นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร จัดค่ายภาษาจีนส่งเสริมเยาวชนให้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2567 คณาจารย์และทีมนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพร่วมกันจัดค่ายภาษาจีน ภายใต้การสนับสนุนของบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ในนามกลุ่ม “สิงห์อาสา” ร่วมกับกลุ่มเครือบริษัท 10 บริษัททั่วประเทศ  สมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทย สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย โรงเรียนแบดมินตัน บ้านทองหยอด ค่ายมวยบัญชาเมฆ

Loading

Read more

คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการ “อบรมกลยุทธ์การสื่อสารให้มีประสิทธิภาพในยุคดิจิทัล” พัฒนาศักยภาพบุคลากร

คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการ “อบรมกลยุทธ์การสื่อสารให้มีประสิทธิภาพในยุคดิจิทัล” พัฒนาศักยภาพบุคลากร เมื่อวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 คณะศิลปศาสตร์จัดโครงการ “อบรมกลยุทธ์การสื่อสารให้มีประสิทธิภาพในยุคดิจิทัล” เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพทางการสื่อสารให้กับบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ โดยมีการจัดโครงการแบ่งเป็น 2 ระยะ ระยะที่ 1 จัดอบรม ณ อาคาร 80

Loading

Read more

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม “เปิดโลกใบเล็กผ่านกล้องจุลทรรศน์”

Loading

Read more

สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล จัดโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบ TOEIC สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๓

Loading

Read more

ราชมงคลกรุงเทพร่วมกับเรือนจำกลางนครปฐม คืนคนดีสู่สังคมโดยการฝึกอาชีพประกอบอาหาร

Loading

Read more

คณะศิลปศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายและสาธิตงาน ย้อนยุค ย้อนวัย เอกลักษณ์ไทย สาธิตจุฬาฯ

Loading

Read more

ขอเชิญบุคลากรภายใน มหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วม “โครงการสืบสานงานคหกรรมศาสตร์เพื่อเผยแพร่และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย”

แบบลงทะเบียนเข้าร่วม “โครงการสืบสานงานคหกรรมศาสตร์เพื่อเผยแพร่และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย” (Click)

Loading

Read more

อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี ได้รับเกียรติเป็นผู้ดำเนินรายการ Facebook Live ของสภาวิชาชีพบัญชีในการเสวนา TAP-Net Talk for Students หัวข้อ “สอบ CPA ผ่านฉลุย ต้องทำไง ?”

Loading

Read more

ผู้บริหาร มทร.กรุงเทพ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และฝึกปฏิบัติ ด้านการผสมเครื่องดื่ม โครงการสิงห์อาสา สร้างงานสร้างอาชีพ รุ่นที่ 2

Loading

Read more

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริมความรู้เชิงนวัตกรรม เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้ สู่เส้นทางศิลปวัฒนธรรมการท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์แห่งภูมิปัญญาชุมชน

Loading

Read more