มทร.กรุงเทพ จับมือ ส.อ.ท. มอบถุงกำลังใจแก่ประชาชนและนักศึกษา ช่วงโควิด-19

นายสมพร ปิยะพันธ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 มหาวิทยาลัยตระหนักถึงความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นกับทุกภาคส่วน ซึ่งในเบื้องต้นมหาวิทยาลัยได้เริ่มดำเนินการให้ความช่วยเหลือกับนักศึกษา โดยมีมาตรการในการลดหย่อนอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา การลดค่าเช่าหอพัก และการให้คูปองอาหารกลางวันฟรีแก่นักศึกษาที่อาศัยในหอพักมหาวิทยาลัย ตลอดจนการปรับการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ด้านบุคลากรของมหาวิทยาลัย ได้จัดให้มีการปฏิบัติงานที่บ้าน ตามประกาศ เรื่องมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ให้มหาวิทยาลัยทุกแห่งหยุดการเรียนการสอนแบบปกติ แล้วปรับเป็นการเรียนการสอนแบบออนไลน์ทั้งหมด และการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) ของบุคลากรในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ส่วนบุคลากรที่จำเป็นจะต้องเข้ามาปฏิบัติงานนั้น มหาวิทยาลัยมีมาตรการในการควบคุมโดยมีการบันทึกข้อมูล การวัดอุณหภูมิร่างกาย และให้สวมหน้ากากอนามัย ใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือทุกครั้งที่เข้าพื้นที่มหาวิทยาลัย ในขณะเดียวกัน มหาวิทยาลัยซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาก็ไม่ละเลยที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคม จึงได้เกิดโครงการมอบถุงกำลังใจแก่ประชาชน และนักศึกษา โดยรอบมหาวิทยาลัย ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในการขอรับบริจาคสิ่งของและอาหาร จากภาคเอกชนและผู้มีจิตศรัทธา เพื่อนำมามอบบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน นักศึกษา ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงมหาวิทยาลัย และมุ่งหวังว่าความร่วมมือร่วมใจกันในครั้งนี้ จะช่วยให้คนไทยได้พ้นผ่านวิกฤติโควิด-19 ไปด้วยกัน นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้ตระหนักถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส […]

474 total views, 0 views today

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง มีรายละเอียดดังนี้ 1. กำหนดการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง 2. การรับสมัครและการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง 3. กำหนดหน่วยเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง ใบสมัคร (WORD) ใบสมัคร (PDF) 825 total views, no views today

825 total views, no views today

1 2 3 17