ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ครั้งที่ 1 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และมีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒ ตำแหน่ง ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ครั้งที่ 1 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และมีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒ ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่งและภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ครั้งที่ 1 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป 84 total views, 0 views today

84 total views, 0 views today

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ครั้งที่ 1 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และมีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒ ตำแหน่ง ตำแหน่งวิชาการ

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ครั้งที่ 1 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และมีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒ ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่งและภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตำแหน่งวิชาการ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ครั้งที่ 1 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป 120 total views, 0 views today

120 total views, 0 views today

กระบวนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ที่ว่างลง ๑ ตำแหน่ง

ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง กระบวนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ที่ว่างลง ๑ ตำแหน่ง ๑. ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง กระบวนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ที่ว่างลง ๑ ตำแหน่ง ๒.กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (แบบ คสก. ๑) ๓. กระบวนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ที่ว่างลง ๑ ตำแหน่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (แบบ คสก. ๒) ๔.ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง คุณสมบัติของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (แบบ คสก. ๓) ๕. ใบสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (แบบ คสก. ๔.๑ ) >>> ไฟล์ WORD >>>ไฟล์ PDF ๖.ใบเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (แบบ คสก. ๔.๒ ) >>> ไฟล์ WORD >>>ไฟล์ PDF ๗.ข้อมูลและคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร หรือผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ […]

161 total views, 0 views today

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ประกาศรายชื่อ สายวิชาการ ประกาศรายชื่อ สายสนับสนุน 690 total views, 0 views today

690 total views, 0 views today

ราชมงคลกรุงเทพ เปิดให้บริษัทหรือผู้แทนบริษัทประกันอุบัติเหตุเรียกเสนอราคาผู้ให้บริการประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความประสงค์เปิดให้บริษัทหรือผู้แทนบริษัทประกันอุบัติเหตุเรียกเสนอราคาผู้ให้บริการประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อดำเนินการจัดทำประกันอุบัติเหตุนักศึกษาในปีการศึกษาดังกล่าว โดยผู้สนใจสามารถติดต่อรับเอกสารได้ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. และกำหนดยื่นซองเพื่อเสนอราคากับมหาวิทยาลัย ในวันพุธที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. ณ กองพัฒนานักศึกษา ชั้น ๑ อาคาร ๓๗ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ๐ ๒๒๘๗ ๙๖๐๐ ต่อ ๗๖๒๐, ๗๖๒๑, ๗๖๒๒ (ในวันและเวลาราชการ) ประกาศมหาวิทยาลัย (Click) 236 total views, 0 views today

236 total views, 0 views today

ประกาศ “การแต่งตั้งยศว่าที่ร้อยตรี บัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ปีการศึกษา 2561”

บัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ที่สำเร็จการศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๕ และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ภายในปีการศึกษา ๒๕๖๑ ที่มีความประสงค์ “ขอแต่งตั้งยศว่าที่ร้อยตรี” เพื่อเข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 สามารถยื่นเอกสารเพื่อดำเนินการขอแต่งตั้งยศ ตั้งแต่วันนี้ –19 เมษายน 2562 ณ งานวิชาทหาร กองพัฒนานักศึกษา อาคาร 37 ชั้น 1 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : งานวิชาทหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 0 2287 9600 ต่อ 7621, 7622 หรือ 098 546 5945 (ในวันและเวลาราชการ) รายละเอียดขั้นตอนและเอกสารประกอบการดำเนินการขอแต่งตั้งยศ “ว่าที่ ร.ต.” 197 total views, 0 views today

197 total views, 0 views today

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง เชิญชวนธนาคารเสนอราคาการจัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความประสงค์จะเชิญชวนธนาคารเป็นผู้จัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประจำปีการศึกษา 2562-2564 โดยจะเริ่มใช้กับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ปีการศึกษา 2562 ธนาคารผู้มีสิทธิสมัครต้องมีคุณสมบัติ และสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการยื่นข้อเสนอเป็นผู้จัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง เชิญชวนธนาคารเสนอราคาการจัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 220 total views, no views today

220 total views, no views today

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ครั้งที่ 2/2562 จำนวน 19 อัตรา

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ครั้งที่ 2/2562 จำนวน 19 อัตรา ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 679 total views, 0 views today

679 total views, 0 views today

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ ครั้งที่ 2/2562 จำนวน 57 อัตรา

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ ครั้งที่ 2/2562 จำนวน 57 อัตรา ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย   712 total views, 0 views today

712 total views, 0 views today

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง เปลี่ยนแปลงตารางสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เปลี่ยงแปลงตารางสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561 ในวันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 โดยให้เปลี่ยนแปลงตารางสอบในรายวิชาที่มีการจัดสอบในช่วงเช้า จากเดิม เริ่มเวลา 09.00 น. ให้เปลี่ยนแปลงเป็น เริ่มเวลา 16.30 น. สำหรับรายวิชาที่มีการสอบในช่วงบ่าย ยังคงกำหนดสอบ เริ่มเวลา 13.00 น. เช่นเดิม ดังเอกสารแนบ เปลี่ยนแปลงตารางสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 1,609 total views, 0 views today

1,609 total views, 0 views today

1 2 3 14