Select Page

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ยึดหลักความเป็นสากล ผสมผสานกับ อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย คือ รู้ทฤษฎี เก่งปฏิบัติ และมีความคิดสร้างสรรค์ เป็นแนวทางและแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตร และการจัดกระบวนการเรียนการสอน นับเป็นแห่งแรกที่จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนานาชาติของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 14 ปี ด้วยตระหนักดีว่า บัณฑิตในศตวรรษที่ 21 ไม่สามารถจำกัดขอบเขตของการทำงานให้อยู่เฉพาะกรอบภายในประเทศไทยได้อีกต่อไป ด้วยความโดดเด่นของหลักสูตร และทีมคณาจารย์ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่แข็งแกร่ง ตลอดจนอาจารย์พิเศษที่มีประสบการณ์ตรงในวิชาชีพนั้นๆ

ทำให้เนื้อหาที่สอนนักศึกษามีความทันสมัยอยู่ตลอดเวลา การมีระบบการฝึกงานที่เข้มข้น การออกแบบสิ่งแวดล้อมให้นักศึกษาต่างชาติและนักศึกษาไทยได้เรียนรู้ร่วมกันในห้องเรียนอย่างพอเหมาะ และสร้างโอกาสให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ทำให้บัณฑิตจากวิทยาลัยนานาชาติของราชมงคลกรุงเทพส่วนใหญ่มีโอกาสที่จะได้รับค่าตอบแทนจากการทำงานที่สูง เพราะบัณฑิตของวิทยาลัยนานาชาติทุกคนไม่เพียงแต่พูดภาษาอังกฤษได้เสมือนเป็นภาษาแม่ แต่ยังมีทักษะ ความรู้และความสามารถในเชิงปฏิบัติงานในสายอาชีพได้เก่ง สามารถทำงานได้ทันทีที่จบการศึกษา และยังมีทักษะการทำงานต่างวัฒนธรรม ประกอบกับประสบการณ์การเรียนรู้ที่ทันสมัย

หลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เปิดสอน

01

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
จำนวน 4 หลักสูตร

 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 4 ปี ภาคปกติ (วุฒิที่รับ ม.6/ปวช.)
  แนวทางประกอบอาชีพหลังจบการศึกษา พนักงานด้านการจัดการ ประสานงาน บริหารงานในประเทศและต่างประเทศ, พนังงานบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ บริหารงานทั่วไป, รับราชการหรือรัฐวิสาหกิจ, ประกอบอาชีพอิสระ
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาระบบสารสนเทศ 4 ปี ภาคปกติ (วุฒิที่รับ ม.6/ปวช.)
  แนวทางประกอบอาชีพหลังจบการศึกษา ทำหน้าที่เป็นผู้วิเคราะห์ระบบ ,โปรแกรมเมอร์ , ผู้ดูแลและออกแบบ Website , ผู้บริหารระบบเครือข่าย ออกแบบงานมัลติมีเดีย , บุคลากรทางคอมพิวเตอร์,บุคลากรด้าน ICT ขององค์กร และผู้บริหารระบบสารสนเทศ, ที่ปรึกษาการใช้ระบบสารสนเทศในองค์กร
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการตลาด 4 ปี ภาคปกติ (วุฒิที่รับ ม.6/ปวช.)
  แนวทางประกอบอาชีพหลังจบการศึกษา ผู้บริหารด้านการขาย การตลาด ฝ่ายจัดซื้อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ฝ่ายวิจัยการตลาดผู้ประกอบการด้านธุรกิจระหว่างประเทศผู้ประสานงานด้านLogistic ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) ผู้ประกอบการธุรกิจ, รับราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
 • หลักสูตรบัญชีบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชี 4 ปี ภาคปกติ (วุฒิที่รับ ม.6/ปวช.)
  แนวทางประกอบอาชีพหลังจบการศึกษา พนักงานบัญชี ผู้ทำบัญชีทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ผู้ตรวจสอบภาษีอากร(Tax Audit) ผู้ตรวจสอบภายใน (CIA), นักวิชาการการเงินและบัญชี, ที่ปรึกษาด้านการเงิน,ผู้ประกอบการธุรกิจ

02

หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต
จำนวน 1 หลักสูตร

 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ 4 ปี ภาคปกติ (วุฒิที่รับ ม.6/ปวช.)
  แนวทางประกอบอาชีพหลังจบการศึกษา สามารถประกอบอาชีพด้านมัคคุเทศก์ ล่าม พนักงานโรงแรม/รีสอร์ท/ภัตตาคาร/ห้างสรรพสินค้า นักแปลเอกสาร/หนังสือ บริษัทท่องเที่ยว พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน งานด้านการติดต่อกับต่างประเทศ เลขานุการ ประชาสัมพันธ์ พนักงานสถานฑูต เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์

ICUTK

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY KRUNGTHEP

International College

UTK

Rajamangala University of Technology Krungthep has provided educational services for over a decade and is considered to be the number one institution in the Rajamangala University Group.It was also responsible for opening the International College. Amid the changes of 21st century and in the Thai context, curriculum design should embrace both the regional and global context in order to enhance the knowledge and the performance of the students. The International College also offers the most qualified instructors and lecturers.

The curriculum is updated to keep pace with global changes and the benefits of training. Both Thai and international students can learn together in a supportive environment and to share and exchange their experiences. In this way, students will gain the maximum benefits from their studies, which may result in higher salaries in the future. Our graduates not only have enhanced technical knowledge, they also have skills and experiences, such as advanced training and practices in different cultural environments.
Curriculum of Bachelor’s degree

1. Bachelor of Business Administration
– Marketing
– Information Systems
– International Business Management
– Accounting

2. Bachelor of Liberal Arts
– Tourism and Hospitality
Future careers
– The Management of local and international businesses, Marketing and International Marketing.
– Hotel or public relations staff.
– Information Officer in the public or private sector.
– Staff in the tourism industry including interpreters, secretaries, tour guides, etc.

28,604 total views, 0 views today