คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการ “อบรมกลยุทธ์การสื่อสารให้มีประสิทธิภาพในยุคดิจิทัล” พัฒนาศักยภาพบุคลากร

คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการ “อบรมกลยุทธ์การสื่อสารให้มีประสิทธิภาพในยุคดิจิทัล” พัฒนาศักยภาพบุคลากร เมื่อวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 คณะศิลปศาสตร์จัดโครงการ “อบรมกลยุทธ์การสื่อสารให้มีประสิทธิภาพในยุคดิจิทัล” เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพทางการสื่อสารให้กับบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ โดยมีการจัดโครงการแบ่งเป็น 2 ระยะ ระยะที่ 1 จัดอบรม ณ อาคาร 80

Loading

Read more

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม “เปิดโลกใบเล็กผ่านกล้องจุลทรรศน์”

Loading

Read more

สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล จัดโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบ TOEIC สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๓

Loading

Read more

ราชมงคลกรุงเทพร่วมกับเรือนจำกลางนครปฐม คืนคนดีสู่สังคมโดยการฝึกอาชีพประกอบอาหาร

Loading

Read more

คณะศิลปศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายและสาธิตงาน ย้อนยุค ย้อนวัย เอกลักษณ์ไทย สาธิตจุฬาฯ

Loading

Read more

ขอเชิญบุคลากรภายใน มหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วม “โครงการสืบสานงานคหกรรมศาสตร์เพื่อเผยแพร่และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย”

แบบลงทะเบียนเข้าร่วม “โครงการสืบสานงานคหกรรมศาสตร์เพื่อเผยแพร่และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย” (Click)

Loading

Read more

การแข่งขันทักษะวิชาชีพภาคอุตสาหกรรมการบริการเพื่อเป็นผู้ประกอบการในอนาคต ภายใต้หัวข้อแนวคิดการแข่งขัน “Mighty Mix Bartender and Barista Thailand 2023”

ข้อ o30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ชื่อโครงการ  แข่งขันทักษะวิชาชีพภาคอุตสาหกรรมการบริการเพื่อเป็นผู้ประกอบการในอนาคต ภายใต้หัวข้อแนวคิดการแข่งขัน “Mighty Mix Bartender and Barista Thailand 2023” ระหว่างวันที่ 2-6 มีนาคม 2566 ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม การมีส่วนร่วมระหว่างคณะศิลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพและหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนในจังหวัดน่านในรูปแบบบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน โดยมุ่ง พัฒนาความรู้ทางการตลาดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

Loading

Read more

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG)

ข้อ o30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG) ระหว่างวันที่ 7-9 ตุลาคม 2565 ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพได้เข้าร่วมกิจกรรมการนำเสนอผลิตภัณฑ์และจำหน่ายสินค้าที่ได้รับการพัฒนาและออกแบบโดยนักวิจัยของมหาวิทยาลัย ทั้งที่เป็นสินค้าอุปโภคและบริโภค ซึ่งสินค้าทั้งหมดเป็นการนำองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการของตลาดและสามารถเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายให้แก่ชุมชนได้อย่างยั่งยืน ในกิจกรรมดังกล่าวจะมีการให้คำปรึกษาแก่ผู้เข้าชมงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเชิงพื้นที่กับนักวิจัยจากสถาบันต่างๆ ในเขตภาคอีสาน

Loading

Read more

อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี ได้รับเกียรติเป็นผู้ดำเนินรายการ Facebook Live ของสภาวิชาชีพบัญชีในการเสวนา TAP-Net Talk for Students หัวข้อ “สอบ CPA ผ่านฉลุย ต้องทำไง ?”

Loading

Read more

ผู้บริหาร มทร.กรุงเทพ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และฝึกปฏิบัติ ด้านการผสมเครื่องดื่ม โครงการสิงห์อาสา สร้างงานสร้างอาชีพ รุ่นที่ 2

Loading

Read more