อธิการบดีและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ

อธิการบดีและคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

WEBSITE_Pichai
รศ.ดร.พิชัย จันทร์มณี
อธิการบดี

089 458 6642
pichai.j@mail.rmutk.ac.th

.ดร
ผศ.ดร.ภูริวัตร คัมภีรภาพพัฒน์
รองอธิการบดี

084 097 4455
poorivat.k@mail.rmutk.ac.th

LINE_ALBUM_กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯภายใน_๒๒๐๖๐๑_4-removebg-preview
ผศ.นพรัตน์ ภัยวิมุติ
รองอธิการบดี

087 060 1377 nopparat.p@mail.rmutk.ac.th

WEBSITE_ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยศักดิ์_ราชมงคลกรุงเทพ
ผศ.ชัยศักดิ์ คล้ายแดง
รองอธิการบดี

02 287 9689
chaisak.k@mail.rmutk.ac.th

.ดร
ผศ.ดร.สายชล ชุดเจือจีน
รองอธิการบดี

089 664 6669
saichol.c@mail.rmutk.ac.th

 ดร
ผศ.ดลธรรม เอฬกานนท์
รองอธิการบดี

086 892 7514
dollathum.a@mail.rmutk.ac.th

WEBSITE_นางฉัตรกาญจน์_ราชมงคลกรุงเทพ
นางฉัตรกาญจน์ ดรุมาศ
รองอธิการบดี

090 963 7701
chatkarn.d@mail.rmutk.ac.th

WEBSITE_Wichan_ราชมงคลกรุงเทพ
รศ.ดร.วิชาญ ช่วยพันธ์
ผู้ช่วยอธิการบดี

089 789 8489
wichan.c@mail.rmutk.ac.th

WEBSITE_Paiboon_ราชมงคลกรุงเทพ
ผศ.ไพบูลย์ หาญมนต์
ผู้ช่วยอธิการบดี

083 556 3384
paiboon.h@mail.rmutk.ac.th

WEBSITE_ChumnahnNoypitak
ผศ.ดร.ชำนาญ น้อยพิทักษ์
ผู้ช่วยอธิการบดี

099 269 1442
Chumnahn.n@mail.rmutk.ac.th

WEBSITE_Jirangrug_ราชมงคลกรุงเทพ
ดร.จิรังรัก สมรรคจันทร์
ผู้ช่วยอธิการบดี

088 965 6999
jirangrug.s@mail.rmutk.ac.th

LINE_ALBUM_กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯภายใน_๒๒๐๖๐๑_9-removebg-preview
นายบุญช่วย เจริญผล
ผู้ช่วยอธิการบดี

089 760 1113
boonchuay.j@mail.rmutk.ac.th