Select Page

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีชื่อเสียงและความโดดเด่นในด้านการพัฒนาบุคลากรในสายบริหารธุรกิจและการพาณิชย์ เข้าสู่ องค์กรธุรกิจและอุตสาหกรรมมานับตั้งแต่ที่มีการบริหารจัดการในรูปแบบของวิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ และวิทยาเขตบพิตรพิมุข มหาเมฆ บัณฑิตส่วนใหญ่ที่จบการศึกษาจากสถาบันการศึกษาแห่งนี้ทำงานเก่ง ทำงานเป็น รู้งาน สามารถทำงานกับองค์กรได้ทันทีโดยไม่ต้องนำไปฝึกปฏิบัติใหม่ จนกลายเป็นอัตลักษณ์ของบัณฑิตของคณะสืบทอดกันมาจนถึงทุกวันนี้ และยิ่งทวีความเข้มข้นมากขึ้นด้วยเทคนิคและแนวคิดในการเรียนการสอนแบบเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ หรือ Creative Technology ที่เน้นการเรียนแบบคิดนอกกรอบ เพื่อมุ่งหาคำตอบใหม่จากปัญหาเดิม อันเป็นคุณสมบัติที่จำเป็นของบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นยุคของการแข่งขัน และการค้าที่ไร้พรมแดน

คณะบริหารธุรกิจจากราชมงคลกรุงเทพ มีจุดเด่นในด้านการออกแบบหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เข้มข้นโดยมีการจัดให้นักศึกษาได้เรียนรู้ จากอาจารย์ที่มีประสบการณ์ตรงทั้งในสายวิชาการและสายวิชาชีพ บวกกับรูปแบบการเรียนแบบบูรณาการ และการเรียนรู้จากปัญหาจริง เพื่อมุ่งเน้นให้บัณฑิตของคณะมีความรู้ที่ทันสมัยและเท่าทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจอยู่ตลอดเวลา และนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปปฏิบัติงานในองค์กรได้ทันทีที่จบการศึกษา

หลักสูตรที่เปิดสอน และแนวทางประกอบอาชีพ

01

หลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต

02

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
จำนวน 6 หลักสูตร

 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน 4 ปี ภาคปกติ (วุฒิที่รับ ม.6/ปวช.)
  แนวทางประกอบอาชีพหลังจบการศึกษา เจ้าหน้าที่การเงิน นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักวิเคราะห์สินเชื่อ ที่ปรึกษาทางการเงิน พนักงานธนาคารและสถาบันการเงิน งานด้านการประกันภัย ผู้ประกอบการธุรกิจ
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารธุรกิจระหว่างประเทศ 4 ปี ภาคปกติ (วุฒิที่รับ ม.6)
  แนวทางประกอบอาชีพหลังจบการศึกษา ผู้ดูแลสื่อ เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ ตัวแทนผลิตสื่อองค์กร ที่ปรึกษาด้านภาษาอังกฤษและการสื่อสาร ผู้เชียวชาญด้านการสื่อสารและวัฒนธรรม ผู้ประกอบการที่เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ ฝ่ายกิจการต่างประเทศ ฝ่ายกิจการสังคม
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการประเมินราคาทรัพย์สิน 4 ปี ภาคปกติ (วุฒิที่รับ ม.6/ปวช.)
  แนวทางประกอบอาชีพหลังจบการศึกษา เจ้าหน้าที่ประเมินราคาทรัพย์สิน เจ้าหน้าที่ประเมินโครงการอสังหาริมทรัพย์ เจ้าหน้าที่ประเมินความเสียหายของทรัพย์สิน ที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ ผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ 4 ปี ภาคปกติ / เทียบโอนรายวิชา (วุฒิที่รับ ม.6/ปวช./ปวส.)
  แนวทางประกอบอาชีพหลังจบการศึกษา ทำหน้าที่เป็นผู้วิเคราะห์ระบบ โปรแกรมเมอร์ ผู้ดูแลและออกแบบ Website ผู้บริหารระบบเครือข่าย ออกแบบงานมัลติมีเดีย บุคลากรทางคอมพิวเตอร์ บุคลากรด้าน ICT ขององค์กร และผู้บริหารระบบสารสนเทศ
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 4 ปี ภาคปกติ / เทียบโอนรายวิชา (วุฒิที่รับ ม.6/ปวช./ปวส.)
  แนวทางประกอบอาชีพหลังจบการศึกษา ทำหน้าที่เป็นผู้บริหารงานบุคคล เลขานุการ การจัดการทั่วไป การจัดการทรัพยากรมนุษย์ และการจัดการสำนักงานของสถานประกอบการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ฝ่ายพนักงานลูกค้าสัมพันธ์ ฝ่ายฝึกอบรม ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ผู้ประกอบการธุรกิจ
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 4 ปี ภาคปกติ / เทียบโอนรายวิชา (วุฒิที่รับ ม.6/ปวช./ปวส.)
  แนวทางประกอบอาชีพหลังจบการศึกษา ผู้บริหารด้านการขาย การตลาด ฝ่ายจัดซื้อ การโฆษณาประชาสัมพันธ์ ฝ่ายวิจัยการตลาด ผู้ประกอบการด้านธุรกิจระหว่างประเทศ ผู้ประสานงานด้าน Logistic ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) ผู้ประกอบการธุรกิจ

03

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
จำนวน 1 หลักสูตร

 • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล 4 ปี ภาคปกติ / เทียบโอนรายวิชา (วุฒิที่รับ ม.6/ปวช./ปวส.)
  แนวทางประกอบอาชีพหลังจบการศึกษา นักวิเคราะห์ข้อมูล นักเทคโนโลยีสารสนเทศ นักการตลาดสมัยใหม่โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Marketing) เจ้าของธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการทำธุรกิจ นักวิจัยธุรกิจดิจิทัล ผู้เชี่ยวชาญและให้คำปรึกษาด้านการทำธุรกิจออนไลน์ ที่ปรึกษางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับงานธุรกิจ

04

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
จำนวน 1 หลักสูตร

 • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี 4 ปี ภาคปกติ / เทียบโอนรายวิชา (วุฒิที่รับ ม.6/ปวช./ปวส.)
  แนวทางประกอบอาชีพหลังจบการศึกษา พนักงานบัญชี ผู้ทำบัญชีทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ผู้ตรวจสอบภาษีอากร (Tax Audit) ผู้ตรวจสอบภายใน (CIA) ผู้ประกอบการธุรกิจ

BUS++

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY KRUNGTHEP

The Faculty of Business Administration

UTK

The Faculty of Business Administration, Rajamangala University of Technology Krungthep is famous for its outstanding business administration and commerce curriculum. A large number of graduates have been recruited into the business and industrial sectors both before and after the merger of Krungthep Technical College and Bophit Phimuk College, Mahamek. These graduates are well-prepared for a real-world workplace and are ready to work. They have no need for additional training and this characteristic has always been part of the identity of the institution since its inception to the present.

Moreover, the new paradigm of creative technology also encourages students to think ‘outside of the box’. This is considered an essential and necessary skill in the 21st century, especially with regard to the establishment of the AEC at the end of 2015.
The Faculty of Business Administration at Rajamangala University of Technology Krungthep has a reputation for well-qualified lecturers and practitioners and its curriculum is designed to integrate theory and practice.

This also encourages students to learn in real-time and real-world situations, so their their knowledge and perception may keep pace with the real business world and can be applied in their work life after graduation.

Curriculum, Degrees and Career Guidelines

1. Master of Business Administration

2. Bachelor of Business Administration
– Finance
Future careers – Financial Officer. Securities Analyst, Financial Advisor, Bank Officer, and Entrepreneur.

– Business English
Future careers – Business Owner or Employee of a foreign-owned enterprise, or a Secretary or Translator.

– Property Valuation
Future careers – Property Valuation Officer, Real Estate Project Evaluator, Property Damage Evaluator, Real Estate Consultant, and Real Estate Entrepreneurs

– Information Technology and Computer Science
Future career – Systems Analyst, Computer Programmer and staff, ICT Chief Officer and staff, Multimedia Producer, Networking Administrator, Website Administrator and Web Designer.

– Management
Future career – Human Resources Manager, Secretary to the General Manager, Organizational Management in both the public and private sectors, Customer Relations, Training, or Public Relations officer, and Business Owner.

– Marketing
Future careers – Sales Manager, Marketing Manager, Purchasing Officer, Advertising Officer, Public Relations Officer, Marketing Research Officer, International Business Entrepreneur, Logistics Coordinator, Special Program Officer, Customer-Relations Management, and Business Owner.

3. Bachelor of Technology Program
– Information Technology: Business Information Technology
Future careers – IT consultant, IT Officer, IT Manager, IT Marketing, IT Support, IT business owner, IT business applications, database developer, software developer, project manager, systems analyst, website and server administrator.

4. Bachelor of Accounting
Future career – Accountant in the public and private sectors, Certified Public Accountant (CPA), tax auditor, Certified Internal Auditor and business owner.

103,343 total views, 0 views today