ประกาศ คุณสมบัติของหัวหน้าภาควิชา แฟชั่นและออกแบบเครื่องแต่งกาย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

ประกาศคระกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาแฟชั่นและออกแบบเครื่องแต่งกาย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง คุณสมบัติของหัวหน้าภาควิชา  

Loading

Read more

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการและ ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ ครั้งที่ 3/2566 รายละเอียด คลิกที่นี่ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ครั้งที่ 2/2566 รายละเอียด คลิกที่นี่

Loading

Read more

ยกเลิกประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ ครั้งที่ 3/2566

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ยกเลิกประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ ครั้งที่ 3/2566 รายละเอียด ดังนี้ ยกเลิกประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยดาวน์โหลด แนะแนวเรื่อง ← Previous เรื่อง

Loading

Read more

ผลการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการแทนตำแหน่งที่ว่างลง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการแทนตำแหน่งที่ว่างลง รายละเอียด ดังนี้ ผลการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการดาวน์โหลด แนะแนวเรื่อง Pr

Loading

Read more

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ รายละเอียด ดังต่อไปนี้ [คลิ๊กดูรายละเอียด]

Loading

Read more

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จำนวน 1 อัตรา

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จำนวน 1 อัตรา รายละเอียด คลิกที่นี่

Loading

Read more

ราชมงคลกรุงเทพ ได้รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ปี 2565 86.21 คะแนน อยู่ในระดับ A

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ  (ITA) ปี 2565  86.21  คะแนน อยู่ในระดับ A

Loading

Read more

รับฟังความคิดเห็น จากนายกสภา กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและธรรมาภิบาล พ.ศ. ….

รับฟังความคิดเห็นจากนายกสภา กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโลยีราชมงคลกรุงเทพ ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพว่าด้วยประมวลจริยธรรมและธรรมาภิบาล พ.ศ. …. รับฟังความเห็น ตั้งแต่วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕   ข้อมูลประกอบการพิจารณา ๑.

Loading

Read more

๔. ประกาศ ฯ เรื่อง เสนอราคาประมูลสถานที่เช่าร้านถ่ายเอกสารและบริการอื่นที่เกี่ยวกับเอกสาร บริเวณอาคาร ๑๔/๒ กรณีมีข้อสงสัยโปรดติดต่อสำนักงานบริหารสินทรัพย์ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒ ๒๘๗ ๙๖๐๐ ต่อ ๑๗๔๐

Loading

Read more