ผู้บริหารหัวหน้าหน่วยงาน

ผู้บริหารหัวหน้าหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

2-removebg-preview
นางสาวรุ่งอรุณ แพ่งเกษม
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

Tel :
-@mail.rmutk.ac.th

วิจิตรา
นางสาววิจิตรา ทวิภูมิพงษ์
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักนิติการ

Tel :
-@mail.rmutk.ac.th

samak-RMUTK
นายสมัคร อยู่ลอง
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองกลาง

0 2287 9600 ต่อ 1108
samak.y@mail.rmutk.ac.th

.ดร
ผศ.ดร.พัชนี ศรีคำสุข
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

Tel :
-@mail.rmutk.ac.th

Sutharat
นางสาวสุฑารัตน์ นิ่มละออ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล

Tel :
-@mail.rmutk.ac.th

อ._สุเปรม_นนทะวงศ์2-removebg-preview
นายสุเปรม นนทะวงศ์
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

Tel :
-@mail.rmutk.ac.th

.ดร
ผศ.ดร.ประทุมทิพย์ ปราบพาล
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา

Tel :
-@mail.rmutk.ac.th

นางสาริศา
นางศาริสา ชัยสงค์
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารสินทรัพย์

Tel :
-@mail.rmutk.ac.th

WEBSITE_Mr
นายสุริยา สงค์อินทร์
รักาาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานสหกิจศึกษา

Tel :
-@mail.rmutk.ac.th

กฤษณา
ผศ.กฤษณา ชูโชนาค
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสถาบันศิลปวัฒนธรรม

Tel :
-@mail.rmutk.ac.th

WEBSITE_Chumnahn-1
นางนุสรา เด่นอุดม
รักษาราชการแทน หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

Tel :
-@mail.rmutk.ac.th

ณรงค์ฤทธิ์
นายณรงค์ฤทธิ์ เมฆลอย
ผู้อำนวยการโครงการสถาบันการบินแห่งมหาวิทยาลัยฯ

Tel :
-@mail.rmutk.ac.th

ภูมิภวิช
นายภูมิภวิชญ์ ทิพย์ธีรเศวต
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

Tel :
phumpawit.t@mail.rmutk.ac.th

-ฐิติรัตน์
นางสาวฐิติรัตน์ แสงบุญเกิด
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์

0 2287 9600 ต่อ 1523
 titirat.s@mail.rmutk.ac.th