เพิ่มบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งและผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ แทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง เรื่อง เพิ่มบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งและผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง เพิ่มบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งและผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 71 total views, no views today

71 total views, no views today

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งและผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งและผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ( ดาวน์โหลด.pdf ) บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ( ดาวน์โหลด.pdf ) บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (  ดาวน์โหลด.pdf ) 70 total views, no views today

70 total views, no views today

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้อ.pdf) ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง กรอบการนำเสนอวิสัยทัศน์ นโยบาย แผนบริหารจัดการและแผนพัฒนาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (กรอบการนำเสนอวิสัยทัศน์.pdf) ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้ารับฟังการนำเสนอวิสัยทัศน์ นโยบาย แผนบริหารจัดการและแผนพัฒนาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้ารับฟังการนำเสนอวิสัยทัศน์.pdf) 171 total views, 0 views today

171 total views, 0 views today

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้อ.pdf) รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน หมายเลข 1(นายพนัสชัย ศรีบำรุง.pdf) และหมายเลข 2(นายวิโรจน์ เลิศธีระชาญชัย.pdf) ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เรื่อง กรอบการนำเสนอวิสัยทัศน์ นโยบาย แผนบริหารจัดการและแผนพัฒนาสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (กรอบการนำเสนอวิสัยทัศน์.pdf) 107 total views, 0 views today

107 total views, 0 views today

ผลการพิจารณากลั่นกรองผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ เรื่อง ผลการพิจารณากลั่นกรองผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ ผลการพิจารณากลั่นกรองผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ 143 total views, 0 views today

143 total views, 0 views today

กำหนดการการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง เรื่อง กำหนดการการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งฯ แบบฟอร์มใบสมัครรับเลือกตั้งฯ-สค.1   , แบบคำร้องขอเพิ่ม-ถอนชื่อในบัญชีรายชื่อ 120 total views, no views today

120 total views, no views today

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ     209 total views, no views today

209 total views, no views today

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ 263 total views, no views today

263 total views, no views today

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็น พนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานสถานที่

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็น พนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานสถานที่ รายละเอียด การรับสมัคร 85 total views, no views today

85 total views, no views today

รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของสมควรดำรงตำแหน่งคณบดี คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ

ประกาศคณะกรรมการการสรรหาคณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของสมควรดำรงตำแหน่งคณบดี คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ และกรอบการนำเสนอวิสัยทัศน์ฯ กรอบการนำเสนอวิสัยทัศน์กลยุทธ์หรือแนวทางการบริหารและศักยภาพการส่งเสริมการบริหารงานคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ ข้อปฏิบัติในการนำเสนอวิสัยทัศน์ ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้ารับฟังการนำเสนอวิสัยทัศน์ 206 total views, no views today

206 total views, no views today

1 2 3 10