สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
University Council of Rajamangala University of Technology Krungthep