ราชมงคลกรุงเทพ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ร่วมแสดงความคิดเห็นในการจัดทำแผนการดำเนินการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน

Loading

Read more

ราชมงคลกรุงเทพ จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน และแนวทางการประเมิน ITA เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและการเปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีส่วนร่วม

Loading

Read more

การแข่งขันทักษะวิชาชีพภาคอุตสาหกรรมการบริการเพื่อเป็นผู้ประกอบการในอนาคต ภายใต้หัวข้อแนวคิดการแข่งขัน “Mighty Mix Bartender and Barista Thailand 2023”

ข้อ o30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ชื่อโครงการ  แข่งขันทักษะวิชาชีพภาคอุตสาหกรรมการบริการเพื่อเป็นผู้ประกอบการในอนาคต ภายใต้หัวข้อแนวคิดการแข่งขัน “Mighty Mix Bartender and Barista Thailand 2023” ระหว่างวันที่ 2-6 มีนาคม 2566 ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม การมีส่วนร่วมระหว่างคณะศิลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพและหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนในจังหวัดน่านในรูปแบบบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน โดยมุ่ง พัฒนาความรู้ทางการตลาดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

Loading

Read more

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG)

ข้อ o30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG) ระหว่างวันที่ 7-9 ตุลาคม 2565 ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพได้เข้าร่วมกิจกรรมการนำเสนอผลิตภัณฑ์และจำหน่ายสินค้าที่ได้รับการพัฒนาและออกแบบโดยนักวิจัยของมหาวิทยาลัย ทั้งที่เป็นสินค้าอุปโภคและบริโภค ซึ่งสินค้าทั้งหมดเป็นการนำองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการของตลาดและสามารถเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายให้แก่ชุมชนได้อย่างยั่งยืน ในกิจกรรมดังกล่าวจะมีการให้คำปรึกษาแก่ผู้เข้าชมงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเชิงพื้นที่กับนักวิจัยจากสถาบันต่างๆ ในเขตภาคอีสาน

Loading

Read more

สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาชี้แจงนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

Loading

Read more

แนวทางปฏิบัติงานด้านจริยธรรมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (Do’s and Don’ts)

แนวทางปฏิบัติงานด้านจริยธรรมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (Do’s and Don’ts)

Loading

Read more