ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

เรื่อง ผลการพิจารณากลั่นกรองผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ( ดาน์วโหลด.pdf ) 77 total views, 0 views today

77 total views, 0 views today

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ดาวน์โหลด.PDF) เรื่อง เปลี่ยนกำหนดเวลาการนำเสนอวิสัยทัศน์ ในการสรรหาผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ดาวน์โหลด.PDF) เรื่อง กรอบการนำเสนอวิสัยทัศน์ นโยบาย แผนบริหารจัดการและแผนพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (ดาวน์โหลด.PDF) 334 total views, 0 views today

334 total views, 0 views today

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น เป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ตามที่คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เปิดรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ระหว่างวันที่ 14 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 นั้น บัดนี้ การเปิดรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้เสร้จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เรียงตามลำดับก่อนหลังการสมัคร ดังรายชื่อต่อไปนี้ หมายเลข 1 นายอลงกรณ์ อยู่สำราญ หมายเลข 2 นายวิโรจน์ เลิศธีระชาญชัย หมายเลข 3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งทิวา เสาร์สิงห์ หมายเลข 4 นายสมศักดิ์ บุตรสาคร หมายเลข 5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ พูลน้อย หมายเลข 6 นางสาววาสนา ด้วงเหมือน เอกสารหมายเลข 1 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น เป็นผู้สมควรดำรง ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เอกสารหมายเลข 2 ข้อปฏิบัติในการนำเสนอวิสัยทัศน์ นโยบาย แผนบริหารจัดการ และแผน พัฒนาสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลกรุงเทพ […]

240 total views, 0 views today

ผลการพิจารณากลั่นกรองผู้สมควรดำรงตแหน่ง คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ผลการพิจารณากลั่นกรองผู้สมควรดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ผลการพิจารณากลั่นกรองผู้สมควรดำรงตำแหน่ง   211 total views, 0 views today

211 total views, 0 views today

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เรื่อง เปลี่ยนกำหนดวันนำเสนอวิสัยทัศน์และวันประกาศผลการสรรหาผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

เรื่อง เปลี่ยนกำหนดวันนำเสนอวิสัยทัศน์และวันประกาศผลการสรรหาผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ดาวน์โหลด.pdf 185 total views, no views today

185 total views, no views today

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ จำนวน ๒ อัตรา ตำแหน่ง พนักงานสถานที่

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ จำนวน ๒ อัตรา ตำแหน่ง พนักงานสถานที่ รายละเอียดการรับสมัคร   121 total views, 0 views today

121 total views, 0 views today

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมควรดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมควรดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 1. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมควรดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 2 .เรื่อง กรอบการนำเสนอวิสัยทัศน์ นโยบาย แผนบริหารจัดการและแผนพัฒนาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ฯ 3.เรื่อง ข้อปฏิบัติในการนำเสนอวิสัยทัศน์ นโยบาย แผนบริหารจัดการ และแผนพัฒนา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์สำหรับผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ฯ 4.เรื่อง ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้ารับฟังการนำเสนอวิสัยทัศน์ เป้าหมาย กลยุทธ์ แนวทางการบริหาร ในการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ฯ 325 total views, 0 views today

325 total views, 0 views today

ผลการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง ผลการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง 74 total views, 0 views today

74 total views, 0 views today

1 2 3 12