ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 212 total views, 0 views today

212 total views, 0 views today

แผนการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน : กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

แผนการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน : กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 227 total views, 0 views today

227 total views, 0 views today

รายงานผลการวิเคราห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสและผลการดำเนินตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

รายงานผลการวิเคราห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ และผลการดำเนินตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงกคลกรุงเทพ ประปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รายงาน (Click)   140 total views, 0 views today

140 total views, 0 views today

ขอเชิญชวน บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชนหรือหน่วยงานรัฐ ที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อกับ หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ปี 2563

https://itas.nacc.go.th/go/eit/a7tahv Scan QR Code เพื่อตอบแบบประเมิน ข้อมูลการตอบของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อ การพัฒนาหน่วยงานของรัฐและการพัฒนาประเทศ ข้อมูลการตอบของท่านจะไม่มีการรายงานผลรายบุคคล ท่านสามารถตอบคำถามได้ตามความจริงมากที่สุด 155 total views, 0 views today

155 total views, 0 views today

ขอเชิญชวนบุคลากรภายใน ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (IIT) ปี 2563

https://itas.nacc.go.th/go/iit/a7tahv Scan QR Code เพื่อตอบแบบประเมิน ข้อมูลการตอบของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อ การพัฒนาหน่วยงานของรัฐและการพัฒนาประเทศ ข้อมูลการตอบของท่านจะไม่มีการรายงานผลรายบุคคล ท่านสามารถตอบคำถามได้ตามความจริงมากที่สุด 110 total views, no views today

110 total views, no views today

ข้อมูลกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ข้อมูลกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน เช่น พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ข้อบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรี โครงสร้างของมหาวิทยาลัย ข้าราชการและลูกจ้างประจำ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ พนักงานเงินรายได้และลูกจ้างชั่วคราว รวมบุคลากรทุกประเภท การพัฒนาบุคลากร ศึกษาต่อ ฝึกอบรม การขอตำแหน่งสายวิชาการและสนับสนุน การดำเนินการทางวินัย การลงโทษทางวินัย การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ การจัดการศึกษา การมอบอำนาจ  46 total views, no views today

46 total views, no views today

“คู่มือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานและเรื่องร้องเรียนทุกประเภท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ”

“คู่มือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานและเรื่องร้องเรียนทุกประเภท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ” 198 total views, no views today

198 total views, no views today

รายงานความก้าวหน้า การกำกับติดตาม (ภาพรวม) ในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน

รายงานความก้าวหน้า การกำกับติดตาม (ภาพรวม) ในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2562 – เดือนมีนาคม 2563) 191 total views, 0 views today

191 total views, 0 views today

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกาศนโยบายการควบคุมภายใน บันทึกข้อตกลงความร่วมมือปฏิบติการควบคุมภายใน “ปฏิบัติงานควบคุมพัสดุ” แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกาศนโยบายการควบคุมภายใน บันทึกข้อตกลงความร่วมมือปฏิบติการควบคุมภายใน “ปฏิบัติงานควบคุมพัสดุ”   154 total views, 0 views today

154 total views, 0 views today

1 2 3