ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  1. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ดาวน์โหลด.PDF)

  2. เรื่อง เปลี่ยนกำหนดเวลาการนำเสนอวิสัยทัศน์ ในการสรรหาผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ดาวน์โหลด.PDF)

  3. เรื่อง กรอบการนำเสนอวิสัยทัศน์ นโยบาย แผนบริหารจัดการและแผนพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (ดาวน์โหลด.PDF)

602 total views, 0 views today