กำหนดการการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ ระยะที่ ๒ การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กำหนดจัดโครงการการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ ระยะที่ ๒ การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ  ในวันที่ ๒๖ – ๒๘ เมษายน  ๒๕๖๑ ณ โรงแรมแคนทารี เบย์ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมฐานสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพสำหรับใช้เป็นหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น ภายใต้ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพของบุคลากรแต่ละคณะ จึงขอให้ท่านที่มีรายชื่อเข้าร่วมโครงการตามเอกสารที่แนบมา                    ๑. นำเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook มาใช้ในการจัดทำเอกสารหลักสูตร                    ๒. เตรียมข้อมูลมาตรฐานอาชีพที่จะนำมาพัฒนาเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะเพื่อการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น                    ๓. ไฟล์เอกสารประกอบการสอนที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรที่จะจัดทำหลักสูตรฝึกอบรม                    ๔. ผู้ที่ไปกับรถของโครงการ โปรดมาขึ้นรถที่หน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี โดยพร้อมเพียงกัน    รถจะออกเวลา ๖.๓๐ น.                    ๕. ผู้ที่มีรายชื่อหากไม่เข้าร่วมโครงการต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ติดต่อประสานงาน  นางสาวสิริพร  สาริกา   เบอร์โทรศัพท์ 02-287-9625  เบอร์มือถือ 092-951-9453  e-mail : sairga2525@gmail.com […]

386 total views, 0 views today

ผลการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง ดังนี้ ผลการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 221 total views, no views today

221 total views, no views today

กระบวนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์ เรื่อง กระบวนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ มีรายละเอียดและเอกสารแนบ ดังนี้ ๑. ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ๒. กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์ (แบบ คสค. ๑) ๓. กระบวนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์ (แบบ คสค. ๒) ๔. คุณสมบัติของคณบดีคณะศิลปศาสตร์ (แบบ คสค. ๓) ๕. แบบใบสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะศิลปะศาสตร์ (แบบ คสค ๔.๑) (ไฟล์ pdf) (ไฟล์ word) ๖. แบบใบเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะศิลปศาสตร์ (แบบ คสค ๔.๒) (ไฟล์ pdf) (ไฟล์ word) ๗. ข้อมูลและคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร หรือผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะศิลปศาสตร์ (แบบ คสค ๕) (ไฟล์ pdf) (ไฟล์ word) ๘. […]

338 total views, no views today

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง เรื่อง จำนวนกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการที่ได้รับเลือกตั้ง เพิ่มเติม จำนวนกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการที่ได้รับเลือกตั้ง 233 total views, no views today

233 total views, no views today

รับสมัครผู้บริหารการจัดจำหน่ายอาหารโรงอาหารอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ฯ และ รับสมัครผู้จัดจำหน่ายอาหารประจำโรงอาหารพื้นที่บพิตรพิมุข มหาเมฆ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประสงค์เปิดประมูลพื้ที่พร้อมครุภัณฑ์ประกอบพื้นที่เช่า เพื่อคัดเลือกผู้บริหารการจัดจำหน่ายอาหารโรงอาหารอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ และ รับสมัครผู้จัดจำหน่ายอาหารประจำโรงอาหารพื้นที่บพิตรพิมุข มหาเมฆ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ รายละเอียดตามเอกสารแนบ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานบริหารสินทรัพย์ หมายเลขโทรศัพท์ 02 287 9600 ต่อ 2182 ผู้บริการจัดจำหน่ายอาหารโรงอาหารอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา รับสมัครผู้จัดจำหน่ายอาหารประจำโรงอาหารพื้นที่บพิตรพิมุข มหาเมฆ 142 total views, no views today

142 total views, no views today

รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 366 total views, no views today

366 total views, no views today

ประกาศ แก้ไขบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและผู้มีสิทธิ์รับสมัครรับเลือกตั้ง กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราช

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ แทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง เรื่อง แก้ไขบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและผู้มีสิทธิ์รับสมัครรับเลือกตั้ง เรื่อง แก้ไขบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและผู้มีสิทธิ์รับสมัครรับเลือกตั้ง 194 total views, no views today

194 total views, no views today

ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ เบื้องต้น เป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ   191 total views, no views today

191 total views, no views today

ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการร้านกาแฟ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการร้านกาแฟ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐  รายละเอียดตามเอกสารแนบ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานบริหารสินทรัพย์ หมายเลขโทรศัพท์ 02 287 9600 ต่อ 2182 ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการร้านกาแฟ   355 total views, no views today

355 total views, no views today

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบรรณารักษ์

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบรรณารักษ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 189 total views, no views today

189 total views, no views today

1 2 3 5