ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับ อพ.สธ. จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

วันที่ 10 กันยายน 2561 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ร่วมกับ สำนักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.) จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ณ ห้องประชุมศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งกำหนดแนวทางและแผนการดำเนินงานตามแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะที่ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม พ.ศ.2559 -30 กันยายน พ.ศ.2564) ให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยมีกิจกรรม 8 กิจกรรมที่อยู่ภายใต้ 3 กรอบการดำเนินงาน และ 3 ฐานทรัพยากร ได้แก่ ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา  ซึ่ง อพ.สธ. ได้สนับสนุนและร่วมมือกับหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริจัดทำแผนปฏิบัติงานในกิจกรรมต่างๆ ภายใต้แม่บทในแต่ละปีงบประมาณตลอดระยะเวลา 5 ปี ให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานตามกรอบแม่บทของ อพ.สธ.โดยให้ระบุสาระสำคัญในการดำเนินการในส่วนของหน่วยงานของตนให้ชัดเจน

  ขณะนี้คณะอนุกรรมการ อพ.สธ. มทร.กรุงเทพ ได้เตรียมความพร้อมกำหนดเข้าร่วมการประชุมวิชาการ และร่วมจัดนิทรรศการเกี่ยวกับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ในหัวข้อ “ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม พ.ศ. 2562   ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ต่อไป

604 total views, 0 views today