คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชี้แจงนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชี้แจงนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชวาลย์ สุขมั่น คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้ชี้แจงนโยบายไม่รับของขวัญ และของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) โดยบุคลาการของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้มีเจตนารมณ์ร่วมกัน

Loading

Read more

กองกลาง ชี้แจงนโยบายไม่รับของขวัญ และของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

วันที่ 1 เมษายน 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชำนาญ น้อยพิทักษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีและรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้ชี้แจงนโยบายไม่รับของขวัญ และของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) โดยบุคลาการภายในกองกลาง ได้มีเจตนารมณ์ร่วมกัน ที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน

Loading

Read more

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ชี้แจงนโยบายไม่รับของขวัญ และของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

วันที่ 28 มีนาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนวิทย์ ลายิ้ม คณบดีคณะเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้ชี้แจงนโยบายไม่รับของขวัญ และของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) โดยบุคลาการของคณะเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์ ได้มีเจตนารมณ์ร่วมกัน ที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน

Loading

Read more

สถาบันวิจัยและพัฒนา แจ้งประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Loading

Read more