ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รายละเอียด คลิกที่นี่  28 total views,  1 views today

 28 total views,  1 views today

Read more

ราชมงคลกรุงเทพ ได้รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ปี 2565 86.21 คะแนน อยู่ในระดับ A

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ  (ITA) ปี 2565  86.21  คะแนน อยู่ในระดับ A  29 total views

 29 total views

Read more

รับฟังความคิดเห็น จากนายกสภา กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและธรรมาภิบาล พ.ศ. ….

รับฟังความคิดเห็นจากนายกสภา กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโลยีราชมงคลกรุงเทพ ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพว่าด้วยประมวลจริยธรรมและธรรมาภิบาล พ.ศ. …. รับฟังความเห็น ตั้งแต่วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕   ข้อมูลประกอบการพิจารณา ๑.

 496 total views,  2 views today

Read more

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ แทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง เรื่อง ผลการรับสมัครเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง

 108 total views,  1 views today

 108 total views,  1 views today

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รายละเอียด คลิกที่นี่  102 total views

 102 total views

Read more

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานสถานที่ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานสถานที่ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ● รายละเอียดเพิ่มเติม ประกาศผลคัดเลือกบุคคล  113 total views

 113 total views

Read more

๔. ประกาศ ฯ เรื่อง เสนอราคาประมูลสถานที่เช่าร้านถ่ายเอกสารและบริการอื่นที่เกี่ยวกับเอกสาร บริเวณอาคาร ๑๔/๒ กรณีมีข้อสงสัยโปรดติดต่อสำนักงานบริหารสินทรัพย์ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒ ๒๘๗ ๙๖๐๐ ต่อ ๑๗๔๐

 77 total views

 77 total views

Read more

๓. ประกาศ ฯ เรื่อง เสนอราคาประมูลสถานที่เช่าร้านถ่ายเอกสารและบริการอื่นที่เกี่ยวกับเอกสาร อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ กรณีมีข้อสงสัยโปรดติดต่อสำนักงานบริหารสินทรัพย์ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒ ๒๘๗ ๙๖๐๐ ต่อ ๑๗๔๐

 95 total views

 95 total views

Read more

๒.ประกาศฯ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกผู้จำหน่ายเครื่องดื่มและอหารว่างประจำซุ้มเครื่องดื่ม กรณีมีข้อสงสัยโปรดติดต่อสำนักงานบริหารสินทรัพย์ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒ ๒๘๗ ๙๖๐๐ ต่อ ๑๗๔๐

 99 total views

 99 total views

Read more

๑.ประกาศฯ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ประจำโรงอาหารอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ กรณีมีข้อสงสัยโปรดติดต่อสำนักงานบริหารสินทรัพย์ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒ ๒๘๗ ๙๖๐๐ ต่อ ๑๗๔๐

 104 total views

 104 total views

Read more