ตัวชี้วัดย่อย 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อประเด็นการตรวจURLคําอธิบาย
01
โครงสร้าง
คำอธิบาย ลิงก์ 1 : แสดงผังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัย สามารถเข้าที่เว็บไซต์ www.rmutk.ac.th > หน้าแรก >เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย > ผังโครงสร้างมหาวิทยาลัย
คำอธิบาย  ลิงก์ 2 : แสดงผังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัย สามารถเข้าที่เว็บไซต์ www.rmutk.ac.th > หน้าแรก >คณะ/หน่วยงาน > คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี > เกี่ยวกับคณะ > โครงสร้างการบริหารงาน
คำอธิบาย  ลิงก์ 3 : แสดงผังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัย สามารถเข้าที่เว็บไซต์ www.rmutk.ac.th > หน้าแรก > คณะ/หน่วยงาน > หน่วยงานภายใน > กองบริหารงานบุคคล  > เกี่ยวกับ กบ. > โครงสร้างหน่วยงาน > โครงสร้างกองบริหารงานบุคคล
02
ข้อมูลผู้บริหาร

คำอธิบาย : ลิงก์ 1 แสดงข้อมูลผู้บริหารสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เว็บไซต์ www.rmutk.ac.th > หน้าแรก > ผู้บริหารมหาวิทยาลัย > อธิการบดี คณะผู้บริหาร (มีข้อมูล ครบ 4 รายการ)

คำอธิบาย ลิงก์ 2 : แสดงผังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัย สามารถเข้าที่เว็บไซต์ www.rmutk.ac.th > หน้าแรก >คณะ/หน่วยงาน > คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ > เลือกเมนู > ผู้บริหาร

03
อํานาจหน้าที่
คำอธิบาย : ลิงก์ 1 แสดงข้อมูลอำนาจหน้าที่สามารถเข้าถึงข้อมูลที่เว็บไซต์ www.rmutk.ac.th > หน้าแรก > เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย > อำนาจหน้าที่ของมหาวิทยาลัย
04
ข้อมูลการติดต่อ

คำอธิบาย : ลิงก์ 1 แสดงข้อมูลการติดต่อสามารถเข้าที่เว็บไซต์ www.rmutk.ac.th >ไปยังด้านล่างสุดของเว็บไซต์ (ด้านซ้าย)ได้ระบุช่องทาง(1) ที่อยู่หน่วยงาน

(2) หมายเลขโทรศัพท์

(3) อีเมล ที่ประกาศเป็นช่องทางรับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

(4) แผนที่ตั้ง

05
ข่าวประชาสัมพันธ์
คำอธิบาย : ลิงก์ 1 แสดงข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สามารถเข้าข้อมูลที่เว็บไซต์ www.rmutk.ac.th > หน้าแรก > หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ (บริเวณกลางเว็บไซต์ ด้านขวา)
คำอธิบาย : ลิงก์ 2 แสดงข้อมูลQR code แบบวัด EIT ของหน่วยงานที่ดาวน์โหลดจากระบบ ITAS ไว้บนหน้าแรกของเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน โดยสามารถเข้าที่เว็บไซต์ www.rmutk.ac.th > โปรดดูด้านบนของเว็บไซต์
06
Q&A
คำอธิบาย : ลิงก์ 1 แสดงข้อมูล Q & A
สามารถเข้าถึงข้อมูลที่เว็บไซต์ www.rmutk.ac.th > หน้าแรก > อยู่บริเวณมุมด้านล่างขวา
เป็น Messenger Live
คำอธิบาย ลิงก์ 2 : แสดงข้อมูล Q & A สามารถเข้าถึงข้อมูลที่เว็บไซต์ www.rmutk.ac.th > หน้าแรก > คณะ/หน่วยงาน > คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม > แสดงช่องทางการสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ที่คณะ ฯ สามารถสื่อสาร หรือ ให้คำตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง (Q&A) ยกตัวอย่างเช่น Line Open Chat
คำอธิบาย ลิงก์ 3 : เข้าจากหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัย https://www.rmutk.ac.th/ > คณะ/หน่วยงาน > สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ > อยู่บริเวณมุมด้านล่างขวา
เป็น Messenger Live Chat (สีฟ้า)
คำอธิบาย ลิงก์ 4 : เข้าจากหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัย https://www.rmutk.ac.th/ >คณะ/หน่วยงาน > กองบริหารงานบุคคล >ช่องทางสอบถามข้อมูลหรือข้อสงสัยสามารถถามตอบจากช่อง chat ในหน้าเว็บเป็นมุมล่างขวามือสุด แชทกับเพจของกองบริหารงานบุคคลมีบุคลากรคอยตอบข้อสงสัย โดยที่สามารถกรอกข้อมูลและกดส่งได้

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน การดำเนินงาน

การดำเนินงาน
ข้อประเด็นการตรวจURLคําอธิบาย
7

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

https://planning.rmutk.ac.th/ita
คำอธิบาย : ลิงก์ 1. แสดงข้อมูลแผนการดำเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566-2570 ซึ่งครอบคลุมปี พ.ศ. 2567 และประกอบด้วยเนื้อหาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
(1) ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง
(2) เป้าหมายของแต่ละยุทธศาสตร์หรือแนวทาง
(3) ตัวชี้วัดของเป้าหมายตาม (2)
สามารถเข้าถึงข้อมูลที่เว็บไซต์
www.rmutk.ac.th > คณะ/หน่วยงาน > หน่วยงานภายใน > กองนโยบายและแผน > หัวข้อ ข้อมูลประเมิน ITA กองนโยบายและแผน > หัวข้อ O7 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
8
แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
คำอธิบาย : ลิงก์ 1. แสดงข้อมูลแผนการดำเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยประจำปี พ.ศ. 2567 พร้อมรายละเอียดในรูปแบบไฟล์ pdf และแผนการดำเนินงานที่มีระยะ 1 ปี ในรูปแบบ spreadsheet ซึ่งประกอบด้วย
(1) โครงการ/กิจกรรม
(2) ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม
(3) งบประมาณที่ใช้แต่ละโครงการหรือกิจกรรม
(4) ระยะเวลาในการดำเนินงานแต่ละโครงการหรือกิจกรรม
โดย spreadsheet ดังกล่าวมีการแสดงผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2567 ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 ที่มีเนื้อหารายละเอียดความก้าวหน้า ประกอบด้วย
(1) ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม
(2) ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม
สามารถเข้าถึงข้อมูลที่เว็บไซต์
www.rmutk.ac.th > คณะ/หน่วยงาน > หน่วยงานภายใน > กองนโยบายและแผน > หัวข้อ ข้อมูลประเมิน ITA กองนโยบายและแผน > หัวข้อ O8 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
9
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
http://www.planning.rmutk.ac.th/ita/
คำอธิบาย : ลิงก์ 1. แสดงข้อมูลผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2566 ในรูปแบบไฟล์ pdf และ spreadsheet ซึ่งมีรายละเอียด ประกอบด้วย
(1) ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด และผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
(2) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม
(3) ระยะเวลาในการดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม (ระบุเป็น วัน เดือน ปีที่เริ่มและสิ้นสุดการดำเนินการ)
(4) ปัญหา/อุปสรรค
(5) ข้อเสนอแนะ โดยสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เว็บไซต์
www.rmutk.ac.th > คณะ/หน่วยงาน > หน่วยงานภายใน > กองนโยบายและแผน > หัวข้อ ข้อมูลประเมิน ITA กองนโยบายและแผน > หัวข้อ O9 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
10
คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ จำกัด 5 ลิงก์
https://tech-ed.rmutk.ac.th/?page_id=3939
https://tech-ed.rmutk.ac.th/?page_id=3946
https://oarit.rmutk.ac.th/?page_id=80700
https://personnel.rmutk.ac.th/?page_id=5066
https://qa.rmutk.ac.th/?page_id=2141

คำอธิบาย : ลิงก์ 1 แสดงคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ *คู่มือชื่อ คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e – bidding) *
โดยเข้าหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัย https://www.rmutk.ac.th/ > คณะ/หน่วยงาน >คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม > เลื่อนลงมาที่แถบด้านล่างของเว็บไซต์ ไปที่หัวข้อ คู่มือการปฏิบัติงาน > เลือกหัวข้อ "คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) "
ทั้งนี้ได้แสดงข้อมูลประกอบด้วย
(1) ชื่องาน (ปรากฏหน้าที่ 1 ของเล่มคู่มือ)
(2) วิธีการขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(ปรากฏหน้าที่ 11 ของเล่มคู่มือ)
(3) ระยะเวลาการปฏิบัติงานแต่ละขั้นตอน
(ปรากฏหน้าที่ 7 - 10 ของเล่มคู่มือ แสดงเป็นแผนผังขั้นตอนประกอบระยะเวลาการทำงานแต่ละขั้นตอน)
(4) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏหน้าที่ 5
ของเล่มคู่มือ โปรดดูที่หัวข้อ ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง > ไปที่หัวข้อย่อยที่ 2 อำนาจในการสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง จะปรากฏข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยวข้อง) หรือสามารถเข้าถึงได้ที่ https://tech-ed.rmutk.ac.th.

คำอธิบาย : ลิงก์ 2 แสดงคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ *คู่มือชื่อ คู่มือการจำหน่วยพัสดุ * โดยเข้าหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัย https://www.rmutk.ac.th/ > คณะ/หน่วยงาน >คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม > เลื่อนลงมาที่แถบด้านล่างของเว็บไซต์ ไปที่หัวข้อ คู่มือการปฏิบัติงาน > เลือกหัวข้อ "การจำหน่วยพัสดุ " ทั้งนี้ได้แสดงข้อมูลประกอบด้วย
(1) ชื่องาน (ปรากฏหน้าที่ 1 ของเล่มคู่มือ)
(2) วิธีการขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(ปรากฏหน้าที่ 8 - 9 ของเล่มคู่มือ
ปรากฏผังกระบวนการและขั้นตอนการปฏฺิบัติงาน)
(3) ระยะเวลาการปฏิบัติงานแต่ละขั้นตอน
(ปรากฏหน้าที่ 22 - 29 (กระดาษแนวนอน) ของเล่มคู่มือ แสดงระยะเวลาในช่อง "ระยะเวลา" )
(4) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏหน้าที่ 1
ของเล่มคู่มือ โปรดดูที่หัวข้อ ขอบเขต
และหน้าที่ 5 ของเล่มคู่มือในหัวข้อการตรวจสอบเอกสาร) ทั้งนี้ สามารถเข้าถึงได้ที่ https://tech-ed.rmutk.ac.th.

คำอธิบาย : ลิงก์ 3 แสดงขั้นตอนการให้บริการของคณะฯ เพื่อให้ผู้มาติดต่องานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่องานกับคณะฯ ปรากฏช่องทางการเข้าถึงข้อมูลอยู่บนหน้าแรกของเว็บไซต์คณะ เมนูขั้นตอนการปฏิบัติงาน

คำอธิบาย : ลิงก์ 4 แสดงคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 5 คู่มือ โดยเข้าหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัย https://www.rmutk.ac.th > คณะ/หน่วยงาน > หัวข้อ สำนัก/สถาบัน > สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ > ไปที่แถบเมนู หัวข้อ ITA > ไปที่ คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ > โปรดดูข้อมูลด้านขวามือ หัวข้อ "ผู้ให้บริการ" จะแสดงเป็นรายละเอียดคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ จำนวน 5 คู่มือ ได้แก่
(1) คู่มือการจัดซื้อวัสดุ
(2) คู่มือบริการยืมและคืนทรัพยากรสารสนเทศสำหรับผู้ให้บริการ
(3) คู่มือการแก้ไขปัญหาระบบเครือข่าย
(4) คู่มือเจ้าหน้าที่ให้บริการอินเตอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัย
(5) คู่มือการให้บริการห้องประชุมศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์และห้องประชุมออดิทอเรียม ***โดยข้อมูลที่แสดง ตัวอย่าง "คู่มือเจ้าหน้าที่ให้บริการอินเตอร์เน็ต ภายในมหาวิทยาลัย " (คู่มือที่ 4) ได้แสดงข้อมูลประกอบด้วย เป็น อินโฟกราฟฟิก และเมื่อกดไปที่ชื่อคู่มือ จะแสดงไฟล์ PDF ข้อมูลที่ประกอบด้วย
(1) ชื่องาน (ปรากฏหน้าที่ 1)
(2) วิธีการขั้นตอนการปฏิบัติงาน (ปรากฏหน้าที่ 2 ปรากฏผังกระบวนการและขั้นตอนการปฏฺบัติงาน)
(3) ระยะเวลาการปฏิบัติงานแต่ละขั้นตอน (ปรากฏหน้าที่ 2-6 โดยในแต่ละขั้นตอนจะมีระยะเวลาการทำงานกำกับไว้ในวงเล็บ)
(4) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏหน้าที่ 3) **โดยคู่มือการปฏฺิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 5 รายการดังกล่าว จะแสดงข้อมูลในรูปแบบเดียวกัน**) คือ หัวข้อ
(1) ชื่องาน
(2) วิธีการขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(4) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ปรากฏใน อินโฟกราฟิก และในไฟล์ PDF (จะแสดงข้อมูลไฟล์ PDF เมื่อกดที่ชื่อหัวข้อของคู่มือนั้น ๆ"

คำอธิบาย ลิงก์ 5 : เข้าหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัย https://www.rmutk.ac.th/ >คณะ/หน่วยงาน >กองบริหารงานบุคคล https://www.personnel.rmutk.ac.th >KM > ในหน้าเว็บไซต์จะเจอหัวข้อ คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) / ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow Chart) เลือกหัวข้อที่ต้องการเปิดอ่าน

คำอธิบาย ลิงก์ 6 : คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ โดยเข้าหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัย https://www.rmutk.ac.th/ > คณะ/หน่วยงาน > หน่วยงานภายใน > สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา > หน้าแรก > หัวข้อ : คู่มือ โดยแสดงข้อมูล คู่มือ 4 รายการ ครบตามองค์ประกอบที่กำหนด

11
คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ*
https://dsd.rmutk.ac.th/download
https://oarit.rmutk.ac.th/?page_id=80700

คำอธิบาย  ลิงก์ 1  :  แสดงคู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ 5 คู่มือ  (โดยคำอธิบายนี้ อธิบายคู่มือ งาน กยศ.) โดยเข้าหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัย https://www.rmutk.ac.th/ > คณะ/หน่วยงาน  > หัวข้อ หน่วยงานภายใน > กองพัฒนานักศึกษา  > ไปที่แถบเมนู หัวข้อ ITA > ไปที่ คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ  > โปรดดู คู่มือ  5 รายการ ได้แก่ 1) งานบริหารทั่วไป 2) งาน กยศ.  3) งานแนะแนว  4) งานวินัยนักศึกษา 5) งานสุขภาพและอนามัย  โดยมีรูปแบบการจัดทำและรายละเอียดประกอบด้วยครบถ้วนตามเกณฑ์การประเมิน โดยคู่มือที่ 2) งาน กยศ. มีรายละเอียด ดังนี้

(1) ชื่องาน  โปรดดูหน้าที่ 1-2 ของเล่มคู่มือ  ชื่องาน "งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)"

(2)  วิธีการขั้นตอนการให้บริการ โปรดดู หน้าที่ 8 ในหัวข้อ "ขั้นตอนการให้บริการ"

(3) ระยะเวลาแต่ละขั้นตอน  โปรดดู หน้าที่ 11 หัวข้อ "ระยะเวลาแต่ละขั้นตอน"

(4) ช่องทางให้บริการ โปรดดูหน้าที่ 11 หัวข้อ "ช่องทางให้บริการ"

(5) ค่าธรรมเนียม  โปรดดูหน้าที่ 11 หัวข้อ "ค่าธรรมเนียม"

(6) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โปรดดู หน้าที่ 12 หัวข้อ "กฎหมายที่เกี่ยวข้อง"  เป็นต้น

คำอธิบาย ลิงก์ 2  :  แสดงคู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ 5 คู่มือ  (โดยคำอธิบายนี้ อธิบายคู่มือ งานแนะแนว)  โดยเข้าหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัย https://www.rmutk.ac.th/ > คณะ/หน่วยงาน  > หัวข้อ หน่วยงานภายใน > กองพัฒนานักศึกษา  > ไปที่แถบเมนู หัวข้อ ITA > ไปที่ คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ  > โปรดดู คู่มือที่  3) งานแนะแนว    โดยมีรายละเอียดประกอบด้วยครบถ้วนตามเกณฑ์การประเมิน อธิบาย คู่มือที่ 3) งานแนะแนว มีรายละเอียด ดังนี้

(1) ชื่องาน  โปรดดูหน้าที่ 1 ของเล่มคู่มือ  ชื่องาน "กองพัฒนานักศึกษา งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ"

(2)  วิธีการขั้นตอนการให้บริการ โปรดดู หน้าที่ 1 ในหัวข้อ "วิธีการขั้นตอนการให้บริการ"

(3) ระยะเวลาแต่ละขั้นตอน  โปรดดู หน้าที่ 3 หัวข้อ "ระยะเวลาแต่ละขั้นตอน"

(4) ช่องทางให้บริการ โปรดดูหน้าที่ 3 หัวข้อ "ช่องทางให้บริการให้คําปรึกษาและประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน"

(5) ค่าธรรมเนียม  โปรดดูหน้าที่ 3 หัวข้อ "ค่าธรรมเนียม"

(6) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โปรดดู หน้าที่ 3 หัวข้อ "กฎหมายที่เกี่ยวข้อง"  เป็นต้น

คำอธิบาย ลิงก์ 3 :   แสดงคู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ 5 คู่มือ  (โดยคำอธิบายนี้ อธิบายคู่มือ วินัยนักศึกษา)  โดยเข้าหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัย https://www.rmutk.ac.th/ > คณะ/หน่วยงาน  > หัวข้อ หน่วยงานภายใน > กองพัฒนานักศึกษา  > ไปที่แถบเมนู หัวข้อ ITA > ไปที่ คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ  > โปรดดู คู่มือที่  4) วินัยนักศึกษา    โดยมีรายละเอียดประกอบด้วยครบถ้วนตามเกณฑ์การประเมิน ดังนี้

(1) ชื่องาน  โปรดดูหน้าที่ 1 ของเล่มคู่มือ  ชื่องาน "วินัยนักศึกษา"

(2)  วิธีการขั้นตอนการให้บริการ โปรดดู หน้าที่ 1-3 ในหัวข้อ "ขั้นตอนการสอบสวนลงโทษทางวินัยนักศึกษา"

(3) ระยะเวลาแต่ละขั้นตอน  โปรดดู หน้าที่ 4 หัวข้อ "ระยะเวลาแต่ละขั้นตอน"

(4) ช่องทางให้บริการ โปรดดูหน้าที่ 4 หัวข้อ "ช่องทางให้บริการ"

(5) ค่าธรรมเนียม  โปรดดูหน้าที่ 4 หัวข้อ "ค่าธรรมเนียม"

(6) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โปรดดู หน้าที่ 4 หัวข้อ "กฎหมายที่เกี่ยวข้อง"  เป็นต้น

คำอธิบายลิงก์ 4  :   แสดงคู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ 5 คู่มือ  (โดยคำอธิบายนี้ อธิบายคู่มือ คู่มือการให้บริการงานสุขภาพและอนามัย)  โดยเข้าหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัย https://www.rmutk.ac.th/ > คณะ/หน่วยงาน  > หัวข้อ หน่วยงานภายใน > กองพัฒนานักศึกษา  > ไปที่แถบเมนู หัวข้อ ITA > ไปที่ คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ  > โปรดดู คู่มือที่  5) คู่มือการให้บริการงานสุขภาพและอนามัย    โดยมีรายละเอียดประกอบด้วยครบถ้วนตามเกณฑ์การประเมิน ดังนี้

(1) ชื่องาน  โปรดดูหน้าที่ 1 ของเล่มคู่มือ  ชื่องาน "คู่มือการให้บริการงานสุขภาพและอนามัย"

(2)  วิธีการขั้นตอนการให้บริการ โปรดดู หน้าที่ 2  ในหัวข้อ "ขั้นตอนการให้บริการงานสุขภาพและอนามัย"

(3) ระยะเวลาแต่ละขั้นตอน  โปรดดูหน้าที่ 6-8 หัวข้อ "ระยะเวลาแต่ละขั้นตอน" และดูหัวข้อ "7. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน" โดยจะมีระยะเวลาการให้บริการแต่ละขั้นงานกำกับไว้แล้ว

(4) ช่องทางให้บริการ โปรดดูหน้าที่  9

(5) ค่าธรรมเนียม  โปรดดูหน้าที่ 9 หัวข้อ "ค่าธรรมเนียม"

(6) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โปรดดู หน้าที่ 9 หัวข้อ "กฎหมายที่เกี่ยวข้อง"  เป็นต้น

คำอธิบายลิงก์ 5 :  คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ 5 คู่มือ  โดยเข้าหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัย https://www.rmutk.ac.th/ > คณะ/หน่วยงาน  > หัวข้อ สถาบัน/สำนัก > สำนักวิทยบริการและแทคโนโลยีสารสนเทศ > ไปที่แถบเมนู หัวข้อ ITA > ไปที่ คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ  > โปรดดูข้อมูลด้านซ้ายมือ หัวข้อ "ผู้รับบริการ"

จะแสดงเป็นรายละเอียดคู่มือให้บริการ  จำนวน 5 คู่มือ ได้แก่

(1) คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติ

(2) คู่มือบริการยืม-คืน

(3)  คู่มือการแจ้งปัญหา

(4)  คู่มือการรับบริการอินเตอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัย

(5)  คู่มือการขอรับบริการห้องประชุมศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ และห้องประชุมออดิทอเรียม ***โดยข้อมูลที่แสดง  ตัวอย่าง   "คู่มือการรับบริการอินเตอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัย "  (คู่มือที่ 4)     ได้แสดงข้อมูลประกอบด้วย เป็น อินโฟกราฟฟิก  และเมื่อกดไปที่ชื่อคู่มือ จะแสดงไฟล์ PDF ข้อมูลที่ประกอบด้วย

(1) ชื่องาน ปรากฏหน้าที่ 1

(2) วิธีการขั้นตอนการให้บริการ  ปรากฏหน้าที่ 2

(3) ระยะเวลาแต่ละขั้นตอน ปรากฏหน้าที่ 2-9 และหน้าที่ 10  โดยในแต่ละขั้นตอนจะมีระยะเวลาการทำงานกำกับไว้ในวงเล็บ

(4) ช่องทางการให้บริการ  ปรากฏหน้าที่ 10

(5)  ค่าธรรมเนียม  ปรากฏหน้าที่  10

(6) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ปรากฏหน้าที่ 10     **โดยคู่มือการให้บริการ 5 รายการดังกล่าว จะแสดงข้อมูลในรูปแบบเดียวกัน** คือ หัวข้อ (1) ชื่องาน (2) วิธีการขั้นตอนการปฏิบัติงาน (6) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ปรากฏใน อินโฟกราฟิก และในไฟล์ PDF (จะแสดงข้อมูลไฟล์ PDF เมื่อกดที่ชื่อหัวข้อของคู่มือนั้น ๆ" ส่วน (3) ระยะเวลาแต่ละขั้นตอน (4) ช่องทางให้บริการ (5) ค่าธรรมเนียม ปรากฏในไฟล์ PD

 

12
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
https://ascar.rmutk.ac.th/?p=8071
https://oarit.rmutk.ac.th/?page_id=81002

คำอธิบาย ลิงก์ 1 :  แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการ โดยเข้าหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัย https://www.rmutk.ac.th/ > คณะ/หน่วยงาน  > หัวข้อ สถาบัน/สำนัก > สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน> ไปที่แถบเมนู ด้านขวาของเว็บไซต์ > ไปที่หัวข้อ "แบบประเมินความพึงพอใจ"   > โปรดดูที่หัวข้อ "ข้อมูลสถิติการเข้าใช้บริการของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน"   โดยแสดงข้อมูล รูปแบบการขอใช้บริการ   อย่างน้อยประกอบด้วย

(1) จำนวนผู้รับบริการที่เข้ามารับบริการ ณ จุดให้บริการ (Walk-in) แบบออนไซต์  และ (2)  จำนวนผู้รับบริการผ่านช่องทาง E-Service  แบบออนไลน์  **ต้องกดเลือกที่กล่องข้อความด้านหน้า  จึงจะมีการแสดงข้อมูล  และข้อมูลด้านข้างมีการแสดงสถิติข้อมูลความถี่แบบรายเดือน และเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2566

คำอธิบาย ลิงก์ 2 :  ข้อมูลสถิติการให้บริการ* โดยเข้าหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัย https://www.rmutk.ac.th/ > คณะ/หน่วยงาน  > หัวข้อ สถาบัน/สำนัก > สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ > ไปที่แถบเมนู หัวข้อ ITA > ไปที่   (1) จำนวนผู้รับบริการที่เข้ามารับบริการ ณ จุดให้บริการ (Walk-in)    (2) จำนวนผู้รับบริการผ่านช่องทาง E-Service
13
E–Service
https://ascar.rmutk.ac.th/eSSS/

https://reg.rmutk.ac.th/registrar/home.asp

https://reg2.rmutk.ac.th/registrar/apphome.asp

คำอธิบาย : ลิงก์ 1 ช่องทางระบบบริการสนับสนุนทางการศึกษา (ESSS)  แสดงข้อมูล E–Service โดยเป็นระบบการให้บริการ * ผ่านช่องทางออนไลน์* ที่นักศึกษา ซึ่งเป็นผู้ขอรับบริการไม่ต้องเดินทางมายังจุดให้บริการ    โดยสามารถเข้าหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัย https://www.rmutk.ac.th/ > เลื่อนไปบริเวณกลางเว็บไซต์ จะมีแถบเมนูสีเขียว กดหัวข้อ "ระบบบริการสนับสนุนทางการศึกษา"   ทั้งนี้จะลิงก์ข้อมูลไปที่หน้าระบบ       และในหน้าเพจเดียวกัน มีการแสดงรายละเอียดวิธีการใช้งานระบบการให้บริการ โปรดดูหัวข้อ "คู่มือการใช้งาน" (อยู่ด้านล่างคำว่า sing in)   เมื่อกดที่ปุ่มดังกล่าว จะลิงก์ไปที่ไฟล์ข้อมูลการใช้งานระบบ เป็นไฟล์ PDF มีจำนวน 25 หน้า  ทั้งนี้ มีการสอนวิธีการใช้งานในหน้าที่ 4    โดยจะมีบริกรของระบบ ได้แก่ (1)  บัตรนักศึกษาออนไลน์  (2) การยื่นคำร้องทางการศึกษา  (3)  การรับเอกสารทางการศึกษา (4)  การรายงานตัวนักศึกษา  ที่สามารถใช้งานระบบโดยสามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
คำอธิบาย ลิงก์ 2 ช่องทาง ระบบบริการการศึกษา ลงทะเบียนออนไลน์  แสดงข้อมูล E–Service โดยเป็นระบบการให้บริการ* ผ่านช่องทางออนไลน์* ที่นักศึกษา ซึ่งเป็นผู้ขอรับบริการไม่ต้องเดินทางมายังจุดให้บริการ    โดยสามารถเข้าหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัย https://www.rmutk.ac.th/ > เลื่อนไปบริเวณกลางเว็บไซต์ จะมีแถบเมนูสีเขียว กดหัวข้อ "ระบบบริการการศึกษา"   ทั้งนี้จะลิงก์ข้อมูลไปที่หน้าระบบ       และในหน้าเพจเดียวกัน มีการแสดงรายละเอียดวิธีการใช้งานระบบการให้บริการ โปรดดูหัวข้อ "คู่มือ" (ข้อมูลอยู่ด้านซ้ายมือของเพจ แถบเมนูแนวตั้งสีเทา และเป็นหัวข้อสุดท้าย)   เมื่อกดที่ปุ่มดังกล่าว จะลิงก์ไปที่ไฟล์ข้อมูลการใช้งานระบบ เป็นไฟล์ PDF มีจำนวน 11 หน้า
คำอธิบาย ลิงก์ 3  : ช่องทาง ระบบสมัครนักศึกษาใหม่   แสดงข้อมูล E–Service โดยเป็นระบบการให้บริการ *ผ่านช่องทางออนไลน์* ที่นักศึกษา ซึ่งเป็นผู้ขอรับบริการไม่ต้องเดินทางมายังจุดให้บริการ    โดยสามารถเข้าหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัย https://www.rmutk.ac.th/ > เลื่อนไปบริเวณกลางเว็บไซต์ จะมีแถบเมนูสีเขียว กดหัวข้อ "ระบบสมัครนักศึกษาใหม่ " > โปรดดูแถบเครื่องมือด้านบน ด้านขวามือ กดที่เมนู "สมัครเรียน"  (สีเขียว)     ทั้งนี้จะลิงก์ข้อมูลไปที่หน้าระบบ   และในหน้าเพจเดียวกัน มีการแสดงรายละเอียดวิธีการใช้งานระบบการให้บริการ โปรดดูหัวข้อ "ข่าวประชาสัมพันธ์"  และดูที่ข้อมูลด้านล่างกดหัวข้อ "คู่มือการเข้าใช้งานระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่"    (และกดคำว่า "คลิกที่นี่" ตัวอักษรสีแดง)   เมื่อกดที่ปุ่มดังกล่าว จะลิงก์ไปที่ไฟล์ข้อมูลการใช้งานระบบ เป็นไฟล์ PDF มีจำนวน 7 หน้า

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้างการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
ข้อประเด็นการตรวจURLคําอธิบาย
14
รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

คำอธิบาย ลิงก์ 1 :    แสดงรายการการจัดซื้อจัดจ้างฯ ของหน่วยงานในประเภทงบรายจ่ายหมวดงบลงทุนที่จะมีการดำเนินการ ในปี พ.ศ. 2567 ทุกรายการ  โดยเปิดเผยข้อมูลครบถ้วนตามองค์ประกอบและหลักเกณฑ์ที่กำหนด   และเผยแพร่ข้อมูลในรูปแบบไฟล์ Excel ที่กำหนด           โดยสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เว็บไซต์ www.rmutk.ac.th > หน้าแรก > ไปที่ กลางเว็บไซต์ จะมีเมนูสีเขียว ระบุว่า "ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง" > โปรดดู เมนูสีเทา ด้านซ้ายมือ กดไปที่ กองคลังมหาวิทยาลัย > เลือกดูข่าว ในหัวข้อ "ITA (O14) รายการการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการ จัดหาพัสดุ ของหน่วยงานกองคลัง ในประเภทงบรายจ่ายหมวดงบลงทุนที่จะมีการดำเนินการในปี พ.ศ. 2567" (เผยแพร่  วันที่ 10 เมษายน 2567)

คำอธิบาย ลิงก์ 2  :  แสดงรายการการจัดซื้อจัดจ้างฯ ของหน่วยงานในประเภทงบรายจ่ายหมวดงบลงทุนที่จะมีการดำเนินการ ในปี พ.ศ. 2567 ทุกรายการ  โดยเปิดเผยข้อมูลครบถ้วนตามองค์ประกอบและหลักเกณฑ์ที่กำหนด   และเผยแพร่ข้อมูลในรูปแบบไฟล์ Excel ที่กำหนด  โดยสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เว็บไซต์ www.rmutk.ac.th > หน้าแรก > ไปที่ กลางเว็บไซต์ จะมีเมนูสีเขียว ระบุว่า "ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง" > โปรดดู เมนูสีเทา ด้านซ้ายมือ กดไปที่  "คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม" > โปรดเลือกหัวข้อ "รายงานการเผยแพร่ข้อมูล ITA การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2567 และ รายงานสรุปผลการจัดซืื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2566"  (หมวด คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เผยแพร่วันที่ 26 มีนาคม 2567)

15
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

คำอธิบาย  ลิงก์ 1  :  ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  โดยเปิดเผยข้อมูลครบถ้วนตามองค์ประกอบและหลักเกณฑ์ที่กำหนด    โดยสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เว็บไซต์ www.rmutk.ac.th > หน้าแรก > ไปที่ กลางเว็บไซต์ จะมีเมนูสีเขียว ระบุว่า "ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง" > โปรดดู เมนูสีเทา ด้านซ้ายมือ กดไปที่ กองคลังมหาวิทยาลัย > เลือกดูข่าว ดังนี้   (1) แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ ของหน่วยงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560*  โดยเลือกดูหัวข้อ  "ประการเผยแพร่แผนการจัดจ้างปรับปรุงพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้นวัตกรรมผ้า อาหาร และงานประดิษฐ์ จำนวน ๑ งาน"  เผยแพร่เมื่อ 01 เมษายน 2567  และ (2)  แสดงประกาศการจัดซื้อจัดจ้างฯ ของหน่วยงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  โดยเลือกดู ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง  ที่เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ในปี พ.ศ. 2567

ตั้งแต่หน้าที่ 1 - 20 ของเว็บเพจ

คำอธิบาย  ลิงก์ 2  :  แสดงข้อมูลประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  โดยเปิดเผยข้อมูลครบถ้วนตามองค์ประกอบและหลักเกณฑ์ที่กำหนด    โดยสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เว็บไซต์ www.rmutk.ac.th > หน้าแรก > ไปที่ กลางเว็บไซต์ จะมีเมนูสีเขียว ระบุว่า "ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง" > โปรดดู เมนูสีเทา ด้านซ้ายมือ กดไปที่ "คณะครุศาสตร์"  โดยแสดงลิงก์ตัวอย่างการประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุของคณะฯ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

คำอธิบาย ลิงก์ 3: แสดงข้อมูลประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  โดยเปิดเผยข้อมูลครบถ้วนตามองค์ประกอบและหลักเกณฑ์ที่กำหนด    โดยสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เว็บไซต์ www.rmutk.ac.th > หน้าแรก > ไปที่ กลางเว็บไซต์ จะมีเมนูสีเขียว ระบุว่า "ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง" > โปรดดู เมนูสีเทา ด้านซ้ายมือ กดไปที่ "คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี" > เปิดดูประกาศต่างๆ ซึ่งแสดงข้อมูลตามลำดับวัน เวลาการประกาศ

16
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

คำอธิบาย ลิงก์ 1 :  แสดงความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ โดยเปิดเผยข้อมูลครบถ้วนตามองค์ประกอบและหลักเกณฑ์ที่กำหนด และเผยแพร่ข้อมูลในรูปแบบไฟล์ Excel ที่กำหนด โดยสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เว็บไซต์ www.rmutk.ac.th > หน้าแรก > ไปที่ กลางเว็บไซต์ จะมีเมนูสีเขียว ระบุว่า "ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง" > โปรดดู เมนูสีเทา ด้านซ้ายมือ กดไปที่ กองคลังมหาวิทยาลัย > เลือกดูข่าว ในหัวข้อ "ITA(o16) รายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่มีการลงนามในสัญญาแล้ว ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗"  (เผยแพร่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗)

คำอธิบาย ลิงก์ 2  : แสดงความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ โดยเปิดเผยข้อมูลครบถ้วนตามองค์ประกอบและหลักเกณฑ์ที่กำหนด และเผยแพร่ข้อมูลในรูปแบบไฟล์ Excel ที่กำหนด โดยสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เว็บไซต์ www.rmutk.ac.th > หน้าแรก > ไปที่ กลางเว็บไซต์ จะมีเมนูสีเขียว ระบุว่า "ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง" > โปรดดู เมนูสีเทา ด้านซ้ายมือ กดไปที่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม > เลือกดูข่าว ในหัวข้อ "รายงานข้อมูล ITA การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ"   (แผยแพร่ข้อมูล 26 มีนาคม 2567)

คำอธิบาย ลิงก์ 3: แสดงความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ โดยเปิดเผยข้อมูลครบถ้วนตามองค์ประกอบและหลักเกณฑ์ที่กำหนด และเผยแพร่ข้อมูลในรูปแบบไฟล์ Excel ที่กำหนด โดยสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เว็บไซต์ www.rmutk.ac.th > หน้าแรก > ไปที่ กลางเว็บไซต์ จะมีเมนูสีเขียว ระบุว่า "ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง" > โปรดดู เมนูสีเทา ด้านซ้ายมือ กดไปที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี > เลือกดูข่าว ในหัวข้อ "รายงานข้อมูล ITA การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ"   (แผยแพร่ข้อมูล 26 เมษายน 2567)

17
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

คำอธิบาย ลิงก์ 1 :  แสดงรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี โดยเปิดเผยข้อมูลครบถ้วนตามองค์ประกอบและหลักเกณฑ์ที่กำหนด และเผยแพร่ข้อมูลในรูปแบบไฟล์ Excel ที่กำหนด โดยสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เว็บไซต์ www.rmutk.ac.th > หน้าแรก > ไปที่ กลางเว็บไซต์ จะมีเมนูสีเขียว ระบุว่า "ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง" > โปรดดู เมนูสีเทา ด้านซ้ายมือ กดไปที่ กองคลังมหาวิทยาลัย > เลือกดูข่าว ในหัวข้อ "ITA(o17) รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖" (เผยแพร่วันที่ 1 เมษายน 2567)

คำอธิบาย ลิงก์ 2: แสดงรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี โดยเปิดเผยข้อมูลครบถ้วนตามองค์ประกอบและหลักเกณฑ์ที่กำหนด และเผยแพร่ข้อมูลในรูปแบบไฟล์ Excel ที่กำหนด โดยสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เว็บไซต์ www.rmutk.ac.th > หน้าแรก > ไปที่ กลางเว็บไซต์ จะมีเมนูสีเขียว ระบุว่า "ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง" > โปรดดู เมนูสีเทา ด้านซ้ายมือ กดไปที่ "คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม" > เลือกดูหัวข้อ รายงานข้อมูล ITA การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

คำอธิบาย ลิงก์ 3: แสดงรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี โดยเปิดเผยข้อมูลครบถ้วนตามองค์ประกอบและหลักเกณฑ์ที่กำหนด และเผยแพร่ข้อมูลในรูปแบบไฟล์ Excel ที่กำหนด โดยสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เว็บไซต์ www.rmutk.ac.th > หน้าแรก > ไปที่ กลางเว็บไซต์ จะมีเมนูสีเขียว ระบุว่า "ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง" > โปรดดู เมนูสีเทา ด้านซ้ายมือ กดไปที่ "คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี" > เลือกดูหัวข้อ "รายงานข้อมูล ITA การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ" > เลือกไฟล์ excel  "หัวข้อ รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2566" แผยแพร่วันที่ 23 เมษายน 2567

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อประเด็นการตรวจURLคําอธิบาย
18
แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

คำอธิบาย ลิงก์ 1 : แสดงแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ที่มีความครอบคลุมทั้งด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2567

โดนสามารถเข้าจากหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัย https://www.rmutk.ac.th/ > คณะ/หน่วยงาน > กองบริหารงานบุคคล  >เกี่ยวกับ กบ. > แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร > แผนพัฒนาบุคลากร > แผนพัฒนาบุคลากรระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เปิดอ่าน   ประกอบด้วย  (1) โครงการหรือกิจกรรม (ปรากฏข้อมูลหน้าที่ 21-35 ของเอกสาร )

(2) งบประมาณที่ใช้แต่ละโครงการหรือกิจกรรม (ปรากฏข้อมูลหน้าที่ 21-35 ของเอกสาร )

(3) ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการหรือกิจกรรม (ปรากฏข้อมูลหน้าที่ 21-35 ของเอกสาร

19
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
https://personnel.rmutk.ac.th/?page_id=524

คำอธิบาย ลิงก์ 1 : แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล    โดยเข้าจากหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัย https://www.rmutk.ac.th/ > คณะ/หน่วยงาน > กองบริหารงานบุคคล  >เกี่ยวกับ กบ. > แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร > รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี > รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กดเปิดอ่าน (เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)      ทั้งนี้ มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย

(1) โครงการหรือกิจกรรม (หน้าที่ 1-28 ของเอกสาร ในคอลัมน์ที่ 2)

(2) ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ/กิจกรรม  (หน้าที่ 1-28 ของเอกสาร ในคอลัมน์ที่ 3)

(3) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม  (หน้าที่ 1-28 ของเอกสาร ในคอลัมน์ที่ 4)

(4) ระยะเวลาในการดำเนินการ ( (หน้าที่ 1-28 ของเอกสาร ในคอลัมน์ที่ 5)

(5) ข้อมูลสถิติอัตรากำลัง จำแนกตามประเภทตำแหน่ง  (หน้าที่ 37 ของเอกสาร แสดงข้อมูลเป็นรายเดือน)

(6) ข้อมูลสถิติจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมหรือพัฒนาทรัพยากรบุคคล (หน้าที่ 29-36 ของเอกสาร)

(7) ปัญหา/อุปสรรค (หน้าที่ 77 ของเอกสาร)

(8) ข้อเสนอแนะ       (หน้าที่ 77 ของเอกสาร)

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อประเด็นการตรวจURLคําอธิบาย
20
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
คำอธิบาย : ลิงก์ 1 แสดงข้อมูล ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและธรรมาภิบาล พ.ศ. 2565 สามารถเข้าที่เว็บไซต์ www.rmutk.ac.th > คณะ/หน่วยงาน > หน่วยงานภายใน > สำนักนิติการ > กฎหมาย มทร.กรุงเทพ > วินัย จรรยาบรรณ ประมวลจริยธรรม
21
การขับเคลื่อนจริยธรรม
คำอธิบายลิงก์ 1  : (ตอบข้อ (1) การจัดตั้งคณะทำงานฯ) โดยแสดงข้อมูล คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนประมวลจริยธรรม คำสั่งที่ 156/2566 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2566 เพื่อตอบเรื่องการจัดตั้งทีมให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมหรือคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม สามารถเข้าที่เว็บไซต์ www.rmutk.ac.th > คณะ/หน่วยงาน > หน่วยงานภายใน > สำนักนิติการ > การขับเคลื่อนจริยธรรม > การส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน (แสดงข้อมูลเป็นคำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนจริยธรรม

คำอธิบาย ลิงก์ 2 : (ตอบข้อ (2) การจัดทำแนวปฏิบัติฯ Dos & Don’ts ) ข้อมูล แนวปฏิบัติ Dos & Don’ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม สามารถเข้าที่เว็บไซต์ www.rmutk.ac.th > เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย > การสร้างวัฒนธรรมองค์กร > แนวทางปฏิบัติงานด้านจริยธรรมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (Dos & Don’ts)

คำอธิบาย ลิงก์ 3 : (ตอบข้อ (3) การฝึกอบรมที่สอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐฯ )

โดยการกำหนด สาระด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐในหลักสูตร “การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน และแนวทางการประเมิน ITA พ.ศ. ๒๕๖๗” โดยมีการบรรยายในหัวข้อ "นโยบายการปฏิบัติงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล และแนวทาทงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน” จัดในวันที่ 30 ตุลาคม 2566 (งบประมาณ พ.ศ.2567)

สามารถเข้าที่เว็บไซต์ www.rmutk.ac.th > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ค้าหาข่าววันที่ 30 ตุลาคม 2566

คำอธิบาย ลิงก์ 4 : (ตอบข้อ (3) การฝึกอบรมที่สอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐฯ )

โดยการกำหนด สาระด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐในหลักสูตร “การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน และแนวทางการประเมิน ITA พ.ศ. ๒๕๖๗” โดยมีการบรรยายในหัวข้อ "นโยบายการปฏิบัติงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล และแนวทาทงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน” จัดในวันที่ 15 มกราคม 2567

(งบประมาณ พ.ศ. 2567)

สามารถเข้าที่เว็บไซต์ www.rmutk.ac.th > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ค้าหาข่าววันที่ 16 มกราคม 2567

22
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

คำอธิบาย : ลิงก์ 1 แสดงแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ    โดยสามารถเข้าที่เว็บไซต์ www.rmutk.ac.th > คณะ/หน่วยงาน > หน่วยงานภายใน > สำนักนิติการ > ITA > การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ > แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยข้อมูลที่แสดงประกอบด้วย

(1) รายละเอียดของข้อมูลที่ผู้ร้องควรรู้ เพื่อใช้ในการร้องเรียน  (หน้าที่ 5 ของเอกสาร)

(2) ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

และประพฤติมิชอบ (หน้าที่ 6 ของเอกสาร)

(3) ขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (หน้าที่ 6 ของเอกสาร)

(4) ส่วนงานที่รับผิดชอบ (หน้าที่ 4 ของเอกสาร)

(5) ระยะเวลาดำเนินการ (หน้าที่ 6 ของเอกสาร) ไปที่หัวข้อ "ขั้นตอนและระยะเวลาการจัดการเรื่องร้องเรียนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ"

23
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
คำอธิบาย : ลิงก์ 1  แสดงช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  โดยสามารถเข้าถึงจากเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย https://www.rmutk.ac.th/   และลงไปด้านล่างของเว็บไซต์ช่อง "บริการ"   และไปที่หัวข้อ "ร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ"  ทั้งนี้ ได้แยกต่างหากจากช่องทางการร้องเรียนทั่วไป และโดยข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน จะได้รับการคุ้มครองและเป็นความลับทุกขั้นตอน  ตามประกาศมทร.กรุงเทพ เรื่อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2566*  ทั้งนี้ ช่องทางดังกล่าวสามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
24
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

คำอธิบาย : ลิงก์ 1 แสดงข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  เป็นข้อมูลปี พ.ศ. 2566 (ตุลาคม 2565 ถึงกันยายน 2566)      โดยสามารถเข้าที่เว็บไซต์ www.rmutk.ac.th > คณะ/หน่วยงาน > หน่วยงานภายใน > สำนักนิติการ > ไปที่หัวข้อ ITA หรือหัวข้อ การร้องเรียนการทุจริต  > เลือกหัวข้อ "ข้อมูลสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ"  มีข้อมูลแสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย

(1) จำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด  (ปรากฏในเอกสารหน้า 2 แสดงเป็นข้อมูลตาราง รายเดือน)

(2) จำนวนเรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ (ปรากฏในเอกสารหน้า 2 แสดงเป็นข้อมูลตาราง รายเดือน)

(3) จำนวนเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ (ปรากฏในเอกสารหน้า 2 แสดงเป็นข้อมูลตาราง รายเดือน)

25
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

คำอธิบาย : ลิงก์ 1  ผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน (ด้านการจัดการศึกษา)   โดยสามารถเข้าที่เว็บไซต์ www.rmutk.ac.th > เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย > การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วม > ไปที่หัวข้อ ชื่อโครงการ "ค่ายภาษาอังกฤษ“สอนด้วยใจ ให้น้องเก่ง ครั้งที่ 13” (English with Love for the Young XII)” จัดระหว่าง วันที่ 2-5 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงเรียนธงชัยวิทยา อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  โดยที่เป็นการดำเนินการโดยหน่วยงานในปี พ.ศ. 2567

(ระหว่าง 1 ต.ค.66-30 ก.ย.67)    และมีข้อมูลเผยข้อมูลครบถ้วนตามองค์ประกอบที่กำหนด

และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ได้แก่

(1) ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม

(2) สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม

(3) ผลจากการมีส่วนร่วม

(4) การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน

คำอธิบาย ลิงก์ ที่ 2 : ผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน (ด้านการจัดการศึกษา)   โดยสามารถเข้าที่เว็บไซต์ www.rmutk.ac.th > เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย > การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วม > ไปที่หัวข้อ ชื่อโครงการ "โครงการพัฒนาทักษะปฏิบัติออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สำหรับนักเรียนโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์” จัดระหว่าง วันที่ 12 ธันวาคม 2566  โดยที่เป็นการดำเนินการโดยหน่วยงานในปี พ.ศ. 2567

(ระหว่าง 1 ต.ค.66-30 ก.ย.67)    และมีข้อมูลเผยข้อมูลครบถ้วนตามองค์ประกอบที่กำหนด

และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ได้แก่

(1) ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม

(2) สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม

(3) ผลจากการมีส่วนร่วม

(4) การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน

คำอธิบายลิงก์ 3 :  ผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ด้านการพัฒนามหาวิทยาลัยในภาพรวม  โดยสามารถเข้าที่เว็บไซต์ www.rmutk.ac.th > เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย > การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วม > ไปที่หัวข้อโครงการ "การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน และแนวทางการประเมิน ITA พ.ศ. ๒๕๖๗"  จัดในวันที่  31 ตุลาคม 2566   โดยที่เป็นการดำเนินการโดยหน่วยงานในปี พ.ศ. 2567  (ระหว่าง 1 ต.ค.66-30 ก.ย.67)    และมีข้อมูลเผยข้อมูลครบถ้วนตามองค์ประกอบที่กำหนด

และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ได้แก่

(1) ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม

(2) สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม

(3) ผลจากการมีส่วนร่วม

(4) การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต นโยบาย No Gift Policy*

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อประเด็นการตรวจURLคําอธิบาย
26
ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
https://www.rmutk.ac.th/?p=57440
https://www.rmutk.ac.th/?p=57445

คำอธิบาย  ลิงก์ 1 : แสดงข้อมูลประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ลงวันที่ 19 มกราคม 2567 (ภาษาไทย)  วัตถุประสงค์เพื่อประกาศว่าตนเองและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคน ในหน่วยงานจะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดในขณะ/ก่อน/หลังปฏิบัติหน้าที่ ลงนามโดยผู้บริหารสูงสุด (อธิการบดี)  โดยสามารถเข้าที่เว็บไซต์ www.rmutk.ac.th > เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย > การสร้างวัฒนธรรมองค์กร > ไปที่หัวข้อ ประกาศมหาวิทยาลัย นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

คำอธิบาย ลิงก์ 2  : แสดงข้อมูลประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ลงวันที่ 19 มกราคม 2567 (ภาษาอังกฤษ)  โดยสามารถเข้าที่เว็บไซต์ www.rmutk.ac.th > เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย > การสร้างวัฒนธรรมองค์กร > ไปที่หัวข้อ นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

27
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
https://www.rmutk.ac.th/?cat=41

 

คำอธิบาย ลิงก์ 1 : แสดงข้อมูล กิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อปลุกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ในลักษณะการประชุม การสัมมนา) เป็นการดำเนินการโดยหน่วยงานในปี พ.ศ. 2567

โดยสามารถเข้าที่เว็บไซต์ www.rmutk.ac.th > เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย > การสร้างวัฒนธรรมองค์กร > ไปที่หัวข้อ นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

28
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
https://lawutk.rmutk.ac.th/ita/

คำอธิบายลิงก์ 1  : แสดงข้อมูล กิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อปลุกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ในลักษณะการประชุม การสัมมนา) เป็นการดำเนินการโดยหน่วยงานในปี พ.ศ. 2567

โดยสามารถเข้าที่เว็บไซต์ www.rmutk.ac.th > เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย > การสร้างวัฒนธรรมองค์กร > ไปที่หัวข้อ นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

29
รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยา
https://lawutk.rmutk.ac.th/ita/
คำอธิบาย ลิงก์ 1 : แสดงข้อมูล รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยา    สามารถเข้าที่เว็บไซต์ www.rmutk.ac.th > หน้าแรก > คณะ/หน่วยงาน > ไปที่หัวข้อ หน่วยงานภายใน > ไปที่ สำนักนิติการ > ไปที่ ITA > หัวข้อ  รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
30
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
https://rm.rmutk.ac.th/?page_id=671

คำอธิบาย ลิงก์ 1 : แสดงข้อมูล การบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย รวมถึงความเสี่ยงในเรื่องของการทุจริตและประพฤติมิชอบ สามารถเข้าที่เว็บไซต์ www.rmutk.ac.th > หน้าแรก >  เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย > การบริหารความเสี่ยง โปรดเลือกดูข้อมูลในเมนู "ความเสี่ยงการทุจริต 2567" โดยผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ตามภารกิจของหน่วยงาน ประกอบด้วยประเด็นดังต่อไปนี้

(1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558*

(2) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

(3) การจัดซื้อจัดจ้าง

(4) การบริหารงานบุคคล

โดยใน 4 ประเด็น ประกอบด้วย เหตุการณ์ความเสี่ยง และประเมินระดับของแต่ละเหตุการณ์ไว้ รวมถึงมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงนั้นๆ

31
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
https://rm.rmutk.ac.th/?page_id=221

คำอธิบาย ลิงก์ 1 : แสดงข้อมูล รายงานผลการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ สามารถเข้าที่เว็บไซต์ www.rmutk.ac.th > หน้าแรก >  เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย > การบริหารความเสี่ยง  โปรดเลือกดูข้อมูลในหัวข้อ  "1.4 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ 12 เดือน"  จะแสดงข้อมูลผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. 2566  มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย

(1) เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง (คอลัมน์ ที่ 1 และ 2)

(2) มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง(คอลัมน์ ที่ 3)

(3) ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง (คอลัมน์ ที่ 7)

32
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
https://rm.rmutk.ac.th/?page_id=671

คำอธิบาย ลิงก์ 1 : แสดงข้อมูล  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต   สามารถเข้าที่เว็บไซต์ www.rmutk.ac.th > หน้าแรก >  เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย > การบริหารความเสี่ยง  โปรดเลือกดูข้อมูลในหัวข้อ "2. การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2.1 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ"  จะแสดงข้อมูลแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2567

ประกอบด้วย

(1) โครงการ/กิจกรรม (คอลัมน์ ที่ 1)

(2) งบประมาณแต่ละโครงการ/กิจกรรม*  (คอลัมน์ ที่ 4)

(3) ระยะเวลาดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม (คอลัมน์ ที่ 8)

33
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
https://rm.rmutk.ac.th/?page_id=221

คำอธิบาย ลิงก์ 1 : แสดงข้อมูล  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี   สามารถเข้าที่เว็บไซต์ www.rmutk.ac.th > หน้าแรก > เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย > การบริหารความเสี่ยง   โปรดเลือกไปที่หัวข้อ "2. การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และข้อย่อย 2.3 การติดตามผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ 12 เดือน " โดยแสดงข้อมุูลงบประมาณ ปี พ.ศ. 2566  โดยเป็นการแสดงผลการดำเนินการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรม หรือธรรมาภิบาล ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย

(1) ผลการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม (คอลัมน์ ที่ 2)

(2) รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม* ( ปรากฏข้อมูลใน ตารางหัวข้อ "2.3 การติดตามผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ 12 เดือน" ในคอลัมน์ที่ 7)

(3) ปัญหา/อุปสรรค และ (4) ข้อเสนอแนะ ( ปรากฏข้อมูลใน ตารางหัวข้อ "2.3 การติดตามผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ 12 เดือน" ในคอลัมน์ ที่ 8 หรือสุดท้าย)

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสและมาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
ข้อประเด็นการตรวจURLคําอธิบาย

34

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

คำอธิบาย ลิงก์ 1 : แสดงข้อมูล แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2566    โดยสามารถเข้าที่เว็บไซต์ www.rmutk.ac.th > หน้าแรก > คณะ/หน่วยงาน > ไปที่หัวข้อ หน่วยงานภายใน > ไปที่ สำนักนิติการ > ไปที่ ITA > หัวข้อ  "การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2566"  มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วยประเด็น ดังต่อไปนี้

(1) กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ (ปรากฏในหน้า 13 ของเอกสาร)

(2) การให้บริการและระบบ E-Service  (ปรากฏในหน้า 16 ของเอกสาร)

(3) ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ (ปรากฏในหน้า 18 ของเอกสาร)

(4) กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ (ปรากฏในหน้า 20 ของเอกสาร)

(5) กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อ

จัดจ้าง  (ปรากฏในหน้า 22 ของเอกสาร)

(6) กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล  (ปรากฏในหน้า 24 ของเอกสาร)

(7) กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน (ปรากฏในหน้า 27 ของเอกสาร)

o แสดงการกำหนดวิธีการนำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติ (ปรากฏในหน้า 28 ของเอกสาร)

* ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย

(1) วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ (ดูข้อมูลหน้าที่ 28 ในคอลัมน์ หัวข้อ "การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ")

(2) การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง (ดูข้อมูลหน้าที่ 28 ในคอลัมน์ หัวข้อ "ผู้รับผิดชอบ"

(3) การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ (ดูข้อมูลหน้าที่ 28 ในคอลัมน์ หัวข้อ "การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ" )

(4) ระยะเวลา

o แสดงการวิเคราะห์ข้อจำกัดของหน่วยงานในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ดูข้อมูลหน้าที่ 29  หัวข้อ "การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ" )

35

รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

คำอธิบาย ลิงก์ 1 : แสดงข้อมูล รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน    สามารถเข้าที่เว็บไซต์ www.rmutk.ac.th > หน้าแรก > คณะ/หน่วยงาน > ไปที่หัวข้อ หน่วยงานภายใน > ไปที่ สำนักนิติการ > ไปที่ ITA > หัวข้อ  รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566   ทั้งนี้มีรายละเอียด ประกอบด้วย   (1) มาตรการหรือกิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (แสดงข้อมูลในคอลัมน์ ที่ 3 จากทางซ้าย)

(2) สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการหรือกิจกรรม

(แสดงข้อมูลในคอลัมน์ ที่ 5 จากทางซ้าย)

(3) ผลลัพธ์หรือความสำเร็จของการดำเนินการ

(แสดงข้อมูลในคอลัมน์ ที่ 6 จากทางซ้าย)