ผู้บริหาร คณาจารย์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 16 เมษายน 2567 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” ณ เรือนจำกลางนครปฐม โดยมี ผศ.ธนวิทย์ ลายิ้ม คณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ พร้อมด้วย ผศ.กฤษณา ชูโชนาค ผู้อำนวยการ สถาบันศิลปวัฒนธรรม มทร.กรุงเทพ ผศ.สุรีย์รัตน์ เอมพรหม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์รสริน ตำนานธารา อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้าและแพตเทิร์น และนายศักดิ์มงคล วรชินา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ร่วมรับเสด็จ เนื่องจากทางคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ร่วมมือกับเรือนจำกลางนครปฐม นำคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ เข้าสอนฝึกอาชีพให้แก่ผู้ต้องขังภายในเรือนจำ จึงได้ร่วมจัดนิทรรศการรับเสด็จฯ โดยจัดนิทรรศการทั้งด้านการทำขนมไทย ด้านการออกแบบลวดลายผ้า และด้านงานประดิษฐ์ใบตอง ในการนี้ ผศ.ธนวิทย์ ลายิ้ม คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ยังได้เข้ารับเข็มพระราชทาน จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อีกด้วย