ประกาศคณะกรรมการบริหารและจัดการกิจการหอพักนักศึกษา มทร.กรุงเทพ เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นผู้จัดการหอพักนักศึกษา

ประกาศคณะกรรมการบริหารและจัดการกิจการหอพักนักศึกษา มทร.กรุงเทพ เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นผู้จัดการหอพักนักศึกษา ใบสมัครผู้จัดการหอพักนักศึกษา (WORD) ใบสมัครผู้จัดการหอพักนักศึกษา (PDF) 272 total views, 0 views today

272 total views, 0 views today

รับสมัครคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มและกำหนดราคาจำหน่ายอาหารและหลักเกณฑ์การปฏิบัติของผู้เช่าสถานที่จำหน่ายอาหาร

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 1. เรื่อง รับสมัครคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ประจำโรงอาหารอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (รอบที่ 3) 2. เรื่อง กำหนดราคาจำหน่ายอาหารและหลักเกณฑ์การปฏิบัติของผู้เช่าสถานที่จำหน่ายอาหารประจำโรงอาหารและซุ้มเครื่องดื่ม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและรับใบสมัครได้ที่ กองกลาง งานบริหารสินทรัพย์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี หมายเลขโทรศัพท์ 02-287-9600 ต่อ 2182 ประกาศ (Click) 135 total views, 0 views today

135 total views, 0 views today

กระบวนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและอุตสาหการ โดยเริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม – 8 กันยายน 2563

ประกาศคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและอุตสาหการ เรื่อง กระบวนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและอุตสาหการ โดยเริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม – 8 กันยายน 2563 มีรายละเอียดและเอกสารแนบ ดังนี้ 1.ประกาศคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและอุตสาหการ 2.ใบสมัครเข้ารับการสรรหาหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและอุตสาหการ 3.ใบเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและอุตสาหการ 4.ข้อมูลและคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและอุตสาหการ 5.หลักเกณฑ์การกลั่นกรอง 203 total views, 0 views today

203 total views, 0 views today

อัตราค่าบริการห้องพักในระดับพรีเมี่ยม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศคณะกรรมการบริหารและจัดการกิจการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง อัตราค่าบริการห้องพักในระดับพรีเมี่ยม อัตราค่าบริการห้องพักในระดับพรีเมี่ยม 462 total views, 0 views today

462 total views, 0 views today

แนวทางการช่วยเหลือนักศึกษาหอพัก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-๑๙) (ฉบับที่ ๒)

ประกาศคณะกรรมการบริหารและจัดการกิจการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง แนวทางการช่วยเหลือนักศึกษาหอพัก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-๑๙) (ฉบับที่ ๒) แนวทางการช่วยเหลือนักศึกษาหอพัก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ   437 total views, 0 views today

437 total views, 0 views today

กระบวนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

ประกาศคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครืองกลและอุตสาหการ เรื่อง กระบวนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ โดยเริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 19 – 21 สิงหาคม 2563 มีรายละเอียดและเอกสารแนบ ดังนี้ 1.ประกาศคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและอุตสาหการ 2.ใบสมัครเข้ารับการสรรหาหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและอุตสาหการ 3.ใบเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและอุตสาหการ 4.ข้อมูลและคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและอุตสาหการ 5.หลักเกณฑ์การกลั่นกรอง 98 total views, no views today

98 total views, no views today

มาตรการผ่อนคลายการเฝ้าระวัง การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)

ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการผ่อนคลายการเฝ้าระวัง การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) 95 total views, 0 views today

95 total views, 0 views today

รับสมัครเพื่อคัดเลือกผู้ประกอบการพัฒนาที่ดินว่างเปล่าฝั่งบ้านพักข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง รับสมัครเพื่อคัดเลือกผู้ประกอบการพัฒนาที่ดินว่างเปล่าฝั่งบ้านพักข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและรับใบสมัครได้ที่ กองกลาง งานบริหารสินทรัพย์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี หมายเลขโทรศัพท์ 02-287-9600 ต่อ 2182 รับสมัครเพื่อคัดเลือกผู้ประกอบการพัฒนาที่ดินว่างเปล่าฝั่งบ้านพักข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 252 total views, 0 views today

252 total views, 0 views today

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลตำแหน่งช่างเขียนแบบ สังกัดกองกลาง จำนวน ๑ อัตรา

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งช่างเขียนแบบ สังกัดกองกลาง จำนวน ๑ อัตรา ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลมตำแหน่งช่างเขียนแบบ 135 total views, 0 views today

135 total views, 0 views today

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ(Click) 312 total views, 0 views today

312 total views, 0 views today

1 2 3 25