สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

นายกสภาและกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ
WEBSITE_ชาญ
รศ.ชาญ ถนัดงาน
นายกสภามหาวิทยาลัยฯ

charn.t@mail.rmutk.ac.th

w
นายสมพร ปิยะพันธ์
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

somporn.p@mail.rmutk.ac.th

3. ศาสตราจารย์ญาณวิทย์ ดร
ศ.ญาณวิทย์ ดร.อลงกลด แทนออมทอง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

alongklod.t@mail.rmutk.ac.th

5
รศ.สุจิระ ขอจิตต์เมตต์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

sujira.k@mail.rmutk.ac.th

4. รองศาสตราจารย์ ดร
รศ.ดร.ภูมิ โชคเหมาะ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

poom.c@mail.rmutk.ac.th

w
รศ.ดร.โกวิน วิวัฒนพงศ์พันธ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

kowit.w@mail.rmutk.ac.th

w
รศ.ดร.ประธาน วัฒนวาณิชย์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

prathan.w@mail.rmutk.ac.th

6
รศ.ดร.นิยม รัฐอมฤต
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

niyom.r@mail.rmutk.ac.th

w
ศ.ดร.ประยุทธ อัครเอกฒาลิน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

prayut.a@mail.rmutk.ac.th

w
ศ.ดร.ตรีทศ เหล่าศิริหงษ์ทอง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

tritos.l@mail.rmutk.ac.th

w
รศ.ดร.พรพรรณ จันทโรนานนท์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

pornpan.j@mail.rmutk.ac.th

WEBSITE_สิริเบญจา__กอวัฒนา-removebg-preview
ดร.สิริเบญจา กอวัฒนา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

siribenja.k@mail.rmutk.ac.th

9. ดร
ดร.อุดม ชัยชนะพานิช
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

udom.c@mail.rmutk.ac.th

w
นายวิสุทธิ์ จิราธิยุต
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

visut.j@rmutk.ac.th

w
นายวิชาญ ธรรมสุจริต
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

wicha.t@mail.rmutk.ac.th

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง
WEBSITE_Pichai
รศ.ดร.พิชัย จันทร์มณี
อธิการบดี

กรรมการสภามหาวิทยาลัย
โดยตำแหน่ง
pichai.j@mail.rmutk.ac.th

ภูมิภวิช
นายภูมิภวิชญ์ ทิพย์ธีรเศวต
ประธานสภาคณาจารย์ฯ

กรรมการสภามหาวิทยาลัย
โดยตำแหน่ง
phumpawit.t@mail.rmutk.ac.th

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้บริหาร
LINE_ALBUM_กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯภายใน_๒๒๐๖๐๑_13-removebg-preview (1)
ผศ.ดร.ภูริวัตร คัมภีรภาพพัฒน์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร

poorivat.k@mail.rmutk.ac.th

.ดร
ผศ.ดร.สายชล ชุดเจือจีน
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร

saichol.c@mail.rmutk.ac.th

LINE_ALBUM_กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯภายใน_๒๒๐๖๐๑_11-removebg-preview (1)
ผศ.ชัยศักดิ์ คล้ายแดง
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร

chaisak.k@mail.rmutk.ac.th

ศิริมา
นางศิริมา ศีลพัฒน์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร

sirima.s@mail.rmutk.ac.th

LINE_ALBUM_กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯภายใน_๒๒๐๖๐๑_8-removebg-preview
นายสุระศักดิ์ ศรีปาน
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร

surasak.s@mail.rmutk.ac.th

กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้แทนคณาจารย์
23
ผศ.ชูศักยฐ์ กมลขัยติธร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์

choosak.k@mail.rmutk.ac.th

ณัฐวิท
นายณัฐวิทย์ คงศรีชาย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์

nuttawit.k@mail.rmutk.ac.th

ชนิดา
ผศ.ชนิดา ป้อมเสน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์

Chanida.p@mail.rmutk.ac.th

วาสนา
นางสาววาสนา ด้วงเหมือน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์

wassana.d@mail.rmutk.ac.th

กฤษณา
ผศ.กฤษณา ชูโชนาค
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์

kritsana.ch@mail.rmutk.ac.th

_องค์ศิริพร-removebg-preview
นางสาวตติยา องค์ศิริพร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์

tatiya.o@mail.rmutk.ac.th

ฉัตรชัย
นายฉัตรชัย รักถิ่น
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์

chatchai.r@mail.rmutk.ac.th

เลขานุการ สภามหาวิทยาลัย
นพรัตน์
ผศ.นพรัตน์ ภัยวิมุติ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

nopparat.p@mail.rmutk.ac.th

ฉัตรกาญ
นางฉัตรกาญจน์ ดรุมาศ
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

chatkarn.d@mail.rmutk.ac.th

วิไรรัตน์
นางวิไรรัตน์ ราษฎร์สภา
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

wirairat.s@mail.rmutk.ac.th

โสภิดา
นางสาวโสภิดา ศิริบาล
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

sopida.s@mail.rmutk.ac.th