ราชมงคลกรุงเทพ ได้รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ปี 2565 86.21 คะแนน อยู่ในระดับ A

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ  (ITA) ปี 2565  86.21  คะแนน อยู่ในระดับ A