Select Page

ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการและรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เข็มที่ 3 กลุ่มสิทธิ์ : ข้าราชการ นักศึกษา เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย แม่บ้าน ผู้ประกอบการร้านค้า พนักงานปรับปรุงภูมิทัศน์

มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ สรุปข่าวประชาสัมพันธ์ การดำเนินงาน ภายใต้โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (U2T) จำนวน 10 ตำบล 4 จังหวัด จากที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกระทรวง อว. จำนวนทั้งสิ้น 70 ตำบล 26 จังหวัด

ประกาศ ผลการพิจารณาตรวจคุณสมบัติผู้ถูกเสนอเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ด้านการบริหารงานบุคคล แทนตำแหน่งที่ว่างลง 1 ตำแหน่ง