ประกาศ คุณสมบัติของหัวหน้าภาควิชา แฟชั่นและออกแบบเครื่องแต่งกาย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

ประกาศคระกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาแฟชั่นและออกแบบเครื่องแต่งกาย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง คุณสมบัติของหัวหน้าภาควิชา