Select Page
กระบวนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิแทนตำแหน่งที่ว่างลงที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านบริหารงานบุคคล จำนวน 1 ตำแหน่ง

กระบวนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิแทนตำแหน่งที่ว่างลงที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านบริหารงานบุคคล จำนวน 1 ตำแหน่ง

ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง กระบวนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิแทนตำแหน่งที่ว่างลงที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านบริหารงานบุคคล จำนวน 1 ตำแหน่ง...
กระบวนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิแทนตำแหน่งที่ว่างลงที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านบริหารงานบุคคล จำนวน 1 ตำแหน่ง

แนวทางการปฏิบัติของนักศึกษาและแนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากรอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 8

แนวทางการปฏิบัติของนักศึกษาและแนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากรอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 8 314 total views, 0 views...
กระบวนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิแทนตำแหน่งที่ว่างลงที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านบริหารงานบุคคล จำนวน 1 ตำแหน่ง

แนวทางการปฏิบัติของนักศึกษาและแนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากรอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 7

แนวทางการปฏิบัติของนักศึกษาและแนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากรอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 7 118 total views, 0 views...
คณะศิลปศาสตร์ ขอเชิญชวนนักศึกษาทุกชั้นปี เข้าร่วม “โครงการพัฒนานักศึกษาทางภาษาอังกฤษ”

คณะศิลปศาสตร์ ขอเชิญชวนนักศึกษาทุกชั้นปี เข้าร่วม “โครงการพัฒนานักศึกษาทางภาษาอังกฤษ”

คณะศิลปศาสตร์ ขอเชิญชวนนักศึกษาทุกชั้นปี เข้าร่วม “โครงการพัฒนานักศึกษาทางภาษาอังกฤษ” โดยมีการอบรมภาษาอังกฤษผ่านทาง Google Meet จัดอบรมสำหรับนักศึกษาทุกคณะ ทุกชั้นปี สามารถเข้าร่วมโครงการ โดยเข้าไปลงทะเบียนได้ที่ link (red arrow curving down)ด้านล่างนี้...
กระบวนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิแทนตำแหน่งที่ว่างลงที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านบริหารงานบุคคล จำนวน 1 ตำแหน่ง

แนวทางการปฏิบัติของนักศึกษาและแนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากรอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 5

แนวทางการปฏิบัติของนักศึกษาและแนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากรอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 5 715 total views, 0 views...