Select Page

ข่าวประกาศ

กำหนดการและรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เข็มที่ 3 กลุ่มสิทธิ์ : ข้าราชการ นักศึกษา เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย แม่บ้าน ผู้ประกอบการร้านค้า พนักงานปรับปรุงภูมิทัศน์

ประกาศคณะกรรมการบริหารและจัดการกิจการหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ได้ในการสอบคัดเลือกเป็นผู้จัดการหอพักนักศึกษา