ขอเชิญร่วมงาน “รวมใจเป็นหนึ่งเดียว” สถาปนา 72 ปี เทคนิคกรุงเทพฯ

“รวมใจเป็นหนึ่งเดียว” สถาปนา 72 ปี เทคนิคกรุงเทพฯ พบกับศิลปิน: พงษ์สิทธิ์ คำภีร์ / หิน เหล็ก ไฟ / เสก โลโซ / มาลีฮวนน่า / วงชาตรี /

Loading

Read more

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการ เทคนิคการสร้างแรงบันดาลใจ สู่เป้าหมายความสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

เมื่อวันที่ 27-28 เมษายน 2567 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการเทคนิคการสร้างแรงบันดาลใจสู่เป้าหมายความสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อผลความเป็นเลิศในการเพิ่มศักยภาพ ด้านการเรียนการสอน และด้านงานวิจัย ให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในทุกชั้นปีทุกหลักสูตรที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้เปิดการเรียนการสอน เพื่อเป็นการกระตุ้น ส่งเสริม และสนับสนุนให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีกำลังใจในการเรียนและทำงานวิจัยได้อย่างต่อเนื่องจนทำให้สำเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่กำหนด โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.พิชัย จันทร์มณี อธิการบดี กล่าวเปิดงานและบรรยายพิเศษร่วมกับ ผศ.ดร.ภูริวัตร คัมภีรภาพพัฒน์

Loading

Read more

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ความรู้พื้นฐานทางสิ่งทอและการประยุกต์ใช้งานด้าน Geotextile

เมื่อวันที่ 6-7 พฤษภาคม 2567 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ มทร.กรุงเทพ จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง “ความรู้พื้นฐานทางสิ่งทอและการประยุกต์ใช้งานด้าน Geotextile” ให้กับ บริษัท ซุปเปอร์เฟ็ลท์ จีโอซินเทติคส์ จำกัด จ.เพชรบุรี  ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายแผ่นเส้นใยสังเคราะห์ Nonwoven สำหรับงาน Geotextile 

Loading

Read more

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบรางวัลผู้ชนะการประกวด “สื่อยังไงให้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นที่รู้จัก”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567  ดร.นชพรรณ จั่นทอง รองคณบดีฝ่ายกิจการทั่วไป ให้เกียรติเป็นประธานในการมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดโครงการสร้างสื่อโซเชียลมีเดีย หัวข้อ “สื่อยังไงให้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นที่รู้จัก” โดยมีทั้งหมด จำนวน 4 รางวัล รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม Yahooo รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่

Loading

Read more

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร จัดค่ายภาษาจีนส่งเสริมเยาวชนให้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2567 คณาจารย์และทีมนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพร่วมกันจัดค่ายภาษาจีน ภายใต้การสนับสนุนของบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ในนามกลุ่ม “สิงห์อาสา” ร่วมกับกลุ่มเครือบริษัท 10 บริษัททั่วประเทศ  สมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทย สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย โรงเรียนแบดมินตัน บ้านทองหยอด ค่ายมวยบัญชาเมฆ

Loading

Read more

คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการ “อบรมกลยุทธ์การสื่อสารให้มีประสิทธิภาพในยุคดิจิทัล” พัฒนาศักยภาพบุคลากร

คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการ “อบรมกลยุทธ์การสื่อสารให้มีประสิทธิภาพในยุคดิจิทัล” พัฒนาศักยภาพบุคลากร เมื่อวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 คณะศิลปศาสตร์จัดโครงการ “อบรมกลยุทธ์การสื่อสารให้มีประสิทธิภาพในยุคดิจิทัล” เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพทางการสื่อสารให้กับบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ โดยมีการจัดโครงการแบ่งเป็น 2 ระยะ ระยะที่ 1 จัดอบรม ณ อาคาร 80

Loading

Read more

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.กรุงเทพ เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Non-Degree หลักสูตร ระบบบริหารการผลิตสีเขียวในอุตสาหกรรมงานโลหะกราฟิกด้วย BCG Model

📣คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.กรุงเทพ เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตรประเภทประกาศนียบัตร Non-Degree ในหลักสูตร ระบบบริหารการผลิตสีเขียวในอุตสาหกรรมงานโลหะกราฟิกด้วย BCG Model (The green production management system in the metal graphics industry using the

Loading

Read more

ราชมงคลกรุงเทพ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มรภ.เชียงราย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ด้านงานกองพัฒนานักศึกษา

วันที่ 5 พฤษภาคม 2567 – ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยศักดิ์ คล้ายแดง รองอธิการบดี อาจารย์สุเปรม นนทะวงษ์ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองพัฒนา และบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ให้การต้อนรับคณะเดินทางศึกษาดูงานจาก กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย นำโดย อาจารย์นิคม อัสสรัตนะสุชิน

Loading

Read more

นักศึกษาวิศวกรรมเครื่องกล คว้ารางวัลชนะเลิศ การแข่งขันรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงเพื่อธุรกิจ

เมื่อวันที่ 26-27 เมษายน 2567 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำทีมโดย ผศ.ดร.สุรชัย เหมหิรัญ อ.ฐานทัพ นนท์ตุลา อ.พงษ์นรินทร์ สว่างวงษ์ และ นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล เข้าร่วมการแข่งขันรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงเพื่อธุรกิจแห่งอนาคต ครั้งที่ 3 (3rd EVAT

Loading

Read more

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชี้แจงนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชี้แจงนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชวาลย์ สุขมั่น คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้ชี้แจงนโยบายไม่รับของขวัญ และของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) โดยบุคลาการของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้มีเจตนารมณ์ร่วมกัน

Loading

Read more