คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา โดยจะใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ว่าด้วยการสรรหาหัวหน้าภาควิชาหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออื่นที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา พ.ศ.2551 สามารถขอเอกสารการรับสมัครได้ที่ สำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคาร 48 ชั้น 2 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนถึงวันสุดท้ายของวันปิดรับสมัคร

ใบสมัครหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา

534 total views, 0 views today