สำนักงานสหกิจศึกษา จัดทำ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการสำนักงานสหกิจศึกษา ประจำปี 2568

          วันที่ 17 มิถุนายน 2567 – ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพรัตน์ ภัยวิมุติ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เป็นประธานเปิดโครงการ “จัดทำ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการสำนักงานสหกิจศึกษา ประจำปี

Loading

Read more

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน รับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567

          สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ รับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 1 ประเภทรับตรง 1-3 ปวช./ปวส., ประเภทสถานศึกษาเครือข่ายปวช./ปวส., ประเภท TCAS1 Portfolio, ประเภท

Loading

Read more

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอเข้าพบ เอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ นำโดยอาจารย์ศิริอร วณิชโชตยานนท์ คณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ อาจารย์อ้อยใจ เลิศล้ำ อาจารย์สุภาพร ตาไข อาจารย์ชฎาพร จันทร์พันธ์ และนักศึกษา สาขาวิชาออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น เข้าพบเอกอัครราชทูต Remco van

Loading

Read more

อธิการบดี ราชมงคลกรุงเทพ เป็นประธานเปิดสถานฝึกสอนมวยไทย พิธีเปิดสถานฝึกสอนมวยไทย โบว์นา มวยไทยยิม (Bowna Muay Thai Gym)

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.พิชัย จันทร์มณี อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดสถานฝึกสอนมวยไทย โบว์นา มวยไทยยิม (Bowna Muay Thai Gym) โดยได้รับความสนใจจาก ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร

Loading

Read more

ราชมงคลกรุงเทพลงนามความร่วมมือในการพัฒนากำลังคนดิจิทัลกับ DDF และ ICDL Thailand

วันที่ 14 มิถุนายน 2567 – รองศาสตราจารย์ ดร.พิชัย จันทร์มณี อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ลงนามความร่วมมือกับ พลอากาศตรี ศาสตราจารย์ ดร.ประสงค์ ปราณีตพลกรัง รองประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิเพื่อการพัฒนาดิจิทัล และ Dr. HUGH

Loading

Read more

ราชมงคลกรุงเทพร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าเทคนิคกรุงเทพฯ จัดแถลงข่าวการจัดงาน 72 ปี วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ

วันที่ 12 มิถุนายน 2567 – รองศาสตราจารย์ ดร.พิชัย จันทร์มณี  อธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยศักดิ์ คล้ายแดง รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คุณปราโมทย์ วุฑฒิสาร นายกสมาคมศิษย์เก่าเทคนิคกรุงเทพฯ คุณไพโรจน์ สังวริบุตร ผู้กำกับภาพยนตร์ พิธีกร นักแสดงชื่อดังและศิษย์เก่าเทคนิคกรุงเทพฯ

Loading

Read more

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการเตรียมความพร้อมแคลคูลัส สำหรับวิศวกร เพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นวิศวกรในศตวรรษที่ 21

          เมื่อวันที่ 8 – 9 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ชัยณรงค์  วิเศษศักดิ์วิชัย รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการ “เตรียมความพร้อมแคลคูลัสสำหรับวิศวกร เพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นวิศวกรในศตวรรษที่ 21”

Loading

Read more

ราชมงคลกรุงเทพ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก มรภ.อุตรดิตถ์ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE)

วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2567 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โดยการนำของ รองศาสตราจารย์ ดร.พิชัย จันทร์มณี อธิการบดี นำทีมผู้บริหาร คณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ หัวหน้าหน่วยงาน และบุคลากร ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการส่งเสริมการจัดสหกิจศึกษาฯ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนัตถา กรพิทักษ์

Loading

Read more

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ส่งมอบซุ้มนั่งโซล่าเซลล์ติดตั้งปั๊มน้ำเพื่อใช้ในการเกษตร สั่งการด้วยระบบ IOT สมาร์ตฟาร์ม

Loading

Read more

ครูช่างอาสา พัฒนาผู้สูงวัยด้วยศิลปะ ดนตรีและการเต้นรำ บำรุงสมองรู้เท่าทันและฉลาดรู้โลกดิจิทัล

ระหว่างวันที่  29 – 30 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา อาจารย์พจนีย์ ศักดิ์เดชากุลและ อาจารย์ธรรมรัตน์ ศัลยวุฒิ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ พร้อมคณะนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว ได้รับเชิญจากองค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์ เป็นคณะวิทยากรบรรยายและจัดกิจกรรมกลุ่มเรื่อง อัตลักษณ์ท้องถิ่น และ มัคคุเทศก์กับการเชื่อมโยงอัตลักษณ์ท้องถิ่น ในโครงการมัคคุเทศก์น้อยเรียนรู้อัตลักษณ์ท้องถิ่น

Loading

Read more