Select Page

ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการและรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เข็มที่ 3 กลุ่มสิทธิ์ : ประกันสังคม

ขอแจ้งกำหนดการและรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เข็มที่ 3 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนมทร.กรุงเทพ ชั้น 1 อาคารสิรินธรส่วนหน้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กลุ่มสิทธิ์ : ประกันสังคมให้บุคลากรสิทธิ์ประกันสังคม...

กำหนดการและรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เข็มที่ 3 กลุ่มสิทธิ์ : ข้าราชการ นักศึกษา เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย แม่บ้าน ผู้ประกอบการร้านค้า พนักงานปรับปรุงภูมิทัศน์

ขอแจ้งกำหนดการและรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เข็มที่ 3 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนโรงพยาบาลรามาธิบดีชั้น 1 อาคารเรียนและปฎิบัติการรวม ด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี กลุ่มสิทธิ์ : ข้าราชการ นักศึกษา...

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวัฒนธรรมและติดตามธรรมาภิบาลในองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรมและรวบรวมกำกับติดตามข้อมูล การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวัฒนธรรมและติดตามธรรมาภิบาลในองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรมและรวบรวมกำกับติดตามข้อมูล การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส...

เเจ้งรายนามผู้ได้รับสิทธิ์สำรองบ้านพักข้าราชการฯ ครั้งที่๑/๒๕๖๔ ในส่วนของห้องพักอาศัยที่ว่างลง

ประกาศคณะกรรมการบ้านพักข้าราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง เเจ้งรายนามผู้ได้รับสิทธิ์สำรองบ้านพักข้าราชการฯ ครั้งที่๑/๒๕๖๔ จับสลากห้องพักอาศัยที่ว่างลง รายนามผู้ได้รับสิทธิ์สำรองบ้านพักข้าราชการฯ ครั้งที่๑/๒๕๖๔...

ข่าวประกาศ

รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ...

กำหนดการและรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เข็มที่ 3 กลุ่มสิทธิ์ : ประกันสังคม

ขอแจ้งกำหนดการและรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เข็มที่ 3 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนมทร.กรุงเทพ ชั้น 1 อาคารสิรินธรส่วนหน้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กลุ่มสิทธิ์ : ประกันสังคมให้บุคลากรสิทธิ์ประกันสังคม...

กำหนดการและรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เข็มที่ 3 กลุ่มสิทธิ์ : ข้าราชการ นักศึกษา เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย แม่บ้าน ผู้ประกอบการร้านค้า พนักงานปรับปรุงภูมิทัศน์

ขอแจ้งกำหนดการและรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เข็มที่ 3 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนโรงพยาบาลรามาธิบดีชั้น 1 อาคารเรียนและปฎิบัติการรวม ด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี กลุ่มสิทธิ์ : ข้าราชการ นักศึกษา...

เเจ้งรายนามผู้ได้รับสิทธิ์สำรองบ้านพักข้าราชการฯ ครั้งที่๑/๒๕๖๔ ในส่วนของห้องพักอาศัยที่ว่างลง

ประกาศคณะกรรมการบ้านพักข้าราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง เเจ้งรายนามผู้ได้รับสิทธิ์สำรองบ้านพักข้าราชการฯ ครั้งที่๑/๒๕๖๔ จับสลากห้องพักอาศัยที่ว่างลง รายนามผู้ได้รับสิทธิ์สำรองบ้านพักข้าราชการฯ ครั้งที่๑/๒๕๖๔...

Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
26
27
28
29
30
31
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
Current Date
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
03
04
05

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
(HOME ECONOMICS TECHNOLOGY)

พลัง วทน. พัฒนาล้านนาอย่ายั่งยืน
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ขั้นตอนการรายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ 2562

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
Textiles Faculty UTK University

ผลงานนักศึกษาและอาจารย์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ขอชื่นชมและแสดงความยินดี กับ 3 ทีมนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ในโอกาสได้รับรางวัลจากกิจกรรม The Tomorrow’s Audit Hackathon

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ขอชื่นชมและแสดงความยินดี กับ 3 ทีมนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ในโอกาสได้รับรางวัลจากกิจกรรม The Tomorrow’s Audit Hackathon

ขอชื่นชมและแสดงความยินดี กับ 3 ทีมนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ในโอกาสได้รับรางวัลจากกิจกรรม The Tomorrow's Audit...

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ บริษัท ไทยบิวตี้แวร์ จำกัด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ บริษัท ไทยบิวตี้แวร์ จำกัด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ บริษัท ไทยบิวตี้แวร์...

คณะผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.พิชัย จันทร์มณี ในโอกาสดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

คณะผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.พิชัย จันทร์มณี ในโอกาสดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

คณะผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.พิชัย จันทร์มณี...

ขอแสดงความยินดีกับทีมนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ ในโอกาสได้รับรางวัลชมเชย โครงการการประกวดออกแบบแฟชั่นผ้าไทย

ขอแสดงความยินดีกับทีมนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ ในโอกาสได้รับรางวัลชมเชย โครงการการประกวดออกแบบแฟชั่นผ้าไทย

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 อาจารย์สมพร ปิยะพันธ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.ภัทรานิษฐ์ สิทธินพพันธ์ คณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ แสดงความยินดีกับ นายณัฐวุฒิ หม่วยนอก นางสาวผลิตา มากโภคา และนายโอเวอร์มา บุญจันดา นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น...

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ขอชื่นชมคนดีคณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ขอชื่นชมคนดีคณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ขอชื่นชม นางสาวอรุณี กฤตประโยชน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร คณะศิลปศาสตร์ ที่เก็บทรัพย์สินของมีค่าได้ และส่งมอบให้กับเจ้าของ นางสาวขวัญพร แก้วสี นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ...

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
วิทยาเขตพระนครใต้

ก่อตั้ง 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2474

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ

ก่อตั้ง 5 มิถุนายน พ.ศ. 2495

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
วิทยาเขตบพิตรพิมุข มหาเมฆ

ก่อตั้ง พ.ศ.2526

ข่าวทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

ราชมงคลกรุงเทพ รับผ้าพระกฐินประทาน จากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก

ราชมงคลกรุงเทพ รับผ้าพระกฐินประทาน จากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก

ราชมงคลกรุงเทพ รับผ้าพระกฐินประทาน จากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช...

อาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีออกบริการวิชาการ ให้กับนาฎศาลา หุ่นละครเล็ก (โจหลุยส์)

อาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีออกบริการวิชาการ ให้กับนาฎศาลา หุ่นละครเล็ก (โจหลุยส์)

ด้วยนาฏศาลา หุ่นละครเล็ก (โจหลุยส์) ขอรับการสนันสนุนวิทยากร เพื่อให้ความรู้ด้านการผลิตสื่อ การบันทึกภาพนิ่ง วีดิทัศน์ การแสดงหุ่นละครเล็กผสมผสานแบบร่วมสมัย เรื่อง "อัคนีผีเสื้อน้ำ" โดยการแสดงนี้ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย...

มทร.กรุงเทพ ร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ เครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10

มทร.กรุงเทพ ร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ เครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 ที่ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ เครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 (ICAC10) โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดี เป็นประธานในพิธี...

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดโครงการเผยแพร่ทักษะวิชาชีพคหกรรมศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องในงานพิธีทางพระพุทธศาสนา

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดโครงการเผยแพร่ทักษะวิชาชีพคหกรรมศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องในงานพิธีทางพระพุทธศาสนา

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 อาจารย์สมพร ปิยะพันธ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการเผยแพร่ทักษะวิชาชีพคหกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในงานพิธี ทางพระพุทธศาสนา จัดโดย สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ศึกษา คณะเทคโนโลยี...

บริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ บริษัท สกาลา สกรีน แอนด์ ดิจิตอล จำกัด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ บริษัท สกาลา สกรีน แอนด์ ดิจิตอล จำกัด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ บริษัท สกาลา สกรีน แอนด์ ดิจิตอล...

ภาพข่าว: คอลัมน์ รอบรั้วการศึกษา: ให้คำปรึกษาพัฒนาโอทอปชุมชน : สยามรัฐ ฉบับวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

ภาพข่าว: คอลัมน์ รอบรั้วการศึกษา: ให้คำปรึกษาพัฒนาโอทอปชุมชน : สยามรัฐ ฉบับวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

ดร.นิพาภรณ์ แสงสว่าง ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ (UBI) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ พร้อมเจ้าหน้าที่และทีมผู้เชี่ยวชาญ อ.ประภาพร ร้อยพรหมมา อ.ชัยวัฒน์ ฑีฆวาณิช ดร.นริศวรรณ กุนอก จัดกิจกรรมพัฒนาหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์(OTOP)เครือข่ายภาคกลางตอนล่าง...

โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากมะพร้าว ด้วยการพัฒนาอัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และยกระดับมาตรฐานสินค้าของผู้ประกอบการ OTOP เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว จังหวัดสมุทรสงคราม

โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากมะพร้าว ด้วยการพัฒนาอัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และยกระดับมาตรฐานสินค้าของผู้ประกอบการ OTOP เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว จังหวัดสมุทรสงคราม

ระหว่างวันที่ 12 – 13 กันยายน 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จัดกิจกรรมการทดสอบตลาด “โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากมะพร้าว ด้วยการพัฒนาอัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและยกระดับมาตรฐานสินค้าของผู้ประกอบการ OTOP เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว...

อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำนักศึกษาออกบริการวิชาการ ในการถ่ายทอดสด ผ่านระบบเครือข่ายการสัมมนาวิชาการเวชศาสตร์ใต้น้ำ ประจำปีงบประมาณ 2563

อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำนักศึกษาออกบริการวิชาการ ในการถ่ายทอดสด ผ่านระบบเครือข่ายการสัมมนาวิชาการเวชศาสตร์ใต้น้ำ ประจำปีงบประมาณ 2563

ระหว่างวันที่ 12-14 สิงหาคม 2563 ดร.พรรัก เชาวนโยธิน และ ดร.อิทธิณัฐ ตันติวิทิตพงศ์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำนักศึกษาออกบริการวิชาการให้กับกองเวชศาสตร์ใต้น้ำและการบิน กรมแพทย์ทหารเรือ ในการถ่ายทอดสดผ่านระบบเครือข่าย “การสัมมนาวิชาการเวชศาสตร์ใต้น้ำ...

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ บริษัท สกาลา สกรีน แอนด์ ดิจิตอล จำกัด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ บริษัท สกาลา สกรีน แอนด์ ดิจิตอล จำกัด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ บริษัท สกาลา สกรีน แอนด์ ดิจิตอล...

ภาพข่าว: คอลัมน์ รอบรั้วการศึกษา: ให้คำปรึกษาพัฒนาโอทอปชุมชน : สยามรัฐ ฉบับวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

ภาพข่าว: คอลัมน์ รอบรั้วการศึกษา: ให้คำปรึกษาพัฒนาโอทอปชุมชน : สยามรัฐ ฉบับวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

ดร.นิพาภรณ์ แสงสว่าง ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ (UBI) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ พร้อมเจ้าหน้าที่และทีมผู้เชี่ยวชาญ อ.ประภาพร ร้อยพรหมมา อ.ชัยวัฒน์ ฑีฆวาณิช ดร.นริศวรรณ กุนอก จัดกิจกรรมพัฒนาหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์(OTOP)เครือข่ายภาคกลางตอนล่าง...

โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากมะพร้าว ด้วยการพัฒนาอัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และยกระดับมาตรฐานสินค้าของผู้ประกอบการ OTOP เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว จังหวัดสมุทรสงคราม

โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากมะพร้าว ด้วยการพัฒนาอัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และยกระดับมาตรฐานสินค้าของผู้ประกอบการ OTOP เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว จังหวัดสมุทรสงคราม

ระหว่างวันที่ 12 – 13 กันยายน 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จัดกิจกรรมการทดสอบตลาด “โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากมะพร้าว ด้วยการพัฒนาอัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและยกระดับมาตรฐานสินค้าของผู้ประกอบการ OTOP เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว...

ข่าวสื่อมวลชน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ บริษัท ไทยบิวตี้แวร์ จำกัด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ บริษัท ไทยบิวตี้แวร์ จำกัด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ บริษัท ไทยบิวตี้แวร์...

ภาพข่าว: คอลัมน์ รอบรั้วการศึกษา: ให้คำปรึกษาพัฒนาโอทอปชุมชน : สยามรัฐ ฉบับวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

ภาพข่าว: คอลัมน์ รอบรั้วการศึกษา: ให้คำปรึกษาพัฒนาโอทอปชุมชน : สยามรัฐ ฉบับวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

ดร.นิพาภรณ์ แสงสว่าง ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ (UBI) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ พร้อมเจ้าหน้าที่และทีมผู้เชี่ยวชาญ อ.ประภาพร ร้อยพรหมมา อ.ชัยวัฒน์ ฑีฆวาณิช ดร.นริศวรรณ กุนอก จัดกิจกรรมพัฒนาหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์(OTOP)เครือข่ายภาคกลางตอนล่าง...

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือทางวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ร่วมกับ สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย และ สมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือทางวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ร่วมกับ สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย และ สมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย

ราชมงคลกรุงเทพ ลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือทางวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ร่วมกับ สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย และ...

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประชุมความร่วมมือ การจัดการศึกษาร่วมกับโรงเรียนสถานศึกษาเครือข่าย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประชุมความร่วมมือ การจัดการศึกษาร่วมกับโรงเรียนสถานศึกษาเครือข่าย

ราชมงคลกรุงเทพ ประชุมความร่วมมือ การจัดการศึกษาร่วมกับโรงเรียนสถานศึกษาเครือข่ายDownload

อาจารย์และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับประเพณีลอยกระทง และสาธิตการประดิษฐ์กระทง ในรายการ 5 เช้าเม้าท์ใหญ่ ช่อง 5

อาจารย์และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับประเพณีลอยกระทง และสาธิตการประดิษฐ์กระทง ในรายการ 5 เช้าเม้าท์ใหญ่ ช่อง 5

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 อาจารย์จักรพันธ์ รูปงาม และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้รับเกียรติจากรายการ 5 เช้าเม้าท์ใหญ่ ช่อง 5 (ถ่ายทอดสด) สัมภาษณ์เกี่ยวกับประเพณีลอยกระทง...

หน่วยงานภายนอกและสื่อที่น่าสนใจ