สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ
1. รองศาสตราจารย์ ดร
รศ.ดร. พิชัย จันทร์มณี
ประธานสภาวิชาการ

089 458 6642
pichai.j@mail.rmutk.ac.th

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร
ผศ.ดร. ภูริวัตร คัมภีรภาพพัฒน์
รองประธานสภาวิชาการ

084 097 4455
poorivat.k@mail.rmutk.ac.th

3. ศาสตราจารย์ ดร
ศ.ดร. สุทัศน์ ทิพย์ปรักมาศ
กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ

4. ศาสตราจารย์ ดร
ศ.ดร. พิเชษฐ ลิ้มสุวรรณ
กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ

5. รองศาสตราจารย์ ดร
รศ.ดร. ปราโมทย์ ศรีน้อย
กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ

6.รองศาสตราจารย์ ดร
รศ.ดร. มนตรี สังข์ทอง
กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ

7
รศ.ไพบูลย์ แย้มเผื่อน
กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ

8. รองศาสตราจารย์ ดร
รศ.ดร. สันชัย อินทพิชัย
กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ

9. รองศาสตราจารย์ ดร
รศ.ดร. อภิวัฒน์ มุตตามระ
กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ

10
ผศ.จริยา บุรพกุศลศรี
กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ

11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร
ผศ.ดร.เชิดชัย ธุระแพง
กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ

12
นายขจรศักดิ์ พงศ์ธนา
กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง
13.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร
ผศ.ดร. ครรชิต กำลังกล้า
กรรมการสภาวิชาการโดยตำแหน่ง

kanchit.k@mail.rmutk.ac.th

14
ผศ.ชัชวาลย์ สุขมั่น
กรรมการสภาวิชาการโดยตำแหน่ง

chatchawan.s@mail.rmutk.ac.th

15.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร
ผศ.ดร. กิตติพงษ์ โสภณธรรมภาณ
กรรมการสภาวิชาการโดยตำแหน่ง

kittipong.s@mail.rmutk.ac.th

17
ผศ.ธนวิทย์ ลายิ้ม
กรรมการสภาวิชาการโดยตำแหน่ง

tanavit.l@mail.rmutk.ac.th

16.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร
ผศ.ดร. สุธรรม ศิวาวุธ
กรรมการสภาวิชาการโดยตำแหน่ง

-@mail.rmutk.ac.th

18
นางสาวศิริอร วณิชโชตยานนท์
กรรมการสภาวิชาการโดยตำแหน่ง

siriorn.w@mail.rmutk.ac.th

19
นางศิริมา ศีลพัฒน์
กรรมการสภาวิชาการโดยตำแหน่ง

sirima.s@mail.rmutk.ac.th

20
นายสุระศักดิ์ ศรีปาน
กรรมการสภาวิชาการโดยตำแหน่ง

surasak.s@mail.rmutk.ac.th

กรรมการสภาวิชาการ จากผู้แทนคณาจารย์
21
รศ.ชัยณรงค์ วิเศษศักดิ์วิชัย
กรรมการสภาวิชาการผู้แทนคณาจารย์

-@mail.rmutk.ac.th

22
ผศ.มินตรา ศักดิ์ดี
กรรมการสภาวิชาการผู้แทนคณาจารย์

-@mail.rmutk.ac.th

UnknowMan
ผศ.ดร.ศศธร สิงขรอาจ
กรรมการสภาวิชาการผู้แทนคณาจารย์

-@mail.rmutk.ac.th

24. ดร
ดร.สมศักด์ บุตรสาคร
กรรมการสภาวิชาการผู้แทนคณาจารย์

-@mail.rmutk.ac.th

UnknowMan
นายวรพล น้อยนิล
กรรมการสภาวิชาการผู้แทนคณาจารย์

-@mail.rmutk.ac.th

26
นายสุริยา สงค์อินทร์
กรรมการสภาวิชาการผู้แทนคณาจารย์

-@mail.rmutk.ac.th

เลขานุการ สภาวิชาการ
27
ผศ.อลงกรณ์ อยู่สำราญ
เลขานุการสภาวิชาการ

alongkorn.y@mail.rmutk.ac.th

28
นางสุภาพร จันทร์คง
ผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการ

supaporn.c@mail.rmutk.ac.th