พิธีมอบทุนการศึกษาสมาคมผู้ปกครองและคณาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

พิธีมอบทุนการศึกษาสมาคมผู้ปกครองและคณาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ สมาคมผู้ปกครองและคณาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กำหนดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 พิธีมอบทุนการศึกษา รางวัลเรียนดีและทุนช่วยเหลือนักศึกษา-ผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่เชื้อ COVID-19 ในวันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2563 ณ หอประชุมใหญ่ อาคารสำนักงานอธิการบดี เวลา 09.00 น. ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อ รายงานตัวและเข้าซ้อมรับทุน ในวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน2563 เวลา 15.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ อาคารสานักงานอธิการบดี *หากไม่มารายงานตัวและเข้าซ้อมรับทุน ถือว่าสละสิทธิ์ * รายชื่อนักศึกษาเข้ารับมอบทุนการศึกษา รางวัลเรียนดีและทุนช่วยเหลือนักศึกษา-ผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่เชื้อ COVID-19 (โปรดตรวจสอบรายชื่อ) โปรดเตรียมเอกสารดังนี้ 1. ลงทะเบียนเวลา 08.00 น. 2. ใบสำคัญรับเงิน 3. บัตรประจาตัวประชาชนตัวจริง และสาเนาลงชื่อรับรองถูกต้อง 1 ชุด 4. หนังสือขอบคุณสมาคมที่มอบทุนการศึกษา / มอบรางวัลเรียนดี ทุน COVID-19 1 […]

1,115 total views, 0 views today

กำหนดการงานเชิดชูเกียรติแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ปี ๒๕๖๓ (ละอองฟ้า ลาจันทร์) วันพุธที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓

กำหนดการงานเชิดชูเกียรติแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ปี ๒๕๖๓ (ละอองฟ้า ลาจันทร์) วันพุธที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ 364 total views, 0 views today

364 total views, 0 views today

การเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่างลง – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

การเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่างลง – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 135 total views, 0 views today

135 total views, 0 views today

กำหนดการพิธีไหว้ครู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓

กำหนดการพิธีไหว้ครู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ พื้นที่บพิตรพิมุขมหาเมฆ 761 total views, 0 views today

761 total views, 0 views today

สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(สป.อว.) ขอเชิญชวนบุคลากรในหน่วยงาน เข้าใช้งาน “ระบบธรรมาภิบาลออนไลน์”

สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(สป.อว.) ขอเชิญชวนบุคลากรในหน่วยงาน เข้าใช้งาน “ระบบธรรมาภิบาลออนไลน์” โดยมีวิธีการเข้าใช้งาน ดังนี้ 106 total views, 0 views today

106 total views, 0 views today

กำหนดการพิธีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชทานนามราชมงคล วันอังคารที่ 15 กันยายน 2563

กำหนดการพิธีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชทานนามราชมงคล วันอังคารที่ 15 กันยายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 84 total views, 0 views today

84 total views, 0 views today

มาตรการผ่อนคลายการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ของบุคลากรและนักศึกษา

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง มาตรการผ่อนคลายการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ของบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 38 total views, no views today

38 total views, no views today

1 2 3 26