ราชมงคลกรุงเทพ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก มรภ.อุตรดิตถ์ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE)

วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2567 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โดยการนำของ รองศาสตราจารย์ ดร.พิชัย จันทร์มณี อธิการบดี นำทีมผู้บริหาร คณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ หัวหน้าหน่วยงาน และบุคลากร ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการส่งเสริมการจัดสหกิจศึกษาฯ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนัตถา กรพิทักษ์

Loading

Read more

ผู้บริหาร ราชมงคลกรุงเทพ นำทีมคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา สหกิจศึกษา ร่วมงาน CWIE DAY ครั้งที่ 14 THE NEXT CWIE’s FUTURE

วันที่ 6 มิถุนายน 2567 – ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพรัตน์ ภัยวิมุติ รองอธิการบดี นายสุริยา สงค์อินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานสหกิจศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สำนักงานสหกิจศึกษา อาจารย์นิเทศ และนักศึกษาผู้ชนะเลิศการประกวดโครงงานสหกิจศึกษา ระดับภาคกลางตอนล่าง เข้าร่วมงานวันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน (CWIE DAY) ครั้งที่

Loading

Read more

นักศึกษาจากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คว้ารางวัล การแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้ Thailand Ultimate Chef Challenge 2024

นักศึกษาจากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เข้าร่วมการแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้ Thailand Ultimate Chef Challenge 2024 ในงาน THAIFEX – ANUGA ASIA 2024 ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม –1 มิถุนายน 2567

Loading

Read more

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบรางวัลผู้ชนะการประกวด “สื่อยังไงให้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นที่รู้จัก”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567  ดร.นชพรรณ จั่นทอง รองคณบดีฝ่ายกิจการทั่วไป ให้เกียรติเป็นประธานในการมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดโครงการสร้างสื่อโซเชียลมีเดีย หัวข้อ “สื่อยังไงให้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นที่รู้จัก” โดยมีทั้งหมด จำนวน 4 รางวัล รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม Yahooo รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่

Loading

Read more

ราชมงคลกรุงเทพ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มรภ.เชียงราย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ด้านงานกองพัฒนานักศึกษา

วันที่ 5 พฤษภาคม 2567 – ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยศักดิ์ คล้ายแดง รองอธิการบดี อาจารย์สุเปรม นนทะวงษ์ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองพัฒนา และบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ให้การต้อนรับคณะเดินทางศึกษาดูงานจาก กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย นำโดย อาจารย์นิคม อัสสรัตนะสุชิน

Loading

Read more

นักศึกษาวิศวกรรมเครื่องกล คว้ารางวัลชนะเลิศ การแข่งขันรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงเพื่อธุรกิจ

เมื่อวันที่ 26-27 เมษายน 2567 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำทีมโดย ผศ.ดร.สุรชัย เหมหิรัญ อ.ฐานทัพ นนท์ตุลา อ.พงษ์นรินทร์ สว่างวงษ์ และ นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล เข้าร่วมการแข่งขันรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงเพื่อธุรกิจแห่งอนาคต ครั้งที่ 3 (3rd EVAT

Loading

Read more

ราชมงคลกรุงเทพ ร่วมโครงการพัฒนาเครือข่าย “9 ราชมงคลร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทยครั้งที่ 14”

ระหว่างวันที่ 4 – 7 เมษายน 2567 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาเครือข่ายประกันคุณภาพกิจกรรมนักศึกษา 9 มทร. “9 ราชมงคลร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทยครั้งที่ 14” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ และวัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยโครงการดังกล่าว

Loading

Read more

นักศึกษาราชมงคลกรุงเทพคว้ารางวัลผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ระดับเครือข่าย

Loading

Read more

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คว้ารางวัลผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น

สำนักงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ส่งผลงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาเข้าร่วม การประกวด ในงานการพิจารณาคัดเลือกและตัดสินผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ระดับเครือข่าย CWIE ภาคกลางตอนล่าง ประจำปี พ.ศ. 2567 ในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 ณ มหาวิทยาลัยสยาม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 ชั้น

Loading

Read more

อาจารย์คณะศิลปศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร “สื่อสารบนความต่างอย่างสร้างสรรค์”

Loading

Read more