ประกาศคณะกรรมการบริหารและจัดการกิจการหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานหอพักนักศึกษาตำแหน่งผู้จัดการหอพักนักศึกษาและรองผู้จัดการหอพักนักศึกษา

ใบสมัครผู้จัดการ (Download)  71 total views

 71 total views

Read more

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ สังกัดคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ สังกัดคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ รายละเอียด คลิกที่นี่  51 total views

 51 total views

Read more

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริมความรู้เชิงนวัตกรรม เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้ สู่เส้นทางศิลปวัฒนธรรมการท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์แห่งภูมิปัญญาชุมชน

 123 total views

 123 total views

Read more

วิทยาลัยนานาชาติ จัดกิจกรรม “IC Keens to Clean” เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดเรียน ปีการศึกษา 2565

วิทยาลัยนานาชาติ จัดกิจกรรม “IC Keens to Clean” เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดเรียน ปีการศึกษา 2565 วิทยาลัยนานาชาติ จัดกิจกรรม “IC Keens to Clean” เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดเรียน ปีการศึกษา 2565  179 total views

 179 total views

Read more

รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมควรดำรงตำแหน่งวิทยาลัยนานาชาติ และ กรอบการนำเสนอ วิสัยทัศน์ นโยบาย แผนบริหารจัดการ ฯ

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมควรดำรงตำแหน่งวิทยาลัยนานาชาติ และ กรอบการนำเสนอ วิสัยทัศน์ นโยบาย แผนบริหารจัดการ ฯ  101 total views

 101 total views

Read more

ผลการพิจารณากลั่นกรองผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ แทนตำแหน่งที่ว่างลง จำนวน 14 ตำแหน่ง

ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพเรื่อง ผลการพิจารณากลั่นกรองผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ แทนตำแหน่งที่ว่างลง จำนวน 14 ตำแหน่ง  78 total views

 78 total views

Read more

รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจ

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจ  1,052 total views

 1,052 total views

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดกองพัฒนานักศึกษา

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดกองพัฒนานักศึกษา รายละเอียด คลิกที่นี่  200 total views,  1 views today

 200 total views,  1 views today

Read more