วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยแห่งการพัฒนาคนสู่นวัตกรรมและเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์

University of Human Development for Innovative and Creative Technologies

อัตลักษณ์และเอกลักษณ์

ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ที่ รู้ทฤษฎี เก่งปฏิบัติ และมีความคิดสร้างสรรค์

UTK Gallery

สภาพแวดล้อม

ห้องสมุด

ห้องออกกำลังกาย

ห้องพยาบาล

หอประชุมใหญ่

หน่วยงานภายนอกและสื่อที่น่าสนใจ