Select Page

ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2564 (Online Learning) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

● นักศึกษาทุกท่านจะต้องทำการปฐมนิเทศ และทำการประเมินแบบความรู้(Online Learning) ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ● งดการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ และประชุมเชียร์ ทุกรูปแบบ หากฝ่าฝืนจะมีบทลงโทษตาม ประกาศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ● ขั้นตอนการปฐมนิเทศ...

ผลการพิจารณากลั่นกรองผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ด้านการบริหารงานบุคคล แทนตำแหน่งที่ว่างลง 1 ตำแหน่ง

ผลการพิจารณากลั่นกรองผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิDownload

ประกาศ ผลการพิจารณาตรวจคุณสมบัติผู้ถูกเสนอเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ด้านการบริหารงานบุคคล แทนตำแหน่งที่ว่างลง 1 ตำแหน่ง

ผลการพิจารณาตรวจคุณสมบัติDownload

กระบวนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการบริหารงานบุคคล แทนตำแหน่งที่ว่างลง 1 ตำแหน่ง

1.ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง กระบวนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการบริหารงานบุคคล แทนตำแหน่งที่ว่างลง 1 ตำแหน่ง...

ข่าวประกาศ

เลื่อนการสอบพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2 ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งและภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง เลื่อนการสอบพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2 ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งและภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ระหว่างวันที่ 1 – 6 กรกฎาคม...

ประกาศ ผลการพิจารณาตรวจคุณสมบัติผู้ถูกเสนอเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ด้านการบริหารงานบุคคล แทนตำแหน่งที่ว่างลง 1 ตำแหน่ง

ผลการพิจารณาตรวจคุณสมบัติDownload

รับสมัครผู้จำหน่ายเครื่องดื่มและอาหารว่างประจำซุ้มเครื่องดื่มพื้นที่เทคนิคกรุงเทพฯ (รอบที่ 2)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง รับสมัครผู้จำหน่ายเครื่องดื่มและอาหารว่างประจำซุ้มเครื่องดื่มพื้นที่เทคนิคกรุงเทพฯ (รอบที่ 2) ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและรับใบสมัครได้ที่ สำนักงานบริหารสินทรัพย์ ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี...

Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
30
31
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Current Date
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
(HOME ECONOMICS TECHNOLOGY)

พลัง วทน. พัฒนาล้านนาอย่ายั่งยืน
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ขั้นตอนการรายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ 2562

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
Textiles Faculty UTK University

ผลงานนักศึกษาและอาจารย์

ขอแสดงความยินดีกับทีมนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ ในโอกาสได้รับรางวัลชมเชย โครงการการประกวดออกแบบแฟชั่นผ้าไทย

ขอแสดงความยินดีกับทีมนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ ในโอกาสได้รับรางวัลชมเชย โครงการการประกวดออกแบบแฟชั่นผ้าไทย

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 อาจารย์สมพร ปิยะพันธ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.ภัทรานิษฐ์ สิทธินพพันธ์ คณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ แสดงความยินดีกับ นายณัฐวุฒิ หม่วยนอก นางสาวผลิตา มากโภคา และนายโอเวอร์มา บุญจันดา นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น...

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ขอชื่นชมคนดีคณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ขอชื่นชมคนดีคณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ขอชื่นชม นางสาวอรุณี กฤตประโยชน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร คณะศิลปศาสตร์ ที่เก็บทรัพย์สินของมีค่าได้ และส่งมอบให้กับเจ้าของ นางสาวขวัญพร แก้วสี นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ...

นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เข้ารอบสุดท้าย การแข่งขันออกแบบเครื่องแต่งกายผ้าไทยร่วมสมัย “ผ้าไทย ใส่สบาย”

นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เข้ารอบสุดท้าย การแข่งขันออกแบบเครื่องแต่งกายผ้าไทยร่วมสมัย “ผ้าไทย ใส่สบาย”

ฟาอีส - ชวกร ทองประศรี นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เข้ารอบสุดท้าย การแข่งขัน "ผ้าไทย ใส่สบาย" โครงการพัฒนา การออกแบบเครื่องแต่งกายผ้าไทยร่วมสมัย จัดโดย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.)...

อาจารย์สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ เป็นวิทยากรให้ความรู้ การเขียน Resume ภาษาอังกฤษ แก่นักศึกษาคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ

อาจารย์สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ เป็นวิทยากรให้ความรู้ การเขียน Resume ภาษาอังกฤษ แก่นักศึกษาคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 ผศ.ลัคนา ชัยศักดิ์เลิศ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ ภาควิชาภาษาต่างประเทศและอุตสาหกรรมการบริการ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการเขียน Resume ภาษาอังกฤษ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการฝึกงานและการสมัครงาน...

อาจารย์สาขาวิชาภาษาไทยเป็นวิทยากร แนะแนวการศึกษาต่อและแนะแนวการพิชิตข้อสอบ O-NET

อาจารย์สาขาวิชาภาษาไทยเป็นวิทยากร แนะแนวการศึกษาต่อและแนะแนวการพิชิตข้อสอบ O-NET

เมื่อวันที่ 24 และ 27 มกราคม 2563 อาจารย์ยุทธนา นันทิวัธวิภา อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้รับเชิญจากโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ให้เป็นวิทยากรแนะแนวการศึกษาต่อและแนะแนวการพิชิตข้อสอบ O-NET ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน...

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
วิทยาเขตพระนครใต้

ก่อตั้ง 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2474

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ

ก่อตั้ง 5 มิถุนายน พ.ศ. 2495

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
วิทยาเขตบพิตรพิมุข มหาเมฆ

ก่อตั้ง พ.ศ.2526

ข่าวทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

อาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีออกบริการวิชาการ ให้กับนาฎศาลา หุ่นละครเล็ก (โจหลุยส์)

อาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีออกบริการวิชาการ ให้กับนาฎศาลา หุ่นละครเล็ก (โจหลุยส์)

ด้วยนาฏศาลา หุ่นละครเล็ก (โจหลุยส์) ขอรับการสนันสนุนวิทยากร เพื่อให้ความรู้ด้านการผลิตสื่อ การบันทึกภาพนิ่ง วีดิทัศน์ การแสดงหุ่นละครเล็กผสมผสานแบบร่วมสมัย เรื่อง "อัคนีผีเสื้อน้ำ" โดยการแสดงนี้ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย...

มทร.กรุงเทพ ร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ เครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10

มทร.กรุงเทพ ร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ เครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 ที่ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ เครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 (ICAC10) โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดี เป็นประธานในพิธี...

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดโครงการเผยแพร่ทักษะวิชาชีพคหกรรมศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องในงานพิธีทางพระพุทธศาสนา

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดโครงการเผยแพร่ทักษะวิชาชีพคหกรรมศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องในงานพิธีทางพระพุทธศาสนา

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 อาจารย์สมพร ปิยะพันธ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการเผยแพร่ทักษะวิชาชีพคหกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในงานพิธี ทางพระพุทธศาสนา จัดโดย สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ศึกษา คณะเทคโนโลยี...

คณะศิลปศาสตร์ ส่งนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันการประกวดมารยาทไทยระดับชาติ ครั้งที่ 3

คณะศิลปศาสตร์ ส่งนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันการประกวดมารยาทไทยระดับชาติ ครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 สาขาวิชามนุษยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ส่งนักศึกษา จำนวน 4 คน ได้แก่ นางสาวพรวลัย ต่ายสุวรรณ นักศึกษาชั้น ปีที่ 3 สาขาวิชาการโรงแรม นางสาวรดานาฏ แม่นมั่น นายอนพัช รื่นเริง และนายพงศพัศ ทรัพย์ศิริสาคร นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น...

อาจารย์และนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ เป็นวิทยากรโครงการเอกลักษณ์ไทย ณ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

อาจารย์และนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ เป็นวิทยากรโครงการเอกลักษณ์ไทย ณ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 อาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย คณะศิลปศาสตร์ ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากร โครงการเอกลักษณ์ไทย ณ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และปลูกฝังความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาไทย วัฒนธรรมไทย...

บริการวิชาการ

ภาพข่าว: คอลัมน์ รอบรั้วการศึกษา: ให้คำปรึกษาพัฒนาโอทอปชุมชน : สยามรัฐ ฉบับวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

ภาพข่าว: คอลัมน์ รอบรั้วการศึกษา: ให้คำปรึกษาพัฒนาโอทอปชุมชน : สยามรัฐ ฉบับวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

ดร.นิพาภรณ์ แสงสว่าง ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ (UBI) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ พร้อมเจ้าหน้าที่และทีมผู้เชี่ยวชาญ อ.ประภาพร ร้อยพรหมมา อ.ชัยวัฒน์ ฑีฆวาณิช ดร.นริศวรรณ กุนอก จัดกิจกรรมพัฒนาหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์(OTOP)เครือข่ายภาคกลางตอนล่าง...

โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากมะพร้าว ด้วยการพัฒนาอัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และยกระดับมาตรฐานสินค้าของผู้ประกอบการ OTOP เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว จังหวัดสมุทรสงคราม

โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากมะพร้าว ด้วยการพัฒนาอัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และยกระดับมาตรฐานสินค้าของผู้ประกอบการ OTOP เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว จังหวัดสมุทรสงคราม

ระหว่างวันที่ 12 – 13 กันยายน 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จัดกิจกรรมการทดสอบตลาด “โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากมะพร้าว ด้วยการพัฒนาอัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและยกระดับมาตรฐานสินค้าของผู้ประกอบการ OTOP เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว...

อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำนักศึกษาออกบริการวิชาการ ในการถ่ายทอดสด ผ่านระบบเครือข่ายการสัมมนาวิชาการเวชศาสตร์ใต้น้ำ ประจำปีงบประมาณ 2563

อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำนักศึกษาออกบริการวิชาการ ในการถ่ายทอดสด ผ่านระบบเครือข่ายการสัมมนาวิชาการเวชศาสตร์ใต้น้ำ ประจำปีงบประมาณ 2563

ระหว่างวันที่ 12-14 สิงหาคม 2563 ดร.พรรัก เชาวนโยธิน และ ดร.อิทธิณัฐ ตันติวิทิตพงศ์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำนักศึกษาออกบริการวิชาการให้กับกองเวชศาสตร์ใต้น้ำและการบิน กรมแพทย์ทหารเรือ ในการถ่ายทอดสดผ่านระบบเครือข่าย “การสัมมนาวิชาการเวชศาสตร์ใต้น้ำ...

อาจารย์คณะศิลปศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร โครงการฝึกอบรมมัคคุเทศน์น้อย ประจำปีงบประมาณ 2563 จัดโดย องค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์

อาจารย์คณะศิลปศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร โครงการฝึกอบรมมัคคุเทศน์น้อย ประจำปีงบประมาณ 2563 จัดโดย องค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์

ระหว่างวันที่ 29 - 30 กรกฎาคม 2563 ดร.อริยา เรียงจันทร์ อาจารย์ฉัตรดนัย ใจเสงี่ยม อาจารย์ธรรมรัตน์ ศัลยวุฒิ และ อาจารย์พจนีย์ ศักดิ์เดชากุล อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรโครงการฝึกอบรมมัคคุเทศน์น้อย ประจำปีงบประมาณ...

อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย การสัมมนาวิชาการหัวข้อ “แนวทางการประยุกต์ใช้สื่อการจัดการเรียน การสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด – 19”

อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย การสัมมนาวิชาการหัวข้อ “แนวทางการประยุกต์ใช้สื่อการจัดการเรียน การสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด – 19”

ระหว่างวันที่ 6 - 7 มิถุนายน 2563 ดร.อิทธิณัฐ ตันติวิทิตพงศ์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายร่วมกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สันติรัฐ นันสะอาง และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุปรียา ศิริพัฒนกุลขจร ในการสัมมนาวิชาการหัวข้อ...

ภาพข่าว: คอลัมน์ รอบรั้วการศึกษา: ให้คำปรึกษาพัฒนาโอทอปชุมชน : สยามรัฐ ฉบับวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

ภาพข่าว: คอลัมน์ รอบรั้วการศึกษา: ให้คำปรึกษาพัฒนาโอทอปชุมชน : สยามรัฐ ฉบับวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

ดร.นิพาภรณ์ แสงสว่าง ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ (UBI) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ พร้อมเจ้าหน้าที่และทีมผู้เชี่ยวชาญ อ.ประภาพร ร้อยพรหมมา อ.ชัยวัฒน์ ฑีฆวาณิช ดร.นริศวรรณ กุนอก จัดกิจกรรมพัฒนาหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์(OTOP)เครือข่ายภาคกลางตอนล่าง...

โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากมะพร้าว ด้วยการพัฒนาอัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และยกระดับมาตรฐานสินค้าของผู้ประกอบการ OTOP เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว จังหวัดสมุทรสงคราม

โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากมะพร้าว ด้วยการพัฒนาอัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และยกระดับมาตรฐานสินค้าของผู้ประกอบการ OTOP เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว จังหวัดสมุทรสงคราม

ระหว่างวันที่ 12 – 13 กันยายน 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จัดกิจกรรมการทดสอบตลาด “โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากมะพร้าว ด้วยการพัฒนาอัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและยกระดับมาตรฐานสินค้าของผู้ประกอบการ OTOP เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว...

อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำนักศึกษาออกบริการวิชาการ ในการถ่ายทอดสด ผ่านระบบเครือข่ายการสัมมนาวิชาการเวชศาสตร์ใต้น้ำ ประจำปีงบประมาณ 2563

อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำนักศึกษาออกบริการวิชาการ ในการถ่ายทอดสด ผ่านระบบเครือข่ายการสัมมนาวิชาการเวชศาสตร์ใต้น้ำ ประจำปีงบประมาณ 2563

ระหว่างวันที่ 12-14 สิงหาคม 2563 ดร.พรรัก เชาวนโยธิน และ ดร.อิทธิณัฐ ตันติวิทิตพงศ์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำนักศึกษาออกบริการวิชาการให้กับกองเวชศาสตร์ใต้น้ำและการบิน กรมแพทย์ทหารเรือ ในการถ่ายทอดสดผ่านระบบเครือข่าย “การสัมมนาวิชาการเวชศาสตร์ใต้น้ำ...

อาจารย์คณะศิลปศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร โครงการฝึกอบรมมัคคุเทศน์น้อย ประจำปีงบประมาณ 2563 จัดโดย องค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์

อาจารย์คณะศิลปศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร โครงการฝึกอบรมมัคคุเทศน์น้อย ประจำปีงบประมาณ 2563 จัดโดย องค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์

ระหว่างวันที่ 29 - 30 กรกฎาคม 2563 ดร.อริยา เรียงจันทร์ อาจารย์ฉัตรดนัย ใจเสงี่ยม อาจารย์ธรรมรัตน์ ศัลยวุฒิ และ อาจารย์พจนีย์ ศักดิ์เดชากุล อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรโครงการฝึกอบรมมัคคุเทศน์น้อย ประจำปีงบประมาณ...

ข่าวสื่อมวลชน

ภาพข่าว: คอลัมน์ รอบรั้วการศึกษา: ให้คำปรึกษาพัฒนาโอทอปชุมชน : สยามรัฐ ฉบับวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

ภาพข่าว: คอลัมน์ รอบรั้วการศึกษา: ให้คำปรึกษาพัฒนาโอทอปชุมชน : สยามรัฐ ฉบับวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

ดร.นิพาภรณ์ แสงสว่าง ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ (UBI) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ พร้อมเจ้าหน้าที่และทีมผู้เชี่ยวชาญ อ.ประภาพร ร้อยพรหมมา อ.ชัยวัฒน์ ฑีฆวาณิช ดร.นริศวรรณ กุนอก จัดกิจกรรมพัฒนาหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์(OTOP)เครือข่ายภาคกลางตอนล่าง...

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือทางวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ร่วมกับ สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย และ สมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือทางวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ร่วมกับ สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย และ สมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย

ราชมงคลกรุงเทพ ลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือทางวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ร่วมกับ สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย และ...

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประชุมความร่วมมือ การจัดการศึกษาร่วมกับโรงเรียนสถานศึกษาเครือข่าย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประชุมความร่วมมือ การจัดการศึกษาร่วมกับโรงเรียนสถานศึกษาเครือข่าย

ราชมงคลกรุงเทพ ประชุมความร่วมมือ การจัดการศึกษาร่วมกับโรงเรียนสถานศึกษาเครือข่ายDownload

อาจารย์และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับประเพณีลอยกระทง และสาธิตการประดิษฐ์กระทง ในรายการ 5 เช้าเม้าท์ใหญ่ ช่อง 5

อาจารย์และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับประเพณีลอยกระทง และสาธิตการประดิษฐ์กระทง ในรายการ 5 เช้าเม้าท์ใหญ่ ช่อง 5

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 อาจารย์จักรพันธ์ รูปงาม และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้รับเกียรติจากรายการ 5 เช้าเม้าท์ใหญ่ ช่อง 5 (ถ่ายทอดสด) สัมภาษณ์เกี่ยวกับประเพณีลอยกระทง...

สาขาวิชาธุรกิจอาหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ถ่ายทำรายการ “คุกกิ้ง กูรู”

สาขาวิชาธุรกิจอาหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ถ่ายทำรายการ “คุกกิ้ง กูรู”

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 อาจารย์สมพร ปิยะพันธ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี และ อาจารย์ณภัทร ยศยิ่งยง คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมนักศึกษาตัวแทนสาขาวิชาธุรกิจอาหาร ถ่ายทำรายการ “คุกกิ้ง กูรู” ดำเนินรายการโดย ดร.ยิ่งศักดิ์ จงเลิศเจษฎาวงศ์ ซึ่งมีอาจารย์พัชรพร...

หน่วยงานภายนอกและสื่อที่น่าสนใจ