ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป เพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ครั้งที่ ๑ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และมีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒ ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่งและภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 258 total views, 0 views today

258 total views, 0 views today

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา โดยจะใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ว่าด้วยการสรรหาหัวหน้าภาควิชาหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออื่นที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา พ.ศ.2551 สามารถขอเอกสารการรับสมัครได้ที่ สำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคาร 48 ชั้น 2 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนถึงวันสุดท้ายของวันปิดรับสมัคร ใบสมัครหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา 279 total views, 0 views today

279 total views, 0 views today

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งวิชาการและตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการและตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ครั้งที่ ๑ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งวิชาการและตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 522 total views, 0 views today

522 total views, 0 views today

ประกาศรับสมัครผู้บริหารจัดการตลาดนัด พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศรับสมัครผู้บริหารจัดการตลาดนัด พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ รายละเอียดตามเอกสารแนบ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานบริหารสินทรัพย์ หมายเลขโทรศัพท์ 02 287 9600 ต่อ 2182 ประกาศรับสมัครผู้บริหารจัดการตลาดนัด  440 total views, 0 views today

440 total views, 0 views today

ประกาศผลการคัดเลือกผู้บริหารจัดการจำหน่ายอาหารประจำโรงอาหารอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

ประกาศผลการคัดเลือกผู้บริหารจัดการจำหน่ายอาหารประจำโรงอาหารอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ รายละเอียดตามเอกสารแนบ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานบริหารสินทรัพย์ หมายเลขโทรศัพท์ 02 287 9600 ต่อ 2182 ประกาศผลการคัดเลือกผู้บริหารจัดการจำหน่ายอาหารประจำโรงอาหารอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 344 total views, 0 views today

344 total views, 0 views today

ประกาศผลการคัดเลือกจัดจำหน่ายอาหารประจำโรงอาหารพื้นที่บพิตรพิมุข มหาเมฆ

ประกาศผลการคัดเลือกจัดจำหน่ายอาหารประจำโรงอาหารพื้นที่บพิตรพิมุข มหาเมฆ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ รายละเอียดตามเอกสารแนบ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานบริหารสินทรัพย์ หมายเลขโทรศัพท์ 02 287 9600 ต่อ 2182 ประกาศผลการคัดเลือกจัดจำหน่ายอาหารประจำโรงอาหารพื้นที่บพิตรพิมุข มหาเมฆ 360 total views, no views today

360 total views, no views today

รับสมัครผู้ประกอบการร้านถ่ายเอกสารและรับสมัครผู้ประมูลสถานที่ติดตั้งเครื่องพิมพ์ความเร็วสูงไร้สาย

ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการร้านถ่ายเอกสารและบริการอื่นที่เกี่ยวกับเอกสาร จำนวน 1 จุด ณ บริเวณชั้น 1 (ใต้บันไดฝั่ง R) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 และ รับสมัครผู้ประมูลสถานที่ติดตั้งเครื่องพิมพ์ความเร็วสูงไร้สาย จำนวน 4 จุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ รายละเอียดตามเอกสารแนบ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานบริหารสินทรัพย์ หมายเลขโทรศัพท์ 02 287 9600 ต่อ 2182 ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการร้านถ่ายเอกสาร ประกาศรับสมัครผู้ประมูลสถานที่ติดตั้งเครื่องพิมพ์ความเร็วสูงไร้สาย 1,655 total views, 0 views today

1,655 total views, 0 views today

รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ รายละเอียด 255 total views, 0 views today

255 total views, 0 views today

การได้มาซึ่งผู้แทนข้าราชการพลเรือนของมหาวิทยาลัยเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการในคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง การได้มาซึ่งผู้แทนข้าราชการพลเรือนของมหาวิทยาลัยเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการในคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา อ่านรายละเอียด 134 total views, 0 views today

134 total views, 0 views today

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ (แก้ไขเพิ่มเติม)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ (แก้ไขเพิ่มเติม) มีรายละเอียดดังนี้ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ (แก้ไขเพิ่มเติม) ใบสมัคร ตำแหน่ง พนักงานมหาวิทยาลัย  1,164 total views, 0 views today

1,164 total views, 0 views today

1 2 3 7