คณะศิลปศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีชื่อเสียงและความโดดเด่นในการจัดการเรียนการสอน ด้านภาษาต่างประเทศ (ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร และ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล) และ อุตสาหกรรมบริการ (การโรงแรม การท่องเที่ยว ) ด้วยประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้เกิดการนำไปใช้งานได้จริง จึงเหมาะสำหรับนักเรียนที่มีความถนัดและต้องการทำงานในแวดวงทางด้านการติดต่อสื่อสาร การใช้ภาษาเพื่อการปฏิสัมพันธ์กับผู้คนทั่วโลก ตลอดจนงานด้านการบริการ
คณะศิลปศาสตร์มีทีมคณาจารย์ชาวต่างประเทศที่เป็นเจ้าของภาษามาเป็นผู้ถ่ายทอดทักษะการคิด พูด อ่าน เขียน ดังนั้น นักศึกษาจะไม่เพียงได้ฝึกพูดภาษาต่างประเทศเท่านั้น แต่ยังได้เรียนรู้วัฒนธรรม ประเพณี กฎเกณฑ์ต่างๆในการดำเนินชีวิตของเจ้าของภาษา นักศึกษาของคณะศิลปศาสตร์จึงมีทั้งความรู้และความเข้าใจ สามารถประยุกต์ใช้ภาษาต่างประเทศที่คณะเปิดสอนได้เสมือนเจ้าของภาษา
นอกจากนี้ คณะศิลปศาสตร์ยังเปิดสาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทยขึ้น เป็นสาขาใหม่เพื่อสืบสานและพัฒนานวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการที่มีเอกลักษณ์ของความเป็นไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนไทย รองรับการเปิดเสรีอาเซียน และการแข่งขันทางวัฒนธรรม

หลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เปิดสอน และแนวทางประกอบอาชีพ
1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี
– สาขาวิชาการท่องเที่ยว
– สาขาวิชาการโรงแรม
– ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
– สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
– สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
– สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย
แนวทางการประกอบอาชีพ
มัคคุเทศก์ ล่าม พนักงานโรงแรม/รีสอร์ท/ภัตตาคาร/ห้างสรรพสินค้า นักแปลเอกสาร/หนังสือ บริษัทท่องเที่ยว พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน งานด้านการติดต่อกับต่างประเทศ เลขานุการ ประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่สถานทูต เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ นักออกแบบผลิตภัณฑ์ (PRODUCT DESIGN) ด้านของที่ระลึก ของตกแต่ง นักวิจัยผลิตภัณฑ์ นักหัตถกรรมงานประดิษฐ์ นักออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชน เจ้าหน้าที่ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน และเจ้าของกิจการธุรกิจงานผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย ธุรกิจสปาเครื่องหอม

เยี่ยมชมเว็บไซต์ >>


The Faculty of Liberal Arts at Rajamangala University of Technology Krungthep is widely recognized for its curriculum of foreign languages (Chinese and English for Communication, Japanese and Korean) and the Hotel and Tourism course that prepares students for a career in the hospitality industry. The courses provided encourage students to participate in real-world situations, allowing them to practice for their future careers. This course is suitable for those students who require global communication skills and wish to work in the hospitality industry.

Lecturers from the Faculty of Liberal Arts are carefully selected and the Native English speaking instructors are certified in teaching English. This will guarantee that these students will have the opportunity to speak, as well learning about culture, etiquette and lifestyles. As a result, they will be able to apply these experiences in the real world situations.

In addition, the Faculty of Liberal Arts offers a course in Product Development and Thai Local Wisdom, a new curriculum to promote innovative Thai products and services related to the idea of ‘Thai ness’ or folk wisdom and national identity. The course aims to prepare Thai society to be ready for the environment of free trade created by the AEC and strengthen Thailand’s competitive advantage in the Southeast Asian region.

Curriculum of Bachelor’s degree and career uidelines

1. Bachelor of Liberal Arts (4-year curriculum)
– Tourism
– Hotel
– English for Communication
– Japanese
– Chinese for Communication
– Product Development and Thai Local Wisdom

Future careers
– hotel, resort, restaurant and shopping center staff, Craftspeople, Embassy staff, Flight Attendants, Interpreters, International Relations, Product Designers for souvenirs and gifts, Public Relations, Secretaries, Travel Agents, Tour Guides, and Government Officials promoting community products and business-owners selling local products or aromatic products.

31,410 total views, 0 views today