โครงการพัฒนาทักษะปฏิบัติออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สำหรับนักเรียนโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์

อ่านข่าวต้นฉบับ โครงการพัฒนาทักษะปฏิบัติออกแบบฯ สำหรับนักเรียน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Click) December 14, 2023      เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2566 สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จัดโครงการพัฒนาทักษะปฏิบัติออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สำหรับนักเรียนโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต กำลังกล้า

Loading

Read more

ค่ายภาษาอังกฤษ“สอนด้วยใจ ให้น้องเก่ง ครั้งที่ 13” (English with Love for the Young XII)” ระหว่าง วันที่ 2-5 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงเรียนธงชัยวิทยา อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

อ่านข่าวต้นฉบับ ค่ายภาษาอังกฤษ“สอนด้วยใจ ให้น้องเก่ง ครั้งที่ 13” คณะศิลปศาสตร์ (Click) ชื่อโครงการ ค่ายภาษาอังกฤษ“สอนด้วยใจ ให้น้องเก่ง ครั้งที่ 13” (English with Love for the Young XII)” ระหว่าง

Loading

Read more

ข้อมูลประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ

ข้อมูลประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ ข้อมูลประเมินประกันคุณภาพการศึกษา (Click)

Loading

Read more

ราชมงคลกรุงเทพ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ร่วมแสดงความคิดเห็นในการจัดทำแผนการดำเนินการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน

ราชมงคลกรุงเทพ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ร่วมแสดงความคิดเห็นในการจัดทำแผนการดำเนินการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ สำนักนิติการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้จัดโครงการ การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมา ภิบาลในการปฏิบัติงาน และแนวทางการประเมิน ITA พ.ศ. ๒๕๖๗” โดยมีผู้บริหารร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้

Loading

Read more

ราชมงคลกรุงเทพ จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน และแนวทางการประเมิน ITA เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและการเปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีส่วนร่วม

Loading

Read more

การแข่งขันทักษะวิชาชีพภาคอุตสาหกรรมการบริการเพื่อเป็นผู้ประกอบการในอนาคต ภายใต้หัวข้อแนวคิดการแข่งขัน “Mighty Mix Bartender and Barista Thailand 2023”

ข้อ o30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ชื่อโครงการ  แข่งขันทักษะวิชาชีพภาคอุตสาหกรรมการบริการเพื่อเป็นผู้ประกอบการในอนาคต ภายใต้หัวข้อแนวคิดการแข่งขัน “Mighty Mix Bartender and Barista Thailand 2023” ระหว่างวันที่ 2-6 มีนาคม 2566 ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม การมีส่วนร่วมระหว่างคณะศิลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพและหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนในจังหวัดน่านในรูปแบบบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน โดยมุ่ง พัฒนาความรู้ทางการตลาดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

Loading

Read more

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG)

ข้อ o30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG) ระหว่างวันที่ 7-9 ตุลาคม 2565 ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพได้เข้าร่วมกิจกรรมการนำเสนอผลิตภัณฑ์และจำหน่ายสินค้าที่ได้รับการพัฒนาและออกแบบโดยนักวิจัยของมหาวิทยาลัย ทั้งที่เป็นสินค้าอุปโภคและบริโภค ซึ่งสินค้าทั้งหมดเป็นการนำองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการของตลาดและสามารถเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายให้แก่ชุมชนได้อย่างยั่งยืน ในกิจกรรมดังกล่าวจะมีการให้คำปรึกษาแก่ผู้เข้าชมงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเชิงพื้นที่กับนักวิจัยจากสถาบันต่างๆ ในเขตภาคอีสาน

Loading

Read more

แนวทางปฏิบัติงานด้านจริยธรรมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (Do’s and Don’ts)

แนวทางปฏิบัติงานด้านจริยธรรมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (Do’s and Don’ts)

Loading

Read more