คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความโดดเด่นในเรื่องความหลากหลายของหลักสูตร ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรที่เน้นสอนองค์ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ หรือด้านเทคโนโลยีโดยเฉพาะ อาทิ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เคมี สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ หลักสูตรที่สอนให้นักศึกษาได้เรียนรู้ทักษะการคิดแบบเป็นเหตุเป็นผล ผสานกับมุมมองทางศิลปะ และการใช้เทคโนโลยีที่เฉพาะด้านสำหรับวิชาชีพนั้น อาทิ สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ สาขาเทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ และสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ความหลากหลายดังกล่าวนี้ก็เพื่อเป็นทางเลือกให้นักศึกษา มีแนวทางการประกอบวิชาชีพที่แตกต่าง ภายใต้ปรัชญาของคณะที่ต้องการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ที่มีทักษะความรู้ความสามารถ กระบวนการคิดเชิงวิเคราะห์ และตรรกะที่ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์ กระตุ้นให้นักศึกษาทุกคน คิดหาคำตอบใหม่ จากปัญหาเดิม เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น

หลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เปิดสอน และแนวทางประกอบอาชีพ
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
– สาขาวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์
2.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
– สาขาวิชาเคมี
แนวทางการประกอบอาชีพ นักวิทยาศาสตร์ทางเคมีประจำสถานประกอบการของรัฐและเอกชน เช่น อุตสาหกรรมน้ำมันปิโตรเลียม พลาสติก ยา อาหาร เคมีภัณฑ์ น้ำมันพืช นักวิจัยและพัฒนางานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
– สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
แนวทางการประกอบอาชีพ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ผู้วิเคราะห์และออกแบบระบบงานทางคอมพิวเตอร์ ผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
– สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร
แนวทางการประกอบอาชีพ เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตหรือควบคุมคุณภาพอาหาร นักวิเคราะห์ วิจัยอาหาร เจ้าหน้าที่ฝ่ายประกันคุณภาพอาหาร เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบประกันคุณภาพอาหาร ผู้ตรวจรับรองระบบประกันคุณภาพอาหาร นักวิชาชีพในสถานประกอบการด้านอุตสาหกรรมอาหาร ธุรกิจส่วนตัวด้านการแปรรูปอาหาร
– สาขาวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพและความงาม (Click)
วิทยาศาสตรบัณทิต ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ชื่อปริญญาและสาขาวิชา วท.บ. (วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพและความงาม) B.Sc. (Health Science and Aesthetic)
3. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
– สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
แนวทางการประกอบอาชีพ งานออกแบบผลิตภัณฑ์ของใช้ในชีวิตประจำวัน ออกแบบกราฟฟิก โฆษณา เฟอร์นิเจอร์ ของเด็กเล่น บรรจุภัณฑ์ การผลิตผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรม
– สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์
แนวทางการประกอบอาชีพ งานผลิตภาพนิ่ง ภาพยนตร์และโทรทัศน์ งานผลิตภาพเชิงพานิชย์ ภาพโฆษณา ถ่ายภาพบุคคล ถ่ายภาพแฟชั่น ถ่ายภาพสารคดี การตัดต่อภาพยนตร์ การกำกับการแสดง
– สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์
แนวทางการประกอบอาชีพ งานออกแบบสิ่งพิมพ์ คอมพิวเตอร์กราฟฟิก กระบวนการผลิตสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนา การวางแผนและควบคุมคุณภาพงานพิมพ์
– สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ
แนวทางการประกอบอาชีพ งานออกแบบและผลิตเครื่องเรือนในระบบอุตสาหกรรม การวางแผนผลิตเครื่องเรือนโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ทั้งภาครัฐและเอกชน และประกอบอาชีพอิสระ
-สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง
แนวทางการประกอบอาชีพ งานผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียงรูปแบบต่างๆ ทั้งระบบสถานีและระบบเครือข่าย เน้นการฝึกปฏิบัติวิชาชีพเฉพาะด้านโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง เช่น การผลิตสื่อโทรทัศน์ใต้น้ำ การประชุมทางไกลผ่านจอภาพ เป็นต้น

เยี่ยมชมเว็บไซต์ >>