ขอเชิญบุคลากรภายใน มหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วม “โครงการสืบสานงานคหกรรมศาสตร์เพื่อเผยแพร่และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย”

แบบลงทะเบียนเข้าร่วม “โครงการสืบสานงานคหกรรมศาสตร์เพื่อเผยแพร่และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย” (Click)

Loading

Read more

การแข่งขันทักษะวิชาชีพภาคอุตสาหกรรมการบริการเพื่อเป็นผู้ประกอบการในอนาคต ภายใต้หัวข้อแนวคิดการแข่งขัน “Mighty Mix Bartender and Barista Thailand 2023”

ข้อ o30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ชื่อโครงการ  แข่งขันทักษะวิชาชีพภาคอุตสาหกรรมการบริการเพื่อเป็นผู้ประกอบการในอนาคต ภายใต้หัวข้อแนวคิดการแข่งขัน “Mighty Mix Bartender and Barista Thailand 2023” ระหว่างวันที่ 2-6 มีนาคม 2566 ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม การมีส่วนร่วมระหว่างคณะศิลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพและหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนในจังหวัดน่านในรูปแบบบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน โดยมุ่ง พัฒนาความรู้ทางการตลาดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

Loading

Read more

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG)

ข้อ o30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG) ระหว่างวันที่ 7-9 ตุลาคม 2565 ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพได้เข้าร่วมกิจกรรมการนำเสนอผลิตภัณฑ์และจำหน่ายสินค้าที่ได้รับการพัฒนาและออกแบบโดยนักวิจัยของมหาวิทยาลัย ทั้งที่เป็นสินค้าอุปโภคและบริโภค ซึ่งสินค้าทั้งหมดเป็นการนำองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการของตลาดและสามารถเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายให้แก่ชุมชนได้อย่างยั่งยืน ในกิจกรรมดังกล่าวจะมีการให้คำปรึกษาแก่ผู้เข้าชมงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเชิงพื้นที่กับนักวิจัยจากสถาบันต่างๆ ในเขตภาคอีสาน

Loading

Read more

อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี ได้รับเกียรติเป็นผู้ดำเนินรายการ Facebook Live ของสภาวิชาชีพบัญชีในการเสวนา TAP-Net Talk for Students หัวข้อ “สอบ CPA ผ่านฉลุย ต้องทำไง ?”

Loading

Read more

ผู้บริหาร มทร.กรุงเทพ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และฝึกปฏิบัติ ด้านการผสมเครื่องดื่ม โครงการสิงห์อาสา สร้างงานสร้างอาชีพ รุ่นที่ 2

Loading

Read more

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริมความรู้เชิงนวัตกรรม เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้ สู่เส้นทางศิลปวัฒนธรรมการท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์แห่งภูมิปัญญาชุมชน

Loading

Read more

สำนักงานบริหารสินทรัพย์ จัดโครงการอบรมด้านสุขาภิบาลอาหาร และการดำเนินการประกอบร้านค้าอาหารและเครื่องดื่ม ภายใต้มาตรการ Covid free setting ให้กับผู้ประกอบการร้านค้าคู่สัญญา

Loading

Read more

อาจารย์คณะศิลปศาสตร์ ร่วมเป็นวิทยากรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาทักษะดิจิทัลและภาษาอังกฤษ เพื่อการเรียนรู้แบบ Hyflex ด้วย Microsoft 365 เพื่อการศึกษาสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดแพร่

Loading

Read more

สมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบทุนช่วยเหลือนักศึกษา ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19

Loading

Read more

รองอธิการบดี มทร.กรุงเทพ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง การเตรียมตัว/ปรับตัวเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยยุคนิวนอร์มัล

Loading

Read more