การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ในรูปแบบออนไลน์

ประกาศ!!! สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 (ทุกคน) จะต้องเข้ารับการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ในรูปแบบออนไลน์ ได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 กรกฎาคม 2563 เท่านั้น!!! ผ่าน ทาง https://sites.google.com/mail.rmutk.ac.th/welcomefreshmenutk และนักศึกษาจะต้องทำแบบประเมินความรู้ หลังจากเรียนรู้ โดยจะต้องผ่าน 70% ขึ้นไป ถึงจะผ่านการปฐมนิเทศ และจะได้รับเกียรติบัตร รับรองการเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา (ผ่านทางอีเมล) โดยมหาวิทยาลัยกำหนดให้นักศึกษาใหม่ทุกคนจะต้องได้เข้ารับการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (ในรูปแบบออนไลน์) และบันทึกลงใน Activity Transcript ซึ่งเป็นกิจกรรมบังคับ นักศึกษาจะต้องเข้ารับการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภายในระยะเวลาที่กำหนด *** ขอให้นักศึกษา ศึกษารายละเอียดในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 (ในรูปแบบออนไลน์) ให้ละเอียดก่อนทำการปฐมนิเทศ เพื่อประโยชน์ และรักษาสิทธิของนักศึกษา 280 total views, 0 views today

280 total views, 0 views today

รับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่วันนี้ – 25 ตุลาคม 2563 ณ งานวิชาทหารและวินัยนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา อาคาร 37 ชั้น 1 เวลา 09.00 – 16.00 น. (ในวันและเวลาราชการ)

**รับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2563** ——————————————————- ตั้งแต่วันนี้ – 25 ตุลาคม 2563 ณ งานวิชาทหารและวินัยนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา อาคาร 37 ชั้น 1 เวลา 09.00 – 16.00 น. (ในวันและเวลาราชการ) ** รายงานตัวและปฐมนิเทศ ** #ทุกคน #พร้อมสวมเครื่องแบบวิชาทหารให้เรียบร้อย #หากไม่มาในวันดังกล่าวไม่ว่ากรณีใดจะไม่ได้เข้าเรียนวิชาทหารในปีการศึกษาดังกล่าว ในวันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563 ณ ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร ถนนวิภาวดี-รังสิต – นศท.ชั้นปี 1,2,4 เริ่มเวลา 07.30 – 12.00 น. – นศท.ชั้นปี 3,5 เริ่มเวลา 12.30 – 17.00 น. รายละเอียดการสมัคร >> https://drive.google.com/file/d/1zI-D3RgyyDam0hzeQbBhpIkYZbMGxTyz/view สอบถามเพิ่มเติม […]

119 total views, 0 views today

เปิดทำการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพและการมาปฏิบัติงานของบุคลากรในช่วงที่ยังมีการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อ Covid-19

ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง เปิดทำการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพและการมาปฏิบัติงานของบุคลากรในช่วงที่ยังมีการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อ Covid-19 ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 1,090 total views, 0 views today

1,090 total views, 0 views today

แผนการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน : กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

แผนการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน : กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 227 total views, 0 views today

227 total views, 0 views today

รายงานผลการวิเคราห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสและผลการดำเนินตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

รายงานผลการวิเคราห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ และผลการดำเนินตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงกคลกรุงเทพ ประปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รายงาน (Click)   140 total views, 0 views today

140 total views, 0 views today

ขอเชิญชวน บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชนหรือหน่วยงานรัฐ ที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อกับ หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ปี 2563

https://itas.nacc.go.th/go/eit/a7tahv Scan QR Code เพื่อตอบแบบประเมิน ข้อมูลการตอบของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อ การพัฒนาหน่วยงานของรัฐและการพัฒนาประเทศ ข้อมูลการตอบของท่านจะไม่มีการรายงานผลรายบุคคล ท่านสามารถตอบคำถามได้ตามความจริงมากที่สุด 155 total views, 0 views today

155 total views, 0 views today

ขอเชิญชวนบุคลากรภายใน ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (IIT) ปี 2563

https://itas.nacc.go.th/go/iit/a7tahv Scan QR Code เพื่อตอบแบบประเมิน ข้อมูลการตอบของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อ การพัฒนาหน่วยงานของรัฐและการพัฒนาประเทศ ข้อมูลการตอบของท่านจะไม่มีการรายงานผลรายบุคคล ท่านสามารถตอบคำถามได้ตามความจริงมากที่สุด 110 total views, no views today

110 total views, no views today

นักศึกษาใหม่ทุกรอบ ที่มีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ต้องยื่นเอกสารเพื่อรายงานตัว ในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2563

📣 นักศึกษาใหม่ทุกรอบ ที่มีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ต้องยื่นเอกสารเพื่อรายงานตัว ในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2563 ที่ เว็บไซต์ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (Click here) 1,914 total views, 0 views today

1,914 total views, 0 views today

ข้อมูลกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ข้อมูลกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน เช่น พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ข้อบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรี โครงสร้างของมหาวิทยาลัย ข้าราชการและลูกจ้างประจำ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ พนักงานเงินรายได้และลูกจ้างชั่วคราว รวมบุคลากรทุกประเภท การพัฒนาบุคลากร ศึกษาต่อ ฝึกอบรม การขอตำแหน่งสายวิชาการและสนับสนุน การดำเนินการทางวินัย การลงโทษทางวินัย การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ การจัดการศึกษา การมอบอำนาจ  46 total views, no views today

46 total views, no views today

1 2 3 24