การประกวดออกแบบงานศิลปะฝาผนัง อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จัดการประกวดออกแบบงานศิลปะฝาผนัง อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ ภายใต้ชื่อโครงการ พัฒนาและส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ให้กับนักศึกษา  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างบรรยากาศ ทางความคิดสร้างสรรค์ผ่านวอลเปเปอร์อาร์ตในพื้นที่อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัยฯ อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกฝนความคิดสร้างสรรค์และการเปิดโอกาสทางความคิดให้กับนักศึกษา เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้ถูกปลูกฝัง และเล็งเห็นความสำคัญของความคิดสร้างสรรค์ โครงการดังกล่าว จัดขึ้น ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ โดยผลการประกวด มีดังต่อไปนี้ 

ประเภท ประติมากรรม และสื่อผสม

            รางวัลชนะเลิศ    คือ                    กลุ่ม UHU UTK

 1. นางสาว ศศิประภา คงเกื้อ               สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ

 2. นางสาว อรยา นาทอง              สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ

 3. นางสาว รุ้งเพรช เซนติยะนนท์     สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ

 4. นางสาวมนัสชนก โวหาร               สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ

 5. นางสาว ศุจิรา ผลอุดม              สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ

รองชนะเลิศอันดับ 1 คือ               กลุ่ม กระทันหัน

 1. นางสาว ปาณิศา เจริญสุข             สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

 2. นางสาวนภาพร อ่อนตานา          สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

 3. นางสาวชลธิชา มะอาจเลิศ          สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  คือ     กลุ่ม YAAK !

 1. นางาสววรัฎฐา คงสม                สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

 2. นางสาวภัทราภรณ์ วันอุทา              สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

 3. นางสาววิมล แสงกล้า             สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

 4. นางสาวอรยา ไพกาศเพรช       สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

 5. นางสาววาสิตา น้อยนงเยาว์        สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รางวัลชมเชย                  คือ        กลุ่ม WISDOM 2

 1. นางสาวปลูกขวัญ ประจำถิ่น          สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย

 2. นางสาวมินตรา การวิทยี             สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย

 3. นางสาวเพ็ญนภา ชื่นกลิ่นธูป         สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย

 4. นางสาวนคนันทินี ชูกุล                  สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย

 5. นายสุทธิราช บัวหลวง สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย

รางวัลชมเชย                  คือ        กลุ่ม 2P

 1. นางสาวนารีรัตน์ อบเชย               สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

 2. นายณรงค์ศักดิ์ วิสุทธิแพทย์       สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ประเภท ดิจิทัลอาร์ต

รางวัลชนะเลิศ                คือ        กลุ่ม teletubbies

 1. นายกฤตภัทร วังสตุรค             สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล

 2. นางสาววาลาสินี บัวทอง              สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล

 3. นางสาวกาญน์วลิน ศึกเสือ               สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล

 4. นายศุภชัย โยธะการี           สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล

 5. นายณัฐวุฒิ เมล์ทาง             สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล

รางวัลรองชนะเลิศ                      คือ        กลุ่ม DEK UTK 2018

 1. นายพีระพัฒน์ ศรีอาวุธ             สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล

 2. นางสาวกนกวรรณ พิมพิสาร           สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล

 3. นางสาวกัลยรัตน์ ทองสม              สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล

 4. นางสาวชุติสรา กุตระใส             สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล

 5. นางสาวปรารถนา พวงกุหลาบ        สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล

ประเภทภาพถ่าย

รางวัลชนะเลิศ                คือ

 1. นางสาววริษฐษ เอื้อชีวกุล           สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง

 2. นายสิรภพ พลบุตร              สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง

 3. นางสาวเพชราภรณ์ โพธิ์พงษ์           สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง

 4. นายนัทพงษ์ เนตรวงค์           สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1           คือ

 1. นายกฤษฎา บัณฑิตสินทรัพย์             สาขาวิชาการถ่ายภาพและภาพยนตร์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2           คือ

 1. นางสาวกาญจนา พวงมาลัย           สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง


เข้าชมภาพบรรยากาศ การประกวดออกแบบงานศิลปะฝาผนัง (Click)

345 total views, 0 views today