แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   156 total views, no views today

156 total views, no views today

แผนปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 169 total views, no views today

169 total views, no views today

รายงานผลการดำเนินงานด้านการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2

รายงานผลการดำเนินงานด้านการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 และ  ครั้งที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานด้านการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 รายงานผลการดำเนินงานด้านการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2      133 total views, no views today

133 total views, no views today

กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของกลุ่มต่อต้านการทุจริตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของกลุ่มต่อต้านการทุจริตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ   294 total views, 0 views today

294 total views, 0 views today

ข้อมูลสรุปสถิติเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ข้อมูลสรุปสถิติเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 309 total views, no views today

309 total views, no views today

ราชมงคลกรุงเทพ ร่วมวางแนวทางการดำเนินงานเพื่อพัฒนาหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส

นายสมพร ปิยะพันธ์ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ร่วมวางแนวทางการดำเนินงานเพื่อพัฒนาหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ในการประชุมหัวหน้าหน่วยงาน เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ได้มีกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการที่จะไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยทำสัญลักษณ์มือต่อต้านการทุจริต และเชิญชวนให้หน่วยงานภายในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ร่วมบริหารงานและปฏิบัติงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ     372 total views, no views today

372 total views, no views today

ข้อมูลความโปร่งใส RMUTK ITA มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประจำปีการศึกษา 2563

ข้อมูลความโปร่งใส RMUTK ITA มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ข้อ ข้อมูล ลิงค์ที่สามารถดูข้อมูลความโปร่งใส RMUTK ITA 01 โครงสร้าง 1.โครงสร้างมหาวิทยาลัย 2.โครงสร้างตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548 02 ข้อมูลผู้บริหาร 1.สภามหาวิทยาลัย 2.อธิการบดีทีมผู้บริหารและผู้ช่วยอธิการบดี 3.คณบดีและผู้อำนวยการ 4.ผู้อำนวยการและหัวหน้าหน่วยงาน 03 อำนาจหน้าที่ 1. ประวัติมหาวิทยาลัยจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ 2.ค่านิยมหลักมหาวิทยาลัย 3.อำนาจหน้าที่เป็นไปตาม พ.ร.บ.ราชมงคล พ.ศ.2548 04     แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน     แผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับปรับปรุง 2563) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดเอกสารดังกล่าวที่ http://www.planning.rmutk.ac.th/plan/ เลือกหน้าปกเล่มแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 05   ข้อมูลการติดต่อ   1. ข้อมุลติดต่อมหาวิทยาลัย 06             […]

344 total views, no views today

อธิการบดี ราชมงคลกรุงเทพ กล่าวแสดงเจตจำนงของผู้บริหาร ในการมุ่งมั่นบริหารงาน ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

18 มกราคม 2563 – เนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปี วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ นายสมพร ปิยะพันธ์ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้กล่าวแสดงเจตจำนงของผู้บริหาร ในการมุ่งมั่นที่จะบริหารงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ เพื่อให้บุคลากรภายใน ตลอดจนสาธารณชนได้รับทราบเจตจำนงดังกล่าว 479 total views, 0 views today

479 total views, 0 views today

คำกล่าวแสดงเจตจำนงของผู้บริหาร เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

คำกล่าวแสดงเจตจำนงของผู้บริหาร เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ฉบับภาษาไทย (Thai Version) ฉบับภาษาอังกฤษ (English Version) 255 total views, 0 views today

255 total views, 0 views today

1 2 3