คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

     

เยี่ยมชมเว็บไซต์ >>

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ผลิต “ครูช่าง” และ บุคลากรที่มีทักษะความรู้สายวิชาชีพในด้านอุตสาหการ เครื่องกล และคอมพิวเตอร์ ภายใต้ภารกิจหลักคือ สร้างบุคลากรทางการศึกษา ที่ชำนาญการและมีความเชี่ยวชาญในสายอาชีพอุตสาหกรรม ซึ่งมีความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในเชิงลึก และเปี่ยมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ มีคุณธรรมและจริยธรรม อันเป็นคุณลักษณะสำคัญของครูช่างทุกคน ตลอดจนบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความพร้อมที่จะทำงานในสถานประกอบการได้ทันทีที่ จบการศึกษา
ที่ นี่เราให้ความสำคัญกับการเรียนในภาคปฎิบัติ ควบคู่กับความรู้ทางทฤษฎี มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญอย่างมากต่อการจัดหาอุปกรณ์ เครื่องจักรอุตสาหกรรม และห้องปฎิบัติการ เพื่อให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติและระบบ e-learning สำหรับฝึกฝนด้านวิชาการ ทั้งหมดนี้ก็เพื่อสร้างครูช่างและบุคลากร ที่รู้ทฤษฎี เก่งปฏิบัติ และมีความคิดสร้างสรรค์
ดัง นั้น นักศึกษาที่จบการศึกษาจากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพจะมีทางเลือกในการประกอบอาชีพที่หลาก หลาย ไม่ว่าจะเข้าไปทำงานและเติบโตในสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม หรือ เพื่อก้าวไปเป็นพ่อพิมพ์หรือแม่พิมพ์ของชาติ ในสายวิชาชีพที่สามารถสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ ในสายช่าง สายวิศวกรรมศาสตร์ เข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมต่อไป

หลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เปิดสอน และแนวทางประกอบอาชีพ
1. หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 5 ปี (ได้รับใบประกอบวิชาชีพครู)
– สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
แนว ทางในการประกอบอาชีพ ครู / อาจารย์ในสถานศึกษาของภาครัฐและเอกชน วิทยากรฝึกอบรมในสถานประกอบการ ผู้จัดการ /หัวหน้าแผนกด้านอุตสาหกรรม
ผู้บริหาร / หัวหน้าแผนกด้านอุตสาหกรรม ผู้บริหาร / หัวหน้าแผนกศูนย์ฝึกอบรมในโรงงานอุตสาหกรรม ผู้จัดการโครงการทางด้านอุตสาหกรรม นักอ่านแบบ เขียนแบบทางด้านอุตสาหกรรม ประกอบอาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (ได้รับใบประกอบวิชาชีพครู)
– สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
แนว ทางในการประกอบอาชีพ ครู / อาจารย์ในสถานศึกษาของภาครัฐและเอกชน วิทยากรฝึกอบรมในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่พัฒนาศักยภาพบุคคล ให้มีความรู้ ความสามารถ ในการประกอบอาชีพ ที่ต้องใช้ความสามารถทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล รวมทั้ง กระทรวงพลังงานและหน่วยงานภาคอุตสาหกรรม ที่มีฝ่ายพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี การอนุรักษ์พลังงาน / ฝ่ายขายด้านวิศวกรรม และ ศูนย์บริการรถยนต์ต่างๆ (ได้รับใบประกอบวิชาชีพครู)
คุณสมบัติผู้สมัคร
จบ มัธยมศึกษา ปีที่ 6 สายวิทย์ – คณิต หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช่างอุตสาหกรรมทุกสาขา หรือ เทียบเท่า หรือเป็นไปตามดุลยพินิจของคณะกรรมการประจำหลักสูตร
2. หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 4 ปี
– สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
แนวทางในการประกอบอาชีพพนักงานในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และ เอกชน ในตำแหน่ง IT Support / System Integrator / Programmer / System Analyst / System Administrator / Sale Engineer ผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบอินเทอร์เน็ต นักพัฒนาโปรแกรม และ นักพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ในงานควบคุม
– สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ
แนว ทางในการประกอบอาชีพพนักงานบริษัท ในฐานะหัวหน้างาน ผู้ชำนาญงานเทคโนโลยีทางด้านอุตสาหกรรมการผลิต การจัดการ เช่น โรงงานชิ้นส่วนรถยนต์ โรงงานพลาสติก เจ้าหน้าที่ของรัฐ ในหน่วยงานพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงคมนาคม และ รัฐวิสาหกิจต่างๆ
เป็นต้น

เยี่ยมชมเว็บไซต์ >>


Rajamangala Institute of Technology Krungthep has produced both teachers and personnel in the fields of both computer and mechanical engineering. The mission of the faculty is to produce qualified education personnel who have both theoretical and practical experience and a high level of expertise, in accordance with the demands of the industrial workforce. These graduates were also exposed to creative ideas, ethics and morals, which are the ideal characteristics for a vocational education teacher who are confident and well-prepared for their career.

At RMUTK, we place emphasis on both theory and practice. This is clear from the equipment, tools and industrial machinery in every laboratory and workshop, along with an e-learning system to prepare students to become successful practitioners, shaping them into intelligent vocational teachers with creative ideas, and a good grasp of both theory and practice.Therefore, students who graduate from the Faculty of Technical Education at Rajamangala University of Technology Krungthep will have better career opportunities and will be able to choose whether or not to join the industrial sector or become teachers of mechanical engineering or industrial engineering at a vocational education institutes.

Curriculum of Bachelor’s degree and career guidelines

1. Bachelor of Technical Education (5 years) (Graduate Diploma in Teacher Profession)
– Industrial Engineering
Future careers – Teacher, instructor in public and private educational institutions, trainer for enterprises/ companies, manager/ industrial supervisor, executive/industrial supervisor, executive/ training center manager, industrial project manager, industrial draftsmen, self-employed in industrial engineering (with Graduate Diploma in Teacher Profession).

– Mechanical Engineering
Future careers – Teacher, instructor in public and private educational institutions, trainer for enterprises/ public organizations and companies providing training and the development of potential in the field of mechanical engineering, an official in the Ministry of Energy, employees at industrial companies in which the issues of the development of technology for the transfer of energy, or the sales staff of automobile showrooms (with a Graduate Diploma in the Teaching Profession).

Qualifications of Applicants

Applicants must complete Matthayom 6 or graduate from high school in the field of Science/Mathematics or a Vocational Certificate in Industrial Machinery Mechanics or equivalent, and must be accepted by the Curriculum Committee.

2. Bachelor of Industrial Science (4 years)
– Computer Technology
Future careers – IT Support Employees, Systems Integrators and Programmer, Systems Analyst, Systems Administrators and Sale Engineers in state enterprises, the government sector and private companies. Other positions include IT Manager and Systems and Network Managers, Internet and Control Systems developers.

– Industrial Technology
Future careers – Corporate Supervisors, Technology Expert in Production Technology, Factory Management, including automobile and plastics factories, government officials in scientific and technological organizations including the Ministry of Industry, the Ministry of Transport, and other state enterprises.

14,969 total views, 0 views today