คณบดีและผู้อำนวยการ

คณบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ศิริมา
อาจารย์ศิริมา ศีลพัฒน์
คณบดีคณะศิลปศาสตร์

sirima.s@mail.rmutk.ac.th

DrKhanchit-removebg-preview
ผศ.ดร.ครรชิต กำลังกล้า
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

kanchit.k@mail.rmutk.ac.th

unnamed-file-16-removebg-preview
นายสุระศักดิ์ ศรีปาน
คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

surasak.s@mail.rmutk.ac.th

unnamed-file-11-removebg-preview
ผศ.ชัชวาลย์ สุขมั่น
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

chatchawan.s@mail.rmutk.ac.th

WEBSITE_Chumnahn-1-removebg-preview (1)
ผศ.ดร.กิตติพงษ์ โสภณธรรมภาณ
คณบดี คณะบริหารธุรกิจ

kittipong.s@mail.rmutk.ac.th

tanavit-removebg-preview
ผศ.ธนวิทย์ ลายิ้ม
คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

tanavit.l@mail.rmutk.ac.th

_วณิชโชตยานนท์
อาจารย์ศิริอร วณิชโชตยานนท์
คณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ

siriorn.w@mail.rmutk.ac.th

UnknowMan
รอการสรรหา
คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ

-@mail.rmutk.ac.th

ผู้อำนวยการ สำนักและสถาบันฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

2web-removebg-preview
ผศ.ชูศักยฐ์ กมลขันติธร
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ

choosak.k@mail.rmutk.ac.th

unnamed-file-17-removebg-preview
ผศ.อลงกรณ์ อยู่สำราญ
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

alongkorn.y@mail.rmutk.ac.th

_ดร
ผศ.ดร.สุธรรม ศิวาวุธ
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

sutham.s@mail.rmutk.ac.th