คณะศิลปศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีชื่อเสียงและความโดดเด่นในการจัดการเรียนการสอน ด้านภาษาต่างประเทศ (ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร และ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล) และ อุตสาหกรรมบริการ (การโรงแรม การท่องเที่ยว ) ด้วยประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้เกิดการนำไปใช้งานได้จริง จึงเหมาะสำหรับนักเรียนที่มีความถนัดและต้องการทำงานในแวดวงทางด้านการติดต่อสื่อสาร การใช้ภาษาเพื่อการปฏิสัมพันธ์กับผู้คนทั่วโลก ตลอดจนงานด้านการบริการ
คณะศิลปศาสตร์มีทีมคณาจารย์ชาวต่างประเทศที่เป็นเจ้าของภาษามาเป็นผู้ถ่ายทอดทักษะการคิด พูด อ่าน เขียน ดังนั้น นักศึกษาจะไม่เพียงได้ฝึกพูดภาษาต่างประเทศเท่านั้น แต่ยังได้เรียนรู้วัฒนธรรม ประเพณี กฎเกณฑ์ต่างๆในการดำเนินชีวิตของเจ้าของภาษา นักศึกษาของคณะศิลปศาสตร์จึงมีทั้งความรู้และความเข้าใจ สามารถประยุกต์ใช้ภาษาต่างประเทศที่คณะเปิดสอนได้เสมือนเจ้าของภาษา
นอกจากนี้ คณะศิลปศาสตร์ยังเปิดสาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทยขึ้น เป็นสาขาใหม่เพื่อสืบสานและพัฒนานวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการที่มีเอกลักษณ์ของความเป็นไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนไทย รองรับการเปิดเสรีอาเซียน และการแข่งขันทางวัฒนธรรม

หลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เปิดสอน และแนวทางประกอบอาชีพ
1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี
– สาขาวิชาการท่องเที่ยว
– สาขาวิชาการโรงแรม
– ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
– สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
– สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
– สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย
แนวทางการประกอบอาชีพ
มัคคุเทศก์ ล่าม พนักงานโรงแรม/รีสอร์ท/ภัตตาคาร/ห้างสรรพสินค้า นักแปลเอกสาร/หนังสือ บริษัทท่องเที่ยว พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน งานด้านการติดต่อกับต่างประเทศ เลขานุการ ประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่สถานทูต เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ นักออกแบบผลิตภัณฑ์ (PRODUCT DESIGN) ด้านของที่ระลึก ของตกแต่ง นักวิจัยผลิตภัณฑ์ นักหัตถกรรมงานประดิษฐ์ นักออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชน เจ้าหน้าที่ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน และเจ้าของกิจการธุรกิจงานผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย ธุรกิจสปาเครื่องหอม

เยี่ยมชมเว็บไซต์ >>