คณะผู้บริหาร วิทยาลัยนานาชาติ ต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนสอนภาษา โอวหยางขอนแก่น เพื่อหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ

Loading

Read more

มทร.กรุงเทพ ร่วมกับ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนางานด้านการศึกษา การวิจัย งานบริการวิชาการ และงานทำนุบำรุงส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์และเชิงอนุรักษ์

Loading

Read more

มทร.กรุงเทพ ร่วมประชุมหารือข้อราชการ ระหว่าง ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กับ ที่ประชุมคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

Loading

Read more

ราชมงคลกรุงเทพลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ โครงการความร่วมมือทางการวิจัยพัฒนาและบริการวิชาการ กับการยาสูบแห่งประเทศไทย

Loading

Read more

ผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ หารือความร่วมมือเกี่ยวกับผู้สูงวัย ร่วมกับ ผู้บริหารและคณาจารย์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ และ โรงเรียนวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ

Loading

Read more

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการจัดทำยุทธศาสตร์กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เพื่อขับเคลื่อนประเด็นสำคัญที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ

Loading

Read more

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ บริษัท ไทยบิวตี้แวร์ จำกัด

Loading

Read more

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ บริษัท สกาลา สกรีน แอนด์ ดิจิตอล จำกัด

Loading

Read more