ขอเชิญเข้าชมผลงานหนังสั้น สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ ในโครงการฉายภาพยนค์ “มาหาหนัง”

สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ ขอเชิญเข้าชมผลงานหนังสั้น ในโครงการฉายภาพยนค์ “มาหาหนัง” ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2553 เวลา 08.00-17.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์ปฏิบัติการรวม (อาคารสิรินธร)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เพื่อให้นักศึกษาของสาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ มีโอกาสสร้างสรรค์ผลงานและนำเสนอผลงานภาพยนตร์สั้น ผ่านกิจกรรมการชมภาพยนตร์สั้นและการแลกเปลี่ยนเสวนาร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านภาพยนตร์ ซึ่งจะเกิดประโยชน์อย่างยิ่ง ต่อนักศึกษา ผู้ชม และผู้สนใจ อีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ให้มหาวิทยาลัยเป็นที่รู้จัก โดยการเข้าร่วมกิจกรรม “ไม่มีค่าใช้จ่าย”   409 total views, 0 views today

409 total views, 0 views today

คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่องมอบอำนาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีและเรื่องมอบอำนาจให้ผู้ช่วยอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี

คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่องมอบอำนาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีและเรื่องมอบอำนาจให้ผู้ช่วยอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี และ เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ช่วยอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี 530 total views, 0 views today

530 total views, 0 views today

รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำฯ แทนตำแหน่งที่ว่างลง

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ แทนตำแหน่งที่ว่างลง รายละเอียด คลิกที่นี่ 580 total views, 0 views today

580 total views, 0 views today

ขอเชิญร่วมการประกวดกระทง ประกวดนางนพมาศ และการประกวดเทพบุตร ราชมงคลกรุงเทพ ประจำปี 2563

ขอเชิญร่วมการประกวดกระทง ประกวดนางนพมาศ และการประกวดเทพบุตร ราชมงคลกรุงเทพ ประจำปี 2563 ในงานสืบสานวัฒนธรรมไทยประเพณีลอยกระทง ในระหว่างวันที่ 27-31 ตุลาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2287 9600 ต่อ 7262 และ 09 9883 5158 กำหนดการประกวด ระเบียบการประกวดเทพบุตร ปี 2563 ระเบียบการประกวดนางนพมาศ ปี 2563 ระเบียบการประกวดกระทง 2563 ใบสมัครทำกระทง ใบสมัครเทพบุตร ใบสมัครนพมาศ 2,367 total views, 0 views today

2,367 total views, 0 views today

พิธีมอบทุนการศึกษาสมาคมผู้ปกครองและคณาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

พิธีมอบทุนการศึกษาสมาคมผู้ปกครองและคณาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ สมาคมผู้ปกครองและคณาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กำหนดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 พิธีมอบทุนการศึกษา รางวัลเรียนดีและทุนช่วยเหลือนักศึกษา-ผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่เชื้อ COVID-19 ในวันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2563 ณ หอประชุมใหญ่ อาคารสำนักงานอธิการบดี เวลา 09.00 น. ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อ รายงานตัวและเข้าซ้อมรับทุน ในวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน2563 เวลา 15.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ อาคารสานักงานอธิการบดี *หากไม่มารายงานตัวและเข้าซ้อมรับทุน ถือว่าสละสิทธิ์ * รายชื่อนักศึกษาเข้ารับมอบทุนการศึกษา รางวัลเรียนดีและทุนช่วยเหลือนักศึกษา-ผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่เชื้อ COVID-19 (โปรดตรวจสอบรายชื่อ) โปรดเตรียมเอกสารดังนี้ 1. ลงทะเบียนเวลา 08.00 น. 2. ใบสำคัญรับเงิน 3. บัตรประจาตัวประชาชนตัวจริง และสาเนาลงชื่อรับรองถูกต้อง 1 ชุด 4. หนังสือขอบคุณสมาคมที่มอบทุนการศึกษา / มอบรางวัลเรียนดี ทุน COVID-19 1 […]

1,524 total views, 0 views today

กำหนดการงานเชิดชูเกียรติแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ปี ๒๕๖๓ (ละอองฟ้า ลาจันทร์) วันพุธที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓

กำหนดการงานเชิดชูเกียรติแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ปี ๒๕๖๓ (ละอองฟ้า ลาจันทร์) วันพุธที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ 636 total views, 0 views today

636 total views, 0 views today

การเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่างลง – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

การเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่างลง – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 219 total views, 0 views today

219 total views, 0 views today

1 2 3 26