ประวัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ก่อตั้งเมื่อ 18 มกราคม 2548

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2548 เป็นสถาบันอุดมศึกษาสายอาชีพเปิดสอนในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทและมีรากฐานมาจากการหลอมรวมตัวกันของสถาบันการศึกษาสายอาชีพที่มีชื่อเสียงและประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนาน 3 แห่งคือ

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตพระนครใต้หรือการช่างสตรีพระนครใต้ มีชื่อเสียงในความเชี่ยวชาญด้านงานช่างสตรี อาทิ งานตัดเย็บเสื้อผ้าและออกแบบแฟชั่น งานประดิษฐ์และจัดดอกไม้ อาหารอาหารแปรรูป วิทยาศาสตร์การอาหาร ซึ่งมีประวัติศาสตร์มานานกว่า 80 ปี

 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯหรือวิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ มีชื่อเสียงในความเชี่ยวชาญทางด้านช่างอุตสาหกรรม อาทิ อุตสาหกรรมบริการ การท่องเที่ยว การโรงแรม อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมเครื่องเรือนวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องยนต์ เคมี ช่างสำรวจ ช่างภาพซึ่งมีประวัติศาสตร์มานานกว่า 60 ปี และ

 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตบพิตรพิมุข มหาเมฆ มีชื่อเสียงในความเชี่ยวชาญในด้านบริหารธุรกิจการตลาดและภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ซึ่งมีประวัติศาสตร์มานานกว่า 30 ปี

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จึงนับว่าเป็นศูนย์รวมองค์ความรู้ทางวิชาการ
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ในสายวิชาชีพที่ครบวงจร ใน 3 กลุ่มความรู้ คือ

กลุ่มการบริหารจัดการ (Management)

การตลาด การบัญชี การจัดการระบบสารสนเทศ การประเมินราคาทรัพย์สิน

กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Economy Industry)

เป็นกลุ่มวิชาชีพเฉพาะด้านประกอบด้วยหลักสูตรทางด้านไลฟ์สไตล์และหลักสูตรด้านงานบริการ ได้แก่ สิ่งทอและแฟชั่น การออกแบบอุตสาหกรรม ช่างภาพ ช่างพิมพ์ วิทยุโทรทัศน์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย การท่องเที่ยวและบริการการโรงแรม อาหารไทย อาหารแปรรูป อาหารไทยฮาลาล

กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering)

อากาศยาน ไฟฟ้า โยธา เครื่องกล อุตสาหการ สำรวจ วิศวกรรมเคมีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทใน 7 คณะและ 1 วิทยาลัย ประกอบด้วย

  • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

  • คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

  • คณะบริหารธุรกิจ

  • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  • คณะวิศวกรรมศาสตร์

  • คณะศิลปศาสตร์

  • คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ

  • วิทยาลัยนานาชาติ

The Next 10 Years for Rajamangala Institute of Technology Krungthep


Over the next 10 years, Rajamangala Institute of Technology Krungthep will keep its promise to produce graduates who are both creative and well-qualified. The production of well-qualified graduates will be based on academic and strategic planning as well as different facets of the objectives of value creation. These students will be equipped with the knowledge and skills to meet the demands of the workforce required for the new industry clusters in Thailand, as categorized by Office of the National Economic and Social Development Board as the rising stars of Thai industry, which are as follows:

The clean energy industry, the aeronautical industry, the creative industry, the health and beauty products industry, and the food industry, in particular, Halal food.

Creative Technology is part of the teaching and learning style used in Rajamangala Institute of Technology Krungthep.
In this context, Creative Technology can be defined as teaching and learning processes that stimulate creative skills, enhancing the perceptions and thought processes of students which may allow them to find new solutions to old problems with the aid of a new perspective. In this way, better answers and innovative results may be obtained.

For example, electric fans have rotating blades that may injure children. So, students must ask themselves if it is possible to design an electric fan without blades? This is one way to generate new learning ideas.

Rajamangala University of Technology Krungthep was established on 18 January 2005, as a vocational institution of higher educational level offering Bachelor’s and Master’s Degrees. The University was formed as a merger between three vocational institutions, all with long histories and illustrious reputations, and comprised of the following:

Rajamangala Institute of Technology South Bangkok campus or Home-making Women’s College, renowned for its courses in crafts and flower arrangements, culinary arts, food and processed food science, and dressmaking and fashion design, for over 80 years.

Rajamangala Institute of Technology Bangkok Technical College, has a 60 year reputation for the development of vocational skills, including the service and tourism sectors, as well as careers in chemistry and chemical engineering, electrical engineering and electronics, furniture design, hotel management, mechanical and survey engineering, photography, textiles, and so on.

The Rajamangala Institute of Technology Bophit Phimuk Mahamek campus has a 30 year reputation for excellence and a curriculum consisting of a diverse range of disciplines from business administration and marketing, to a variety of foreign languages including Chinese, English, Japanese and Korean.

Therefore, Rajamangala Institute of Technology Krungthep may be considered a center of both vocational and theoretical knowledge with practical applications, and offers three main subject areas:

1) Management: Marketing, Accounting, Business Administration, Information Technology, and Property Valuation

2) Creative Economy Industry – especially designed for vocational studies in the areas of lifestyle services and general services, including the Development of Local Thai Products, Fashion Design, Hotel Management, Industrial Design, Photography, Printing, Radio and Television, Textiles, Tourism and Services, and the Thai Culinary Arts including Thai Halal Food and Food and Processed Food Sciences.

3) Engineering – which includes Aeronautics, Chemical Engineering, Civil Engineering, Computer Engineering, Electronics and Telecommunications, Electrical Engineering, Industrial Surveying, Industrial Technology, Machinery and Technical Education.

At present, the Rajamangala Institute of Technology Krungthep offers Bachelor’s and Master’s Degrees in 7 Faculties and 1 College, as follows:
1. International College
2. Faculty of Technical Education
3. Faculty of Home Economics Technology
4. Faculty of Business Administration
5. Faculty of Science and Technology
6. Faculty of Engineering
7. Faculty of Liberal Arts
8. Faculty of Textile Industry.