
– Quality Management

2. Bachelor of Engineering
– Civil Engineering
– Surveying Engineering
– Mechanical Engineering
– Industrial Engineering
– Chemical Engineering
– Electrical Engineering
– Electronics and Telecommunication Engineering

Future careers
– Engineer in a government office or private company, for example, factories, automobile and auto parts plants, petroleum plants, construction companies, and the Electricity Generating Authority of Thailand, the Treasury Department, the Agricultural Land Reform Office, the Department of Lands, the Royal Irrigation Department, the Metropolitan Electricity Authority, etc.

93,391 total views, 0 views today