ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา แทนตำแหน่งที่ว่างลง

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา แทนตำแหน่งที่ว่างลง เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 2 – 8 มกราคม 2563 เวลาราชการ 08.30 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.30 น.

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง

494 total views, 0 views today