คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความโดดเด่นในเรื่องความหลากหลายของหลักสูตร ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรที่เน้นสอนองค์ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ หรือด้านเทคโนโลยีโดยเฉพาะ อาทิ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เคมี สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ หลักสูตรที่สอนให้นักศึกษาได้เรียนรู้ทักษะการคิดแบบเป็นเหตุเป็นผล ผสานกับมุมมองทางศิลปะ และการใช้เทคโนโลยีที่เฉพาะด้านสำหรับวิชาชีพนั้น อาทิ สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ สาขาเทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ และสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ความหลากหลายดังกล่าวนี้ก็เพื่อเป็นทางเลือกให้นักศึกษา มีแนวทางการประกอบวิชาชีพที่แตกต่าง ภายใต้ปรัชญาของคณะที่ต้องการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ที่มีทักษะความรู้ความสามารถ กระบวนการคิดเชิงวิเคราะห์ และตรรกะที่ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์ กระตุ้นให้นักศึกษาทุกคน คิดหาคำตอบใหม่ จากปัญหาเดิม เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น

หลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาตรีที่เปิดสอน และแนวทางประกอบอาชีพ”
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
– สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์
2.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
– สาขาวิชาเคมี
แนวทางการประกอบอาชีพ นักวิทยาศาสตร์ทางเคมีประจำสถานประกอบการของรัฐและเอกชน เช่น อุตสาหกรรมน้ำมันปิโตรเลียม พลาสติก ยา อาหาร เคมีภัณฑ์ น้ำมันพืช นักวิจัยและพัฒนางานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
– สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
แนวทางการประกอบอาชีพ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ผู้วิเคราะห์และออกแบบระบบงานทางคอมพิวเตอร์ ผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
– สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร
แนวทางการประกอบอาชีพ เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตหรือควบคุมคุณภาพอาหาร นักวิเคราะห์ วิจัยอาหาร เจ้าหน้าที่ฝ่ายประกันคุณภาพอาหาร เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบประกันคุณภาพอาหาร ผู้ตรวจรับรองระบบประกันคุณภาพอาหาร นักวิชาชีพในสถานประกอบการด้านอุตสาหกรรมอาหาร ธุรกิจส่วนตัวด้านการแปรรูปอาหาร
– สาขาวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพและความงาม (Click)
วิทยาศาสตรบัณทิต ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ชื่อปริญญาและสาขาวิชา วท.บ. (วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพและความงาม) B.Sc. (Health Science and Aesthetic)
3. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
– สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
แนวทางการประกอบอาชีพ งานออกแบบผลิตภัณฑ์ของใช้ในชีวิตประจำวัน ออกแบบกราฟฟิก โฆษณา เฟอร์นิเจอร์ ของเด็กเล่น บรรจุภัณฑ์ การผลิตผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรม
– สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์
แนวทางการประกอบอาชีพ งานผลิตภาพนิ่ง ภาพยนตร์และโทรทัศน์ งานผลิตภาพเชิงพานิชย์ ภาพโฆษณา ถ่ายภาพบุคคล ถ่ายภาพแฟชั่น ถ่ายภาพสารคดี การตัดต่อภาพยนตร์ การกำกับการแสดง
– สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์
แนวทางการประกอบอาชีพ งานออกแบบสิ่งพิมพ์ คอมพิวเตอร์กราฟฟิก กระบวนการผลิตสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนา การวางแผนและควบคุมคุณภาพงานพิมพ์
– สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ
แนวทางการประกอบอาชีพ งานออกแบบและผลิตเครื่องเรือนในระบบอุตสาหกรรม การวางแผนผลิตเครื่องเรือนโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ทั้งภาครัฐและเอกชน และประกอบอาชีพอิสระ
-สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง
แนวทางการประกอบอาชีพ งานผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียงรูปแบบต่างๆ ทั้งระบบสถานีและระบบเครือข่าย เน้นการฝึกปฏิบัติวิชาชีพเฉพาะด้านโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง เช่น การผลิตสื่อโทรทัศน์ใต้น้ำ การประชุมทางไกลผ่านจอภาพ เป็นต้น

เยี่ยมชมเว็บไซต์ >>


The Faculty of Science and Technology, Rajamangala University of Technology Krungthep is recognized for its curriculum, providing knowledge or scientific skill-focused courses as well as technology-based ones.

The available courses include Chemical Science, Computer Science, Food Safety and Technology Management. In addition, there are courses that prepare students for artistic or creative careers, integrating an artistic perspective with scientific or logical thinking and modern technology, such as Television and Radio Broadcast Technology, Printing Technology, Photography and Cinematography, Furniture Design, and Industrial Product Design.

The varied curriculum offers alternatives to students with different careers goals.

It is also the philosophy of the Faculty to enhance knowledge and skills, as well as a system of analytical thinking. These graduates will use their creativity in order to obtain new solutions to familiar problems.

Curriculum, degrees and career guidelines

1. Master of Science
– Analytical Science

2. Bachelor of Science
– Chemistry
Future careers – Chemist in in the public or private sectors, such as Chemical Products, Food and Vegetable Oils, Medicine, the Petroleum industry, Plastics and science and technology research and development.

– Computer Science
Future careers – Computer Scientist, Systems Analyst, Computer Network Administrator, etc.

– Food Safety Management and Technology
Future careers – Food Production Employee, Quality Control, Food Analyst, Researcher, Quality Assurance Control Officer, Quality Assurance System Development Officer, Quality Assurance Assessor, Technical Officer, and food processing business owners.

3. Technology Program
– Television and Radio Broadcast Technology
Future careers – Producer of Radio and TV programs, Broadcaster of both station and network systems. The learning process encourages students to learn and to practice using the equipment required in this industry.

– Photography and Cinematography
Future careers – Production of still photographs, cinema and TV work, commercial photography, documentary photography, fashion photography, portrait photography, and film editing, and directing.

– Printing Technology
Future careers – Computer Graphics Designer, Print Designer, Printing Processing and Packaging, Printing Planning and Quality Control, and Research and Development Officer

– Furniture Technology and Design
Future careers – furniture design and production, planning furniture production using advanced technology in the public and private sectors, or self-employed.

– Industrial Product Design
Future careers – Designer of products for everyday use, Graphic Designer for advertising, furniture, industrial products. packaging, and toys.

30,462 total views, 0 views today