ต้นไม้และสีประจำมหาวิทยาลัย

ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย : 
 
ต้นสาธร
 

เป็นไม้ยืนต้นหายากพันธุ์หนึ่ง ที่มีชื่อพ้องกับสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ที่ตั้งอยู่บนพื้นที่เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ต้นสาทรเป็นไม้ที่มีเนื้อไม้และแก่นทีมีลักษณะสวยงาม ดอกมีสีขาวรวมกันเป็นช่อ เรือนยอดเป็นพุ่มทึบ ใบอ่อนและยอดอ่อนมีขนยาวอ่อนนิ่มคล้ายเส้นไหมปกคลุมอยู่ เป็นลักษณะของพันธุ์ไม้ที่มีความเข้มแข็งและอ่อนโยนอยู่ในตัว ลักษณะของต้นสาธรนี้เหมือนเป็นสัญลักษณ์แสดงว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีความยืนยง มั่นคง มีความแข็งแกร่งทางวิชาการ แต่ขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ก็มิได้ละทิ้งการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติอันดีงาม และพร้อมจะเป็นร่มเงาที่ยืนยง เป็นที่พึ่งด้านวิชาการแก่สังคมตลอดไป

 

สีประจำมหาวิทยาลัยฯ : สีเขียว

สีเขียวเป็นสีวรรณะเย็น ที่แสดงถึงความเจริญงอกงาม ความสดชื่นแจ่มใส เป็นสัญลักษณ์แห่งความสงบร่มเย็น ซึ่งหมายถึง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มุ่งสร้างบัณฑิตให้มีความเจริญงอกงามในทุกด้าน ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม และพร้อมที่จะเป็นสถานศึกษาที่เป็นบ้านอันร่มเย็นให้นักศึกษาได้พักพิง เรียนรู้ และใช้ชีวิตอยู่อย่างมีความสุข