มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เปิดให้บริการหอพักแก่นักศึกษาหญิงชั้นปีที่ 1


อัตราค่าบริการ หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

 1. ค่าบริการสถานที่ ห้องละ 5,000 บาท ให้พัก 2 คนๆ ละ 2,500 บาทต่อเดือน

 2. นักศึกษาต้องทำสัญญาเข้าพัก 1 ปีการศึกษา จำนวน 10 เดือน ภาคการศึกษาที่ 1 จำนวน 5 เดือน เริ่มเดือนมิถุนายน – ตุลาคม ภาคเรียนที่ 2 เริ่ม พฤศจิกายน – เดือนมีนาคม

 3. การชำระค่าบริการสถานที่ ชำระเป็นปีการศึกษา คนละ 25,000 บาท แบ่งจ่ายเป็นภาคการศึกษา ภาคละ 12,500 บาท ต่อคน

 4. หากนักศึกษาย้ายออกจากหอพักก่อนหมดสัญญา หอพักจะถือนักศึกษาผิดสัญญาในการเข้าพักอาศัย หอพักจะสงวนสิทธิไม่คืนค่าบริการสถานที่แก่นักศึกษาไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

 5. นักศึกษาต้องชำระค่าประกันของเสียหายให้แก่หอพัก ชำระแรกเข้าหอพัก ชำระเพียงครั้งเดียว จำนวน 3,000 บาท หลังจากนักศึกษาหมดสัญญาเข้าพักอาศัยหอพัก และมิได้ทำครุภัณฑ์ภายในห้องพักชำรุดเสียหาย ไม่ค้างชำระค่าน้ำ ค่าไฟ หอพักจะคืนค่าประกันของเสียหายคืนให้แก่นักศึกษา

 1. หอพักมีครุภัณฑ์ให้ภายในห้องพัก ดังนี้ เตียงนอน ตู้เสื้อผ้า โต๊อ่านหนังสือ เครื่องปรับอากาศ พัดลม เครื่องทำน้ำอุ่น Internet ระบบ Lan

 2. มีบริการสัญญาณ WiFi ฟรี บริเวณชั้น 1 นักศึกษาต้องชำระค่าน้ำ – ค่าไฟฟ้าเอง ค่าน้ำประปา ยูนิตละ 16 บาท ค่าไฟฟ้ายูนิตละ 5 บาท

  ข้อปฏิบัติในการเข้าพักหอพักนักศึกษา

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

  **************

  1. หอพักนักศึกษา เปิดรับเฉพาะนักศึกษาหญิง ชั้นปีที่ 1

  2. หอพักนักศึกษาเป็นสมบัติของทางราชการ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ)

  3. หอพักนักศึกษามีกำหนดเปิด-ปิดหอพัก คือ เปิด 06.00 น.ปิด 22.00 น. (ห้ามบุคคลภายนอกเข้า-ออกหลังเวลาที่กำหนด)

  4. ห้ามนักศึกษานำบุคคลภายนอกเข้าพักภายในหอพักโดยเด็ดขาด

  5. ห้ามนักศึกษานำของมีค่ามาเก็บไว้ในห้องพัก หากเกิดการสูญหายทางหอพักจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

  6. ห้ามนักศึกษาส่งเสียงดัง เปิดเครื่องเสียง หรือวิทยุ หรืออุปกรณ์อื่นใดอันทำให้เกิดเสียงดังเป็นการรบกวนผู้อื่น

  7. นักศึกษาจะต้องทำความสะอาดห้องพักนักศึกษาและห้องน้ำของนักศึกษาเป็นประจำ

  8. นักศึกษาต้องชำระค่าบริการสถานที่ ภายในระยะเวลาตามประกาศของหอพัก กำหนด หากนักศึกษามิได้ชำระตามกำหนด นักศึกษา  ต้องเสียค่าธรรมเนียมล่าช้า วันละ 20 บาท (แต่ไม่เกิน 500 บาทต่อเดือน)

  9. นักศึกษาต้องส่งตัวเลขมิเตอร์การใช้น้ำ ส่งให้หอพักภายในวันที่ 26 ของทุกเดือน ถ้านักศึกษาไม่นำมาส่งตามที่หอพักกำหนด หอพักจะเข้าไปจดมิเตอร์ภายในห้องพักของนักศึกษา โดยไม่ต้อง ขออนุญาตจากนักศึกษาก่อน

  10. นักศึกษาต้องชำระค่าน้ำ,ค่าไฟฟ้า ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน ตามที่หอพักได้ติดประกาศแจ้งจำนวนเงินค่าน้ำ,ค่าไฟฟ้าให้นักศึกษาทราบ หากนำไปชำระหลังจากวันที่ 5 นักศึกษาจะต้องเสียค่าปรับในการชำระล่าช้า ครั้งละ 50 บาทต่อห้อง

  11. ในกรณีที่นักศึกษา มิได้ชำระค่าบริการสถานที่ ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า หรือค่าใช้จ่ายอื่นใด หอพักนักศึกษา มทร.กรุงเทพ จะดำเนินการตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพว่าด้วยการบริหารและจัดการกิจการหอพักนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ หมวด 6 บทกำหนดโทษ ข้อ 35 ความว่า “นักศึกษาผู้ใดไม่ชำระค่าบริการสถานที่ ค่าน้ำ ค่าไฟและค่าใช้จ่ายอื่นใดในภาคการศึกษาใด จะไม่สามารพักอาศัยในหอพักภาคเรียนถัดไปได้ และให้ถือเป็นภาระหนี้สินผูกพันที่ต้องชำระให้แก่มหาวิทยาลัย”

  12. ในการย้ายออกหลังหมดสัญญากับทางหอพัก นักศึกษาต้องคืนห้องในสภาพเหมือนแรกเข้าพักห้องพัก หากมีครุภัณฑ์ภายในห้องพักชำรุด เสียหาย หรือใช้กระดาษกาว หรือวัตถุอื่นใดติดฝาผนังห้อง ตู้เสื้อ ประตู พื้นห้อง หรือใช้ตะปูหรือเจาะรูที่ผนังหรือเพดาน หรือทรัพย์สินใดในห้องพัก นักศึกษาจะต้องจ่ายค่าเสียหายแก่หอพักนักศึกษา เป็นรายจุด จุดละ 500 บาท

  13. หากภายในห้องพักมีอุปกรณ์ชำรุด หรือขัดข้องไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ นักศึกษาสามารถแจ้งซ่อมได้ที่สำนักงานหอพัก

  14. เมื่อนักศึกษามีอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นสามารถมาขอรับยาได้ที่สำนักงานหอพัก หรือมีอาการรุนแรงให้นักศึกษามาแจ้งที่สำนักงานหอพัก หรือแจ้งพนักงานรักษาความปลอดภัยของหอพักได้ทันที

  สิ่งอำนวยความสะดวก

  1. ร้านสะดวกซื้อ (ร้าน 7-11)

  2. ร้านซัก-อบ-รีด

  3. ร้านอาหารสำเร็จรูป

  4. ร้านกาแฟ

  ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 085-130-4776 หรือ 097-068-1144 วัน เวลา ราชการ

 

 

36,039 total views, 0 views today