คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ผลิตบัณฑิตในสายงานช่างวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมศาสตร์ มาเป็นเวลานานกว่า 62 ปี มีศิษย์เก่าที่เป็นเจ้าของธุรกิจ เป็นผู้บริหารระดับสูงในวงการธุรกิจและอุตสาหกรรมมากมาย เป็นที่ยอมรับจากทุกแวดวงว่า บัณฑิตวิศวกรรมศาสตร์ของราชมงคลกรุงเทพนั้น ทำงานเป็น ทำงานเก่ง รู้งาน และทำงานได้ทันทีที่เข้าไปทำงานตั้งแต่วันแรก เพราะนอกจาก คุณภาพในการจัดกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่รักษาและยึดมั่นมาตลอดกว่าหกสิบปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ยังได้มีการพัฒนาให้ก้าวผ่านการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยอย่างต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลา เพื่อสร้างบัณฑิตวิศวกรรมศาสตร์ที่มีทักษะของความเป็นนักปฏิบัติ
ปัจจุบันคณะวิศวกรรมศาสตร์ ยังคงมุ่งมั่นสร้างบัณฑิตวิศวะนักปฏิบัติ และเหนือกว่านั้น บัณฑิตวิศวกรรมศาสตร์ของราชมงคลกรุงเทพยังจะต้องมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นในเรื่องของ ความคิดสร้างสรรค์และทักษะที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 อีกด้วย โดยเฉพาะในเรื่องของภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการนำเสนองาน ซึ่งจะนำไปสู่โอกาสการได้งานทำทันทีที่จบการศึกษาและมีรายได้หรือค่าตอบแทนที่สูง

หลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เปิดสอน และแนวทางประกอบอาชีพ
1. หลักสูตรวิทยาศาตรมหาบัณฑิต
– สาขาการจัดการคุณภาพ
2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
– สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
– สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ
– สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
– สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
– สาขาวิชาวิศวเคมี
– สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
– สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิคส์และโทรคมนาคม
แนวทางการประกอบชีพ
วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต ทุกสาขาวิชาสามารถเลือกประกอบวิชาชีพได้หลายทางเลือกและมีรายได้มั่นคง อาทิ ประกอบอาชีพวิศวกรประจำสถานประกอบการของรัฐและเอกชน เช่น โรงงานอุตสาหกรรม บริษัทผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์ โรงงานทางด้านปิโตรเลียม บริษัททางด้านงานก่อสร้าง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตกรมธนารักษ์ สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร กรมที่ดิน กรมชลประทาน การไฟฟ้านครหลวง เป็นต้น

เยี่ยมชมเว็บไซต์ >>