ประกาศผลการคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งช่างเขียนแบบ จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ประจำกองกลาง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประกาศผลการคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งช่างเขียนแบบ จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ประจำกองกลาง 13 total views, 0 views today

13 total views, 0 views today

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ จำนวน 22 อัตรา

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ จำนวน 22 อัตรา ระหว่างวันที่ 3 – 15 ธันวาคม 2563 29 total views, 0 views today

29 total views, 0 views today

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ จำนวน 84 อัตรา

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ จำนวน 84 อัตรา ระหว่างวันที่ 3 – 15 ธันวาคม 2563 66 total views, 0 views today

66 total views, 0 views today

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 77 total views, 0 views today

77 total views, 0 views today

ผลการพิจารณากลั่นกรองผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ เรื่อง ผลการพิจารณากลั่นกรองผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 254 total views, 0 views today

254 total views, 0 views today

รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นและกรอบการนำเสนอผลงาน วิสัยทัศน์ นโยบาย แผนบริหารจัดการและพัฒนาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นและกรอบการนำเสนอผลงาน วิสัยทัศน์ นโยบาย แผนบริหารจัดการและพัฒนาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม กรอบการนำเสนอผลงาน วิสัยทัศน์ นโยบาย แผนบริหารจัดการ และแผนพัฒนาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม    238 total views, 0 views today

238 total views, 0 views today

กรอบการนำเสนอผลงาน วิสัยทัศน์ นโยบาย แผนบริหารจัดการ และแผนพัฒนาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

กรอบการนำเสนอผลงาน วิสัยทัศน์ นโยบาย แผนบริหารจัดการ และแผนพัฒนาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 51 total views, 0 views today

51 total views, 0 views today

รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม    99 total views, 0 views today

99 total views, 0 views today

เลื่อนกำหนดการรับสมัครเพื่อคัดเลือกผู้ประกอบการพัฒนาที่ดินว่างเปล่าฝั่งบ้านพักข้าราชการ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง เลื่อนกำหนดการรับสมัครเพื่อคัดเลือกผู้ประกอบการพัฒนาที่ดินว่างเปล่าฝั่งบ้านพักข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 51 total views, 0 views today

51 total views, 0 views today

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สังกัดคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สังกัดคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 61 total views, no views today

61 total views, no views today

1 2 3 28