คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ผลิตบัณฑิตในสายงานช่างวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมศาสตร์ มาเป็นเวลานานกว่า 62 ปี มีศิษย์เก่าที่เป็นเจ้าของธุรกิจ เป็นผู้บริหารระดับสูงในวงการธุรกิจและอุตสาหกรรมมากมาย เป็นที่ยอมรับจากทุกแวดวงว่า บัณฑิตวิศวกรรมศาสตร์ของราชมงคลกรุงเทพนั้น ทำงานเป็น ทำงานเก่ง รู้งาน และทำงานได้ทันทีที่เข้าไปทำงานตั้งแต่วันแรก เพราะนอกจาก คุณภาพในการจัดกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่รักษาและยึดมั่นมาตลอดกว่าหกสิบปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ยังได้มีการพัฒนาให้ก้าวผ่านการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยอย่างต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลา เพื่อสร้างบัณฑิตวิศวกรรมศาสตร์ที่มีทักษะของความเป็นนักปฏิบัติ
ปัจจุบันคณะวิศวกรรมศาสตร์ ยังคงมุ่งมั่นสร้างบัณฑิตวิศวะนักปฏิบัติ และเหนือกว่านั้น บัณฑิตวิศวกรรมศาสตร์ของราชมงคลกรุงเทพยังจะต้องมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นในเรื่องของ ความคิดสร้างสรรค์และทักษะที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 อีกด้วย โดยเฉพาะในเรื่องของภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการนำเสนองาน ซึ่งจะนำไปสู่โอกาสการได้งานทำทันทีที่จบการศึกษาและมีรายได้หรือค่าตอบแทนที่สูง

หลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เปิดสอน และแนวทางประกอบอาชีพ
1. หลักสูตรวิทยาศาตรมหาบัณฑิต
– สาขาการจัดการคุณภาพ
2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
– สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
– สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ
– สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
– สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
– สาขาวิชาวิศวเคมี
– สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
– สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิคส์และโทรคมนาคม
แนวทางการประกอบชีพ
วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต ทุกสาขาวิชาสามารถเลือกประกอบวิชาชีพได้หลายทางเลือกและมีรายได้มั่นคง อาทิ ประกอบอาชีพวิศวกรประจำสถานประกอบการของรัฐและเอกชน เช่น โรงงานอุตสาหกรรม บริษัทผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์ โรงงานทางด้านปิโตรเลียม บริษัททางด้านงานก่อสร้าง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตกรมธนารักษ์ สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร กรมที่ดิน กรมชลประทาน การไฟฟ้านครหลวง เป็นต้น

เยี่ยมชมเว็บไซต์ >>


The Faculty of Engineering at Rajamangala University of Technology Krungthep has produced graduates in engineering and industrial science for more than 62 years. Those graduates have been successful in their career paths, both in their own businesses and as top executives in the business and industrial sectors. These graduates are widely recognized for their qualifications, training and preparation for real-world work life. The learning and teaching process, which has been provided more than 60 years, has also been continually improved and customized to meet the demands of the workforce.
The Faculty of Engineering strives to develop engineers who are also good practitioners.Most of all, they must be able to think creatively and equipped with other necessary skills for the 21st century, in particular, the mastery of the English language for both communication and presentations. This will give them a competitive advantage in their work life, such as a good start and a high salary.

Curriculum, degrees and career guidelines

1. Master of Engineering
– Quality Management

2. Bachelor of Engineering
– Civil Engineering
– Surveying Engineering
– Mechanical Engineering
– Industrial Engineering
– Chemical Engineering
– Electrical Engineering
– Electronics and Telecommunication Engineering

Future careers
– Engineer in a government office or private company, for example, factories, automobile and auto parts plants, petroleum plants, construction companies, and the Electricity Generating Authority of Thailand, the Treasury Department, the Agricultural Land Reform Office, the Department of Lands, the Royal Irrigation Department, the Metropolitan Electricity Authority, etc.

33,349 total views, 0 views today