คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชี้แจงนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชี้แจงนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชวาลย์ สุขมั่น คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้ชี้แจงนโยบายไม่รับของขวัญ และของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) โดยบุคลาการของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้มีเจตนารมณ์ร่วมกัน

Loading

Read more

โครงการพัฒนาทักษะปฏิบัติออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สำหรับนักเรียนโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์

อ่านข่าวต้นฉบับ โครงการพัฒนาทักษะปฏิบัติออกแบบฯ สำหรับนักเรียน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Click) December 14, 2023      เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2566 สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จัดโครงการพัฒนาทักษะปฏิบัติออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สำหรับนักเรียนโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต กำลังกล้า

Loading

Read more

ค่ายภาษาอังกฤษ“สอนด้วยใจ ให้น้องเก่ง ครั้งที่ 13” (English with Love for the Young XII)” ระหว่าง วันที่ 2-5 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงเรียนธงชัยวิทยา อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

อ่านข่าวต้นฉบับ ค่ายภาษาอังกฤษ“สอนด้วยใจ ให้น้องเก่ง ครั้งที่ 13” คณะศิลปศาสตร์ (Click) ชื่อโครงการ ค่ายภาษาอังกฤษ“สอนด้วยใจ ให้น้องเก่ง ครั้งที่ 13” (English with Love for the Young XII)” ระหว่าง

Loading

Read more

คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับนักศึกษา

คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม การขอเปิดรายวิชา การผ่อนผันค่าลงทะเบียนเรียน การขอใบคำร้องทั่วไปของนักศึกษา คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ การขอเปิดรายวิชา การผ่อนผันค่าลงทะเบียนเรียน การขอใบคำร้องทั่วไปของนักศึกษา คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ การขอเปิดรายวิชา การผ่อนผันค่าลงทะเบียนเรียน การขอใบคำร้องทั่วไปของนักศึกษา

Loading

Read more

คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

Loading

Read more

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ชี้แจงนโยบายไม่รับของขวัญ และของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

วันที่ 28 มีนาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนวิทย์ ลายิ้ม คณบดีคณะเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้ชี้แจงนโยบายไม่รับของขวัญ และของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) โดยบุคลาการของคณะเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์ ได้มีเจตนารมณ์ร่วมกัน ที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน

Loading

Read more