งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ

งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ

ข้อมูลกิจกรรมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

The Royal Emblem for the Celebrations on the Auspicious Occasion of His Majesty the King's 6th Cycle Birthday Anniversary on 28 th July 2024

แผ่นภาพพระราชกรณียกิจ เพื่อให้สถาบันการศึกษา โรงเรียน และหน่วยงานต่าง ๆ สามารถดาวน์โหลดไปใช้ ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

ภาพตัวอย่างการเชิญตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ เฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ไปประดับพระบรมฉายาลักษณ์ และคำถวายพระพรชัยมงคล

หลักเกณฑ์การพิจารณาการขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

วีดิทัศน์ ข้อมูลกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ

วีดิทัศน์ข้อมูลกิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

รายการสารคดีเฉลิมพระเกียรติ “๗๒ พรรษา ธรรมราชา มหาวชิราลงกรณ” ตอนที่ ๖ ย้อนรำลึกพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งทรงรับเป็นองค์ประธานคณะกรรมการอำนวยการ องค์ประธานคณะกรรมการอำนวยการ โครงการจัดสร้างพระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจรรย์

รายการสารคดีเฉลิมพระเกียรติ “๗๒ พรรษา ธรรมราชา มหาวชิราลงกรณ” ตอนที่ ๕ พาเยี่ยมชมวัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร ซึ่งตั้งอยู่ที่เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ฟังประวัติความเป็นมาและความเกี่ยวเนื่องกับพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ

สารคดี ๖ รอบพระชนมพรรษา อาณาราษฎร์ร่มเย็น ตอน ศูนย์ฝึกพระราชทานจิตอาสา ๙๐๔

สารคดี ๖ รอบพระชนมพรรษา อาณาราษฎร์ร่มเย็น ตอน พระราชกรณียกิจด้านกีฬา