ตัวชี้วัดย่อย 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อประเด็นการตรวจURLคําอธิบาย
01
โครงสร้าง
คำอธิบาย : ลิงก์ 1 แสดงผังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัย
สามารถเข้าที่เว็บไซต์ www.rmutk.ac.th > หน้าแรก >เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย >
ผังโครงสร้างมหาวิทยาลัย
02
ข้อมูลผู้บริหาร

คำอธิบาย : ลิงก์ 1 แสดงข้อมูลผู้บริหารสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เว็บไซต์ www.rmutk.ac.th > หน้าแรก > ผู้บริหารมหาวิทยาลัย > อธิการบดี คณะผู้บริหาร (มีข้อมูล ครบ 4 รายการ)

03
อํานาจหน้าที่
คำอธิบาย : ลิงก์ 1 แสดงข้อมูลอำนาจหน้าที่สามารถเข้าถึงข้อมูลที่เว็บไซต์ www.rmutk.ac.th > หน้าแรก > เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย > อำนาจหน้าที่ของมหาวิทยาลัย
04

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

คำอธิบาย : ลิงก์ 1 – ลิงก์ 2  แสดงข้อมูลแผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566 - 2570 สามารถเข้าถึงข้อมูลที่เว็บไซต์ www.rmutk.ac.th > หน้าแรก > เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย > แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย >หัวข้อ ข้อมูลแผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566 - 2570
05
ข้อมูลการติดต่อ

คำอธิบาย : ลิงก์ 1 แสดงข้อมูลการติดต่อสามารถเข้าที่เว็บไซต์ www.rmutk.ac.th >ไปยังด้านล่างสุดของเว็บไซต์ (ด้านซ้าย)ได้ระบุช่องทาง(1) ที่อยู่หน่วยงาน

(2) หมายเลขโทรศัพท์

(3) อีเมล ที่ประกาศเป็นช่องทางรับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

(4) แผนที่ตั้ง

06
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คำอธิบาย : ลิงก์ 1 แสดงข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เว็บไซต์ www.rmutk.ac.th > หน้าแรก > เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย >กฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งได้แสดงกฎหมายที่เกี่ยวกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
07
ข่าวประชาสัมพันธ์
คำอธิบาย : ลิงก์ 1 แสดงข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สามารถเข้าข้อมูลที่เว็บไซต์ www.rmutk.ac.th > หน้าแรก > หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ (บริเวณกลางเว็บไซต์ ด้านขวา)
08
Q&A
คำอธิบาย : ลิงก์ 1 แสดงข้อมูล Q & A
สามารถเข้าถึงข้อมูลที่เว็บไซต์ www.rmutk.ac.th > หน้าแรก > อยู่บริเวณมุมด้านล่างขวา
เป็น Messenger Live
09
Social Network
คำอธิบาย : ลิงก์ 1 แสดงข้อมูล Social Network
สามารถเข้าถึงข้อมูลที่เว็บไซต์
www.rmutk.ac.th > หน้าแรก > อยู่บริเวณด้านล่างของเว็บไซต์ ด้านขวา โดยเชื่อมโยงไปยังสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน ได้แก่ (1) Facebook
(2) Twitter (3) Email (4) YouTube

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน การดำเนินงาน

การดำเนินงาน
ข้อประเด็นการตรวจURLคําอธิบาย
10

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

http://www.planning.rmutk.ac.th/ประกาศ-มทร.ก.-เรื่อง-นโยบายการคุ้มครองข้อมูล.pdf
คำอธิบาย : ลิงก์ 1 แสดงข้อมูล นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สามารถเข้าถึงข้อมูลที่เว็บไซต์
www.rmutk.ac.th > หน้าแรก > เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย > นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
11
แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
คำอธิบาย : ลิงก์ 1. แสดงข้อมูลแผนดำเนินงานประจำปี 2566 ของหน่วยงานพร้อมรายละเอียดทั้งนี้จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2566 – แสดงแผนการดำเนินงานที่มีระยะ 1 ปี – ข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) โครงการหรือกิจกรรม
(2) งบประมาณที่ใช้
(3) ระยะเวลาในการดำเนินการ (แสดงข้อมูลเป็ยไฟล์ excel)
สามารถเข้าถึงข้อมูลที่เว็บไซต์
www.rmutk.ac.th > คณะ/หน่วยงาน > หน่วยงานภายใน > กองนโยบายและแผน > หัวข้อ ข้อมูลประเมิน ITA กองนโยบายและแผน > หัวข้อ แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
12
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
http://www.planning.rmutk.ac.th/ita/
คำอธิบาย : ลิงก์ 1 แสดงรายงานผลความก้าวหน้า
ในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีในข้อ o11
สามารถเข้าถึงข้อมูลที่เว็บไซต์
www.rmutk.ac.th > คณะ/หน่วยงาน > หน่วยงานภายใน > กองนโยบายและแผน > หัวข้อ ข้อมูลประเมิน ITA กองนโยบายและแผน > รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
13
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
http://www.planning.rmutk.ac.th/ita/
คำอธิบาย : ลิงก์ 1 แสดงข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี ซึ่งเป็นผลของปี พ.ศ. 2565 แสดงข้อมูลเป็นไฟล์ excel
สามารถเข้าถึงข้อมูลที่เว็บไซต์
www.rmutk.ac.th > คณะ/หน่วยงาน > หน่วยงานภายใน > กองนโยบายและแผน > หัวข้อ ข้อมูลประเมิน ITA กองนโยบายและแผน > หัวข้อ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
14
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
https://ascar.rmutk.ac.th/?page_id=4506
https://personnel.rmutk.ac.th/?page_id=159
https://sci.rmutk.ac.th/index.php/downloads/manuals.html
https://audit.rmutk.ac.th/กฎบัตรการตรวจสอบภายใน-ประจำปีงบประมาณ-2566.pdf

คำอธิบาย : ลิงก์ 1 เป็นข้อมูลคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน หัวข้อ -คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ โดยเป็น (1) เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจให้บริการนักศึกษา (2) สำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตำแหน่ง (3) แสดงวิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติ สามารถเข้าถึงข้อมูลที่เว็บไซต์ www.rmutk.ac.th >
ไปที่ คณะ/หน่วยงาน > สถาบัน/สำนัก > สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน > เมนู คู่มือต่าง ๆ (อยู่บริเวณกลางเว็บไซต์ ด้านขวามือ) ปรากฏคู่มือ 5 รายการเกี่ยวกับการให้บริการนักศึกษา ได้แก่
(1) คู่มือนักศึกษา
(2) คู่มือการลงทะเบียนออนไลน์
(3) คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
(4) คู่มือประชาชน

ลิงก์ 2 คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษาต่อและการฝึกอบรมของบุคลากรในสังกัดสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เว็บไซต์ www.rmutk.ac.th >
ไปที่ คณะ/หน่วยงาน > หน่วยงานภายใน > กองบริหารงานบุคคล > ข้อมูลที่ควรรู้ > การศึกษาต่อและฝึกอบรม > ขั้นตอนการอนุมัติและการทำสัญญาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน

ลิงก์ 3 แสดงคู่มือการให้บริการ ให้บริการ สามารถเข้าถึงข้อมูลที่เว็บไซต์ www.rmutk.ac.th > ไปที่ คณะ/หน่วยงาน > คณะ > คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี >ดาวน์โหลด > คู่มือ ปรากฏคู่มือ
7 รายการ ได้แก่
(1) กระบวนการจัดซ่อมครุภัณฑ์
(2) คู่มือกระบวนงาน รวบรวมจัดตั้งและสรุปคำของบประมาณประจำปี
(3) คู่มือการขออนุมัติโครงการบริการวิชาการ
(4) คู่มือการจัดทำตารางสอบ และภาระคุมสอบ
(5) คู่มือการตรวจสอบความถูกต้องของใบบันทึกการขอสอนชดเชย
(6) คู่มือการตัดคะแนนความประพฤติ
(7) คู่มือการรับเอกสารเข้าของคณะวิทย์ฯ

ลิงก์ 4 แสดงคู่มือการให้บริการ ให้บริการ สามารถเข้าถึงข้อมูลที่เว็บไซต์ www.rmutk.ac.th > ไปที่ คณะ/หน่วยงาน > หน่วยงานภายใน > หน่วยตรวจสอบภายใน > นโยบายการปฏิบัติงาน > กฎบัตรการตรวจสอบภายใน > งบประมาณ พ.ศ. 2566 > ปรากฏข้อมูล กฎบัตรการตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

15
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
https://ascar.rmutk.ac.th/?page_id=4506
https://sci.rmutk.ac.th/index.php/2017-08-16-12-10-29/2019-05-31-07-00-26.html
https://sci.rmutk.ac.th/index.php/downloads/manuals.html
https://audit.rmutk.ac.th/กรอบคุณธรรม-ประจำปีงบประมาณ-2566.pdf

คำอธิบาย : ลิงก์ 1 แสดงคู่มือการให้บริการประชาชนหรือคู่มือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงาน แสดง (1) ข้อมูลภารกิจการให้บริการด้านการศึกษา และ (2) แสดงขั้นตอนการให้บริการ สามารถเข้าถึงข้อมูลที่เว็บไซต์ www.rmutk.ac.th > ไปที่ คณะ/หน่วยงาน > สถาบัน/สำนัก > สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน > เมนู คู่มือต่าง ๆ (อยู่บริเวณกลางเว็บไซต์ ด้านขวามือ) ปรากฏคู่มือ
5 รายการเกี่ยวกับการให้บริการนักศึกษา ได้แก่
(1) คู่มือนักศึกษา
(2) คู่มือการลงทะเบียนออนไลน์
(3) คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
(4) คู่มือประชาชน

ลิงก์ 2 แสดงคู่มือการให้บริการ สามารถเข้าถึงข้อมูลที่เว็บไซต์ www.rmutk.ac.th > ไปที่ คณะ/หน่วยงาน > คณะ > คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี >ดาวน์โหลด > คู่มือ ปรากฏคู่มือ
7 รายการ ได้แก่
(1) กระบวนการจัดซ่อมครุภัณฑ์
(2) คู่มือกระบวนงาน รวบรวมจัดตั้งและสรุปคำของบประมาณประจำปี
(3) คู่มือการขออนุมัติโครงการบริการวิชาการ
(4) คู่มือการจัดทำตารางสอบ และภาระคุมสอบ
(5) คู่มือการตรวจสอบความถูกต้องของใบบันทึกการขอสอนชดเชย
(6) คู่มือการตัดคะแนนความประพฤติ
(7) คู่มือการรับเอกสารเข้าของคณะวิทย์ฯ
ลิงก์ 3 แสดงคู่มือการให้บริการ สามารถเข้าถึงข้อมูลที่เว็บไซต์ www.rmutk.ac.th > ไปที่ คณะ/หน่วยงาน > หน่วยงานภายใน > หน่วยตรวจสอบภายใน > นโยบายการปฏิบัติงาน > กรอบคุณธรรม > งบประมาณ พ.ศ. 2566 ปรากฏข้อมูล กรอบคุณธรรม หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

16
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
https://ascar.rmutk.ac.th/?page_id=2886
https://ascar.rmutk.ac.th/?p=4675
https://personnel.rmutk.ac.th/?page_id=5466
https://carit.rmutk.ac.th/?page_id=70217
https://carit.rmutk.ac.th/?page_id=70190
https://carit.rmutk.ac.th/?page_id=4398
https://carit.rmutk.ac.th/?page_id=4401
https://drive.google.com/file/d/1W-ZNnoU6f1EDvaeoPuBgUrMCZpxa6-Su/view
คำอธิบาย : ลิงก์ 1 ข้อมูลสถิติการให้บริการของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นข้อมูลการให้บริการด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษาปัจจุบัน 2565 ซึ่งเป็นภาระกิจหลักของหน่วยงาน สามารถเข้าถึงข้อมูลที่เว็บไซต์ www.rmutk.ac.th > ไปที่ คณะ/หน่วยงาน > สถาบัน/สำนัก > สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน >รายงานสถิติ > สถิตินักศึกษา
ลิงก์ 2 รายงานผลสถิติการใช้ eSSS สามารถเข้าถึงข้อมูลที่เว็บไซต์ www.rmutk.ac.th > ไปที่ คณะ/หน่วยงาน > สถาบัน/สำนัก > สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน >รายงานสถิติ > รายงานผลสถิติการใช้บริการ หัวข้อ รายงานผลสถิติการใช้ eSSS ณ วันที่ 9 มีนาคม 2566
ลิงก์ 3 รายงานจำนวนบุคลากรในสังกัด ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 สามารถเข้าถึงข้อมูลที่เว็บไซต์ www.rmutk.ac.th > ไปที่ คณะ/หน่วยงาน > หน่วยงานภายใน > กองบริหารงานบุคคล > สถิติ > ปีงบประมาณ 2566 ปรากฏข้อมูล จำนวนบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566
ลิงก์ 4 แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถเข้าถึงข้อมูลที่เว็บไซต์ www.rmutk.ac.th > ไปที่ คณะ/หน่วยงาน > สถาบัน/สำนัก > สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ > เกี่ยวกับ สวส > สถิติการให้บริการ > ปรากฏข้อมูลสถิติการให้บริการงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ลิงก์ 5 แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการงานเทคโนโลยีการศึกษา สามารถเข้าถึงข้อมูลที่เว็บไซต์ www.rmutk.ac.th > ไปที่ คณะ/หน่วยงาน > สถาบัน/สำนัก > สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ > เกี่ยวกับ สวส > สถิติการให้บริการ > ปรากฏข้อมูลสถิติการให้บริการงานเทคโนโลยีการศึกษา
ลิงก์ 6 แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการงานระบบเครือข่าย สามารถเข้าถึงข้อมูลที่เว็บไซต์ www.rmutk.ac.th > ไปที่ คณะ/หน่วยงาน > สถาบัน/สำนัก > สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ > เกี่ยวกับ สวส > สถิติการให้บริการ > ปรากฏข้อมูลสถิติการงานระบบเครือข่าย
ลิงก์ 7 แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถเข้าถึงข้อมูลที่เว็บไซต์ www.rmutk.ac.th > ไปที่ คณะ/หน่วยงาน > สถาบัน/สำนัก > สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ > เกี่ยวกับ สวส > สถิติการให้บริการ > ปรากฏข้อมูลสถิติการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง
ลิงก์ 8 รายงานผลสถิติการใช้บริการ สนับสนุนทางการศึกษา eSSS สามารถเข้าถึงข้อมูลที่เว็บไซต์ www.rmutk.ac.th > ไปที่ คณะ/หน่วยงาน > สถาบัน/สำนัก > สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน > ไปที่ รายงานของ สวท (อยู่บริเวณ กลางเว็บไซต์ ด้านขวามือ > รายงานผลสถิติการใช้บริการ สนับสนุนทางการศึกษา eSSS
17
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
https://ascar.rmutk.ac.th/?p=6008
http://mis.rmutk.ac.th/
http://mis.rmutk.ac.th/index.php?y=1%2F2564&task=fac&option=com_rate&boxchecked
=0&ea3f298234e4793db72cfe63995dbfaa=1

http://mis.rmutk.ac.th/index.php?y=1%2F2564&task=facsub&option=com_
rate&boxchecked=0&ea3f298234e4793db72cfe63995dbfaa=1
คำอธิบาย : ลิงก์ 1 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 2565 สามารถเข้าถึงข้อมูลที่เว็บไซต์ www.rmutk.ac.th > ไปที่ คณะ/หน่วยงาน > สถาบัน/สำนัก > สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน > ไปที่ รายงานของ สวท (อยู่บริเวณ กลางเว็บไซต์ ด้านขวามือ > 2565 ปรากฏข้อมูล รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 2565
ลิงก์ 2 แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ สามารถเข้าถึงข้อมูลที่เว็บไซต์ www.rmutk.ac.th > ไปที่ คณะ/หน่วยงาน > สถาบัน/สำนัก > สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ > เกี่ยวกับ สวส > ระบบงานภายใน > ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ > รายงาน > รายงานผลการประเมินประกันคุณภาพ > โดยปรากฏข้อมูล รายการ ได้แก่
(1) รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อการบริการนักศึกษา (แสดงข้อมูลรายคณะ ปีการศึกษาปัจจุบันที่แสดงข้อมูล 2/2564)
(2) รายงานผลประเมินความพึงพอใจต่อกระบวนการรับนักศึกษา
(3) รายงานผลประเมินความพึงพอใจต่อการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
(4) รายงานผลประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตร
(5) รายงานผลประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
(6) รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้ายที่มีต่อหลักสูตร
(7) รายงานผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีต่อหลักสูตร
ลิงก์ 3. รายงานสรุปผลการประเมินผลการสอนรายวิชาที่มีค่าเฉลี่ย 3.51 (จำแนกตามผู้สอน) สามารถเข้าถึงข้อมูลที่เว็บไซต์ www.rmutk.ac.th > ไปที่ คณะ/หน่วยงาน > สถาบัน/สำนัก > สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ > เกี่ยวกับ สวส > ระบบงานภายใน > ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ > รายงาน > รายงานผลการประเมินการสอน >
โดยปรากฏข้อมูล รายงานการประเมินผลการสอนรายวิชาที่มีค่าเฉลี่ย 3.51 (จำแนกตามผู้สอน) โดยให้กดเลือก ภาคการศึกษา 1/2563 ก่อน แล้วจึงกดเลือกดูข้อมูลในปีการศึกษาล่าสุด 2/2564 อีกครั้ง
ลิงก์ 4 รายงานการประเมินผลการสอนรายวิชาที่มีค่าเฉลี่ย 3.51 (จำแนกตามรายวิชา) สามารถเข้าถึงข้อมูลที่เว็บไซต์ www.rmutk.ac.th > ไปที่ คณะ/หน่วยงาน > สถาบัน/สำนัก > สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ > เกี่ยวกับ สวส > ระบบงานภายใน > ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ > รายงาน > รายงานผลการประเมินการสอน >
โดยปรากฏข้อมูล รายงานการประเมินผลการสอนรายวิชาที่มีค่าเฉลี่ย 3.51 (จำแนกตามรายวิชา)
โดยให้กดเลือก ภาคการศึกษา 1/2563 ก่อน แล้วจึงกดเลือกดูข้อมูลในปีการศึกษาล่าสุด 2/2564
อีกครั้ง
18
E–Service
https://www.rmutk.ac.th/?page_id=54952
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc18jlxLfvmJKYUJin
_IiyGgFnHs8pTwNH4MuLua8Uw3JFxNw/viewform

http://booking.rmutk.ac.th/
http://reg.rmutk.ac.th/registrar/home.asphttp://mis.rmutk.ac.th/
https://carit.rmutk.ac.th/?page_id=3249
คำอธิบาย : ลิงก์ 1 ช่องทางสายตรงอธิการบดี
ลิงก์ 2 ช่องทางการร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ
ลิงก์ 3 ช่องทางจองสถานที่ออนไลน์
ลิงก์ 4 ช่องทางระบบให้บริการการศึกษา ลงทะเบียนออนไลน์
ลิงก์ 5 ช่องทางระบบประเมินการสอน
ลิงก์ 6 ช่องทางบริการสารสนเทศ
โดยลิงก์ 1-6 สามารถเข้าถึงข้อมูลที่เว็บไซต์ www.rmutk.ac.th > บริการ (อยู่บริเวณด้านล่างของเว็บไซต์)

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้างการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
ข้อประเด็นการตรวจURLคําอธิบาย
19
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

คำอธิบาย : ลิงก์ 1 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งานจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด)
ลิงก์ 2 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) -เผยแพร่ 17 ตุลาคม 2565
ลิงก์ 3 แสดงข้อมูลประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย) -เผยแพร่ 30 กันยายน 2565
ลิงก์ 4 แสดงข้อมูลประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งานรักษาความปลอดภัย) -เผยแพร่ 22 กันยายน 2565
สามารถเข้าถึงข้อมูลลิงก์ 1 – ลิงก์ 4 ได้ที่เว็บไซต์ www.rmutk.ac.th > ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง > เมนูหลัก > กองคลังมหาวิทยาลัย (เลื่อนดูข้อมูลในแต่ละหน้าผ่านเว็บไซต์ โดยเรียงตามวัน/เดือน/ปี)

20
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

คำอธิบาย : ลิงก์ 1 แสดงข้อมูล ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เช่น
(1) ประกาศร่างคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุงานปรับปรุงอาคาร 2/1 พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งาน
(2) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(3) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(4) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ RICOH IM7000 หมายเลขครุภัณฑ์ 7430-003-0001-05-65/25 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เป็นต้น
สามารถเข้าถึงข้อมูลที่เว็บไซต์ www.rmutk.ac.th > ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง > เมนูหลัก > กองคลังมหาวิทยาลัย (เลื่อนดูข้อมูลในแต่ละหน้าของเว็บไซต์ โดยเรียงตามวัน/เดือน/ปี)

21
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

คำอธิบาย : ลิงก์ 1 แสดงรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2565
ลิงก์ 2 แสดงรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2565
ลิงก์ 3 แสดงรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2565
ลิงก์ 4 แสดงรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2566
ลิงก์ 5 แสดงรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2566
ลิงก์ 6 แสดงรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2566
สามารถเข้าถึงข้อมูลลิงก์ 1 – ลิงก์ 6 ได้ที่เว็บไซต์ www.rmutk.ac.th > ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง > เมนูหลัก > กองคลังมหาวิทยาลัย (เลื่อนดูข้อมูลในแต่ละเดือน เรียงตามวัน/เดือน/ปี)

22
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

คำอธิบาย : ลิงก์ 1 แสดงข้อมูลรายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยปรากฏข้อมูล
(1) งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง เอกสารหน้า 1
(2) สรุปรายการที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง
(3) ปัญหา/อุปสรรค เอกสารหน้า 3
(4) ข้อเสนอแนะ เอกสารหน้า 4
สามารถเข้าถึงข้อมูลที่เว็บไซต์ www.rmutk.ac.th > ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง > เมนูหลัก > กองคลังมหาวิทยาลัย > หัวข้อ รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2565

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อประเด็นการตรวจURLคําอธิบาย
23
นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
คำอธิบาย : ลิงก์ 1 แสดงข้อมูล แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (มกราคม 2566)
สามารถเข้าข้อมูลที่เว็บไซต์ www.rmutk.ac.th > ไปที่ คณะ/หน่วยงาน > หน่วยงานภายใน > กองบริหารงานบุคคล > เกี่ยวกับ กบ > แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร > หัวข้อ แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2566
24
การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
https://personnel.rmutk.ac.th/?page_id=5855
https://personnel.rmutk.ac.th/?p=4621
คำอธิบาย : ลิงก์ 1 แสดงข้อมูลรายงานผลความก้าวหน้า
การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในข้อ o23 โดยแสดงข้อมูลรายเดือน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2565 – ปัจจุบัน ซึ่งเป็นระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566 ซึ่งประกอบด้วย
(1) ผลความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม
(2) รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม
สามารถเข้าถึงข้อมูลที่เว็บไซต์ www.rmutk.ac.th > ไปที่ คณะ/หน่วยงาน > หน่วยงานภายใน > กองบริหารงานบุคคล > ITA > หัวข้อ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี > หัวข้อ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 >แบบการรายงานผลการดำเนินงานโครงการรายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2566 (ต.ค. 65 – ก.พ. 66)
25
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
คำอธิบาย : ลิงก์ 1 แสดงข้อมูล หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร และข้อมูลการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร สามารถถึงข้อมูลที่เว็บไซต์ www.rmutk.ac.th > ไปที่ คณะ/หน่วยงาน > หน่วยงานภายใน > กองบริหารงานบุคคล > หัวข้อ ITA > หัวข้อ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล > ไปที่หัวข้อ การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร , การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร > เลื่อนไปที่หัวข้อ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา
โดยแสดงข้อมูล
1) หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2565 (ใช้บังคับในปี พ.ศ. 2566)
2) ประกาศ ก.บ.พ. ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ต่อไป ให้เลื่อนไปที่หัวข้อ สัญญาจ้าง และการต่อสัญญาจ้าง แสดงข้อมูล
1) ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง แบบสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563
2) ประกาศ ก.บ.พ. ฉบับที่ 3/2550 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินทดลองปฏิบัติงาน และการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้าง

ลิงก์ 2 แสดงข้อมูล หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สามารถถึงข้อมูลที่เว็บไซต์ www.rmutk.ac.th > ไปที่ คณะ/หน่วยงาน > หน่วยงานภายใน > หน่วยงานภายใน > กองบริหารงานบุคคล > หัวข้อ ITA > หัวข้อ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยแสดงข้อมูล การพัฒนาบุคลากร ศึกษาต่อ ฝึกอบรม แบ่งเป็นหมวดๆอย่างชัดเจน

ลิงก์ 3 แสดงข้อมูล หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ สามารถถึงข้อมูลที่เว็บไซต์ www.rmutk.ac.th > ไปที่ คณะ/หน่วยงาน > หน่วยงานภายใน > กองบริหารงานบุคคล > ITA > ไปที่หัวข้อ "หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล" > ไปที่หัวข้อ "การประเมินผลการปฏิบัติงาน" >ไปที่หัวข้อ "ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ" แสดงข้อมูล
1)หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี พ.ศ. 2561
2)หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2554
และอื่น ๆ เป็นต้น

ลิงก์ 4 แสดงข้อมูล หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ สามารถถึงข้อมูลที่เว็บไซต์ www.rmutk.ac.th > ไปที่ คณะ/หน่วยงาน > หน่วยงานภายใน > กองบริหารงานบุคคล > ITA > ไปที่หัวข้อการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (แสดงข้อมูลกฎหมายเกี่ยวกับประมวลจริยธรรม ซึ่งหากประพฤตนผิดจรรยาบรรณ จะมีบทกำหนดโทษทางจรรยาบรรณ และวินัย)

> ไปที่หัวข้อ เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ปรากฏข้อมูลหลักเกณฑ์การการให้คุณ ได้แก่ หลักเกณฑ์การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของบุคลากรแต่ละประเภท และข้อมูลผู้ที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

26
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
https://personnel.rmutk.ac.th/?page_id=2883
https://drive.google.com/file/d/1PxRIJp1EOtvOimm7cNjduGA3cQso_UcH/view
คำอธิบาย : ลิงก์ 1 และลิงก์ 2 แสดงรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และมีข้อมูลรายละเอียดตามเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว
โดยสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ที่ www.rmutk.ac.th > คณะ/หน่วยงาน > หน่วยงานภายใน > กองบริหารงานบุคคล > ITA > หัวข้อ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี > ไปที่หัวข้อ งบประมาณ 2565 > ไปที่หัวข้อ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อประเด็นการตรวจURLคําอธิบาย
27
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
คำอธิบาย : ลิงก์ 1 แสดงแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยปรากฏข้อมูล ข้อ(1)รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียน ลิงก์ 2 แสดงข้อมูล ข้อ (2) รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแสดงข้อมูล (3) ส่วนงานที่รับผิดชอบ คือ เจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับมอบหมายดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง และ(4) ระยะเวลาดำเนินการ แสดงข้อมูลระยะเวลาในแต่ละขั้นตอน ลิงก์ 3 แสดงข้อมูล แบบฟอร์มการแจ้งข้อร้องเรียน โดยสามารถเข้าที่เว็บไซต์ www.rmutk.ac.th > คณะ/หน่วยงาน > หน่วยงานภายใน > สำนักนิติการ > การร้องเรียนการทุจริต
28
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
คำอธิบาย : ลิงก์ 1 แสดงข้อมูลช่องทางการ แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่แยกจากเรื่องร้องเรียนทั่วไป ผ่านช่องทางออนไลน์ (สามารถเข้าถึงจากบนเว็บไซต์หลักมหาวิทยาลัย) สามารถเข้าที่เว็บไซต์ www.rmutk.ac.th > บริการ (อยู่บริเวณด้านล่างของเว็บไซต์) > แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ลิงก์ 2 แสดงแบบฟอร์มการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (แสดงแบบฟอร์ม) ที่แยกจากเรื่องร้องเรียนทั่วไป ผ่านช่องทางออนไลน์ (สามารถเข้าถึงจากบนเว็บไซต์หลักมหาวิทยาลัย) สามารถเข้าที่เว็บไซต์ www.rmutk.ac.th > คณะ/หน่วยงาน > หน่วยงานภายใน > สำนักนิติการ > การร้องเรียนการทุจริต
29
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
คำอธิบาย : ลิงก์ 1 แสดงข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566 สามารถเข้าที่เว็บไซต์ www.rmutk.ac.th > คณะ/หน่วยงาน > หน่วยงานภายใน > สำนักนิติการ > การร้องเรียนการทุจริต
30
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
คำอธิบาย : ลิงก์ 1 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ชื่อโครงการ แข่งขันทักษะวิชาชีพภาคอุตสาหกรรมการบริการเพื่อเป็นผู้ประกอบการในอนาคต ภายใต้หัวข้อแนวคิดการแข่งขัน “Mighty Mix Bartender and Barista Thailand 2023” ระหว่างวันที่ 2-6 มีนาคม 2566 สามารถเข้าถึงจากบนเว็บไซต์หลักมหาวิทยาลัย www.rmutk.ac.th > เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย > หัวข้อวัฒนธรรมองค์กร > หัวข้อ การเปิดโอกาศการมีส่วนร่วม > คลิ๊ก ที่หัวข้อ "การแข่งขันทักษะวิชาชีพภาคอุตสาหกรรมการบริการเพื่อเป็นผู้ประกอบการในอนาคต ภายใต้หัวข้อแนวคิดการแข่งขัน “Mighty Mix Bartender and Barista Thailand 2023” เพื่อตรวจสอบข้อมูล ลิงก์ 2 การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วม โดยจัดโครงการ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG) จัดในวันที่ 7-9 ตุลาคม 2565 ซึ่งมีรายงานข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว ซึ่งดำเนินการใบปีงบประมาณ 2565 (สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตามช่องทางลิงก์ 1 ซึ่งคลิ๊กที่หัวข้อโครงการ อยู่บริเวณกลางเว็บไซต์) ลิงก์ 3 ข้อมูลภาพข่าวกิจกรรมการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ในการตอบแบบประเมิน EIT

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต นโยบาย No Gift Policy*

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อประเด็นการตรวจURLคําอธิบาย
31
ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
https://www.rmutk.ac.th/?p=55655

คำอธิบาย : ลิงก์ 1 แสดงข้อมูลประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 วัตถุประสงค์เพื่อประกาศว่าตนเองและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคน
ในหน่วยงานจะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดในขณะ/ก่อน/หลังปฏิบัติหน้าที่ ลงนามโดยผู้บริหารสูงสุด (อธิการบดี)
สามารถเข้าที่เว็บไซต์ www.rmutk.ac.th > เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย > การสร้างวัฒนธรรมองค์กร > ไปที่หัวข้อ นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

32
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
https://www.rmutk.ac.th/?p=55655
https://www.rmutk.ac.th/?p=55397
https://drive.google.com/file/d/1NyEjnqCDl5S8DeNEz1MX-HiO_Kt4Fkfi/view
www.planning.rmutk.ac.th/ita/
คำอธิบาย : ลิงก์ 1 แสดงข้อมูลการดำเนินกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อปลุกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ โดยแต่ละหน่วยงานได้จัดประชุมชี้แจงต่อบุคลากรในสังกัด เพื่อเพื่อปลูกจิตสำนึกเป็นการสร้างวัฒนธรรมองค์กร ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ เช่น สำนักนิติการ กองบริหารงานบุคคล สำนักประกันคุณภาพการศึกษา
ลิงก์ 2 แสดงข้อมูล การจัดประชุมเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566 เพื่อวางแนวทางการถ่ายทอดหรือมอบนโยบาย หรือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับนโยบาย ไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
สามารถเข้าถึงข้อมูลลิงก์ 1 และลิงก์ 2 จากเว็บไซต์ www.rmutk.ac.th > เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย > การสร้างวัฒนธรรมองค์กร > ไปที่หัวข้อ นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
ลิงก์ 3 แสดงข้อมูล การจัดประชุมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพื่อปลุกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ สามารถเข้าที่เว็บไซต์ www.rmutk.ac.th >
ไปที่ คณะ/หน่วยงาน > สถาบัน/สำนัก > สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน > เมนู โครงการ/กิจกรรมของ สวท > โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรมหาวิทยาลัยเชิงรุก
ลิงก์ 4 แสดงข้อมูล การจัดประชุมกองนโยบายและแผน เพื่อปลุกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ www.rmutk.ac.th > คณะ/หน่วยงาน > หน่วยงานภายใน > กองนโยบายและแผน > แสดงข้อมูลเป็นภาพข่าว
33
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
คำอธิบาย : อยู่ระหว่างรอข้อมูลการสร้างวัฒนธรรมองค์กรการไม่รับของขวัญ และรายงานการไม่รับของขวัญจากหน่วยงานต่าง ๆ และจัดทำข้อมูลเพื่อเสนอต่ออธิการบดี โดยต้องทำตามแบบฟอร์มของสำนักงาน ปปท. และเผยแพร่ภายในวันที่ 3 เมษายน 66

*18 เมษายน 66 อธิการบดีพึ่งลงนามเอกสารรายงาน
ต้องส่งให้น้องเปรมลงเว็บ สำนักนิติการ

34
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
https://rm.rmutk.ac.th/?page_id=221
การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตและมาตรการจัดการ ปี 2566.pdf - Google ไดรฟ์
การวิเคราะห์โอกาสและผลกระทบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต งบประมาณ 2566.pdf - Google ไดรฟ์
คำอธิบาย : ลิงก์ 1 ถึงลิงก์ 3 แสดงข้อมูลผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประกอบด้วย (1) เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง และ (2) มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
สามารถเข้าถึงข้อมูลการจัดการความเสี่ยงการทุจริต ได้จากเว็บไซต์ มหาวิทยาลัย www.rmutk.ac.th ไปที่เมนู “เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย” เลือก “การบริหารความเสี่ยง” เมื่อเข้าสู่หน้า การบริหารความเสี่ยง ไปที่เมนู “ความเสี่ยงการทุจริต” เลือกดูข้อมูลได้ตามปีงบประมาณ
35
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
https://rm.rmutk.ac.th/?page_id=221
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปี 2566.pdf - Google ไดรฟ์
คำอธิบาย : ลิงก์ 1 – ลิงก์ 2 แสดงข้อมูลกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ o34
สามารถเข้าถึงข้อมูลการจัดการความเสี่ยงการทุจริต ได้จากเว็บไซต์ มหาวิทยาลัย www.rmutk.ac.th ไปที่เมนู “เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย” เลือก “การบริหารความเสี่ยง” เมื่อเข้าสู่หน้า การบริหารความเสี่ยง ไปที่เมนู “ความเสี่ยงการทุจริต” เลือกดูข้อมูลได้ตามปีงบประมาณ
36
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
https://rm.rmutk.ac.th/?page_id=221
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ปี 2566.pdf - Google ไดรฟ์
คำอธิบาย : ลิงก์ 1 – ลิงก์ 2 แสดงข้อมูลแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริต มีข้อมูล (1) โครงการ/กิจกรรม
(2) งบประมาณ* (3) ช่วงเวลาดำเนินการ แสดงเป็นรายไตรมาส
สามารถเข้าถึงข้อมูลการจัดการความเสี่ยงการทุจริต ได้จากเว็บไซต์ มหาวิทยาลัย www.rmutk.ac.th ไปที่เมนู “เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย” เลือก “การบริหารความเสี่ยง” เมื่อเข้าสู่หน้า การบริหารความเสี่ยง ไปที่เมนู “ความเสี่ยงการทุจริต” เลือกดูข้อมูลได้ตามปีงบประมาณ
37
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
https://rm.rmutk.ac.th/?page_id=221
รายงานการติดตามฯ ความเสี่ยงทุจริต ปี 2566 รอบ 6 เดือน.pdf - Google ไดรฟ์
คำอธิบาย : ลิงก์ 1 – ลิงก์ 2 แสดงข้อมูลรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตตามข้อ o36 ประกอบด้วยข้อมูล (1) ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม (2) รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม
สามารถเข้าถึงข้อมูล การจัดการความเสี่ยงการทุจริต ได้จากเว็บไซต์ มหาวิทยาลัย www.rmutk.ac.th ไปที่เมนู “เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย” เลือก “การบริหารความเสี่ยง” เมื่อเข้าสู่หน้า การบริหารความเสี่ยง ไปที่เมนู “ความเสี่ยงการทุจริต” เลือกดูข้อมูลได้ตามปีงบประมาณ
38
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
https://rm.rmutk.ac.th/?page_id=98
คำอธิบาย : ลิงก์ 1 แสดงข้อมูล รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565 มีข้อมูล (1) ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม (2) ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (3) ปัญหา/อุปสรรค (4) ข้อเสนอแนะ
สามารถเข้าถึงข้อมูลการจัดการความเสี่ยงการทุจริต ได้จากเว็บไซต์ มหาวิทยาลัย www.rmutk.ac.th ไปที่เมนู “เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย” เลือก “การบริหารความเสี่ยง”
เมื่อเข้าสู่หน้า การบริหารความเสี่ยง ไปที่เมนู “ความเสี่ยงการทุจริต” เลือกดูข้อมูลได้ตามปีงบประมาณ

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม*

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสและมาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
ข้อประเด็นการตรวจURLคําอธิบาย

39

ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

คำอธิบาย : ลิงก์ 1 แสดงข้อมูล ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและธรรมาภิบาล พ.ศ. 2565 สามารถเข้าที่เว็บไซต์ www.rmutk.ac.th > คณะ/หน่วยงาน > หน่วยงานภายใน > สำนักนิติการ > กฎหมาย มทร.กรุงเทพ > วินัย จรรยาบรรณ ประมวลจริยธรรม

40

การขับเคลื่อนจริยธรรม

คำอธิบาย : ลิงก์ 1 (ตอบข้อ (1) การจัดตั้งคณะกทำงานฯ) โดยแสดงข้อมูล คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนประมวลจริยธรรม คำสั่งที่ 156/2566 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2566 เพื่อตอบเรื่องการจัดตั้งทีมให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมหรือคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม สามารถเข้าที่เว็บไซต์ www.rmutk.ac.th > คณะ/หน่วยงาน > หน่วยงานภายใน > สำนักนิติการ > ITA > การส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน (แสดงข้อมูลเป็นคำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนจริยธรรม

ลิงก์ 2 (ตอบข้อ (2) การจัดทำแนวปฏิบัติฯ Dos & Don’ts ) ข้อมูล แนวปฏิบัติ Dos & Don’ts
เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม สามารถเข้าที่เว็บไซต์ www.rmutk.ac.th > เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย > การสร้างวัฒนธรรมองค์กร > แนวทางปฏิบัติงานด้านจริยธรรมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลกรุงเทพ (Dos & Don’ts)

ลิงก์ 3 -ลิงก์ 4 (ตอบข้อ (3) การฝึกอบรมที่สอดแทรกสาระด้านจริยธรรมฯ )
โดยการกำหนด สาระด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐในหลักสูตร “โครงการปฐมนิเทศพนักงานบรรจุใหม่” หัวข้อ การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ” จัดในวันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2566
สามารถเข้าที่เว็บไซต์ www.rmutk.ac.th > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เลือกหัวข้อ "โครงการปฐมนิเทศพนักงานบรรจุใหม่” โดยจะแสดงข้อมูลการอบรม ดังนี้
-วันที่ 29 เม.ย. 66 เวลา 10.45-12.00 น. หัวข้อ "การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตในภาครัฐ"
-วันที่ 30 เม.ย. 66 เวลา 9.00-9.30 น. หัวข้อ "การกระทำผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณการวิจัยในการซื้อผลงานวิจัยเพื่อให้มีชื่ออยู่ในบทความวิจัยที่ตีพิพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ"

ลิงก์ 5 (ตอบข้อ (3) กิจกรรมเสริมสร้างและส่งเสริมจริยธรรมฯ)การจัดกิจกรรมเสริมสร้างและส่งเสริมจริยธรรมของมหาวิทยาลัย โดยคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม ชี้แจงข้อมูลแนวทางปฏิบัติงานด้านจริยธรรมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (Dos & Don’ts) ต่อบุคลากรในสังกัด
สามารถเข้าที่เว็บไซต์ www.rmutk.ac.th > คณะ/หน่วยงาน > หน่วยงานภายใน > สำนักนิติการ > ITA > การส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน (แสดงข้อมูลเป็นภาพข่าวกิจกรรม)

41

การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

คำอธิบาย : ลิงก์ 1 แสดงข้อมูลรายงานการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพย์พยากรบุคคล ตามเกณฑ์ที่กำหนด และเป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ที่ www.rmutk.ac.th > คณะ/หน่วยงาน > หน่วยงานภายใน > กองบริหารงานบุคคล > ITA > ไปที่หัวข้อ จริยธรรมและจรรยาบรรณ > และไปที่หัวข้อ รายงานการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพย์พยากรบุคคล 2566

42

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

คำอธิบาย : ลิงก์ 1 แสดงข้มูล แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2565
สามารถเข้าที่เว็บไซต์ www.rmutk.ac.th > คณะ/หน่วยงาน > หน่วยงานภายใน > สำนักนิติการ > ITA > หัวข้อ “มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน”

43

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

คำอธิบาย : ลิงก์ 1 แสดงข้อมูล แสดงความก้าวหน้า
หรือผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ตามข้อ o42
สามารถเข้าที่เว็บไซต์ www.rmutk.ac.th > คณะ/หน่วยงาน > หน่วยงานภายใน > สำนักนิติการ > ITA > หัวข้อ “การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน”
ลิงก์ 2 แสดงข้อมูล QR code แบบวัด EIT
บนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย โดยสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ที่ www.rmutk.ac.th > ข่าวประชาสัมพันธ์