ขอเชิญบุคลากรภายใน มหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วม “โครงการสืบสานงานคหกรรมศาสตร์เพื่อเผยแพร่และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย”

แบบลงทะเบียนเข้าร่วม “โครงการสืบสานงานคหกรรมศาสตร์เพื่อเผยแพร่และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย” (Click)

Loading

Read more

อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี ได้รับเกียรติเป็นผู้ดำเนินรายการ Facebook Live ของสภาวิชาชีพบัญชีในการเสวนา TAP-Net Talk for Students หัวข้อ “สอบ CPA ผ่านฉลุย ต้องทำไง ?”

Loading

Read more

ผู้บริหาร มทร.กรุงเทพ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และฝึกปฏิบัติ ด้านการผสมเครื่องดื่ม โครงการสิงห์อาสา สร้างงานสร้างอาชีพ รุ่นที่ 2

Loading

Read more

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริมความรู้เชิงนวัตกรรม เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้ สู่เส้นทางศิลปวัฒนธรรมการท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์แห่งภูมิปัญญาชุมชน

Loading

Read more

สำนักงานบริหารสินทรัพย์ จัดโครงการอบรมด้านสุขาภิบาลอาหาร และการดำเนินการประกอบร้านค้าอาหารและเครื่องดื่ม ภายใต้มาตรการ Covid free setting ให้กับผู้ประกอบการร้านค้าคู่สัญญา

Loading

Read more

อาจารย์คณะศิลปศาสตร์ ร่วมเป็นวิทยากรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาทักษะดิจิทัลและภาษาอังกฤษ เพื่อการเรียนรู้แบบ Hyflex ด้วย Microsoft 365 เพื่อการศึกษาสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดแพร่

Loading

Read more

รองอธิการบดี มทร.กรุงเทพ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง การเตรียมตัว/ปรับตัวเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยยุคนิวนอร์มัล

Loading

Read more

อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ศึกษา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรม “งานร้อยมาลัยสองชาย”

Loading

Read more

อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ นำนักศึกษาร่วมโครงการบริการวิชาการ “แรงบันดาลใจ ใจบันดาลแรง Wheelchair SCUBA Thailand”

Loading

Read more

โครงการพัฒนาศักยภาพ ด้านการออกแบบและตัดเย็บเสื้อผ้าจากทุนวัฒนธรรมสำหรับประกอบอาชีพธุรกิจแฟชั่นระดับชุมชน

Loading

Read more