แผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยฯ

แผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัย
เอกสารประกอบแผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยฯ

เอกสารประกอบแผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยฯ
ระยะ 5 ปี พ.ศ.2566-2570