ผู้บริหารหัวหน้าหน่วยงาน

ผู้บริหารหัวหน้าหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

นางสาวรุ่งอรุณ2-removebg-preview
นางสาวรุ่งอรุณ แพ่งเกษม
ผู้อำนวยการกองคลัง

Tel : 02 287 9600 ต่อ 9654
rungarun.p@mail.rmutk.ac.th

วิจิตรา
นางสาววิจิตรา ทวิภูมิพงษ์
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักนิติการ

Tel : 02 287 9600 ต่อ 9659
wichittra.p@mail.rmutk.ac.th

samak-RMUTK
นายสมัคร อยู่ลอง
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองกลาง

0 2287 9600 ต่อ 9651
samak.y@mail.rmutk.ac.th

ผศ.ดร
ผศ.ดร.พัชณี ศรีคำสุข
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

Tel : 08 4641 5777
phatchani.s@mail.rmutk.ac.th

Sutharat
นางสาวสุฑารัตน์ นิ่มละออ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล

Tel :
-@mail.rmutk.ac.th

อ
นายสุเปรม นนทะวงษ์
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

Tel : 08 1752 4424
suprem.n@mail.rmutk.ac.th

ผศ.ดร
ผศ.ดร.ประทุมทิพย์ ปราบพาล
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา

Tel : 08 6884 1970
pathumthip.t@mail.rmutk.ac.th

นางสาริศา
นางศาริสา ชัยสงค์
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารสินทรัพย์

Tel : 08 1914 9688
sarisa.c@mail.rmutk.ac.th

WEBSITE_Mr
นายสุริยา สงค์อินทร์
รักาาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานสหกิจศึกษา

Tel : 08 1850 0786
suriya.s@mail.rmutk.ac.th

กฤษณา
ผศ.กฤษณา ชูโชนาค
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสถาบันศิลปวัฒนธรรม

Tel : 08 1722 8538
kritsana.ch@mail.rmutk.ac.th

WEBSITE_Chumnahn-1
นางนุสรา เด่นอุดม
รักษาราชการแทน หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

Tel :08 9221 7166
nusara.d @mail. rmutk.ac.th

ณรงค์ฤทธิ์
นายณรงค์ฤทธิ์ เมฆลอย
ผู้อำนวยการโครงการสถาบันการบินแห่งมหาวิทยาลัยฯ

Tel :
-@mail.rmutk.ac.th

ภูมิภวิช
นายภูมิภวิชญ์ ทิพย์ธีรเศวต
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

Tel : 09 9883 5158
phumpawit.t@mail.rmutk.ac.th

ประชาสัมพันธ์-ฐิติรัตน์
นางสาวฐิติรัตน์ แสงบุญเกิด
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์

0 2287 9600 ต่อ 1523
 titirat.s@mail.rmutk.ac.th