กรรมการ สภาคณาจารย์และข้าราชการ

กรรมการ สภาคณาจารย์และข้าราชการ

ภูมิ
นายภูมิภวิชญ์ ทิพย์ธีรเศวต
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

phumpawit.t@mail.rmutk.ac.th

1-เอกชัย
นายเอกชัย รอดพิสา
รองประธานสภาคณาจารย์ฯ คนที่ 1

ekkachai.r@mail.rmutk.ac.th

 เฉลิมวัฒนชัย
ผศ.ณรงค์ เฉลิมวัฒนชัย
รองประธานสภาคณาจารย์ฯ คนที่ 2

narong.c@mail.rmutk.ac.th

 ราษฎร์สภา
นายวีระวัฒน์ ราษฎร์สภา
กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

weerawat.r@mail.rmutk.ac.th

 จิยะพานิชกุล
ผศ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.ประสิทธิ์ จิยะพานิชกุล
กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

prasit.ji@mail.rmutk.ac.th

 ทองพริก
นายพิเชษฐ ทองพริก
กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

pichate.t@mail.rmutk.ac.th

 สะสม
นายปุณณกัณฑ์ สะสม
กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

prunnagan.s@mail.rmutk.ac.th

 สุดใจ
นายสิทธิชัย สุดใจ
กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

sittichai.s@mail.rmutk.ac.th

.ส
นางสาวมนัสรินทร์ กวางวิเศษ
กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

manassarin.k@mail.rmutk.ac.th

 ยังดี
นางสาวณัฐกฤตา ยังดี
กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

natkrita.y@mail.rmutk.ac.th

 ดิ​ษ​ฐ​า​ภรณ์
ผศ.สมชาย ดิษฐาภรณ์
กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

somchye.d@mail.rmutk.ac.th​

 โลหพรหม
นางสาวอิศกฤตา โลหพรหม
กรรมการและเลขานุการ

itsagritta.l@mail.rmutk.ac.th

 กาฬษร
นายสาโรช กาฬษร
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

saroch.k@mail.rmutk.ac.th

นส.จินตนา มณีใส
นางสาวจินตนา มณีใส
กรรมการและเหรัญญิก

jintana.m@mail.rmutk.ac.th

-โสภิดา
นางสาวโสภิดา ศิริบาล
ผู้ช่วยเลขานุการ

sopida.s@mail.rmutk.ac.th