ผลการพิจารณากลั่นกรองผู้สมควรดำรงตแหน่ง คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ผลการพิจารณากลั่นกรองผู้สมควรดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

ผลการพิจารณากลั่นกรองผู้สมควรดำรงตำแหน่ง


 

358 total views, 0 views today