ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง เชิญชวนธนาคารเสนอราคาการจัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความประสงค์จะเชิญชวนธนาคารเป็นผู้จัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประจำปีการศึกษา 2562-2564 โดยจะเริ่มใช้กับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ปีการศึกษา 2562

ธนาคารผู้มีสิทธิสมัครต้องมีคุณสมบัติ และสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการยื่นข้อเสนอเป็นผู้จัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง เชิญชวนธนาคารเสนอราคาการจัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

262 total views, 0 views today