รับฟังความคิดเห็น จากนายกสภา กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและธรรมาภิบาล พ.ศ. ….

รับฟังความคิดเห็นจากนายกสภา กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและธรรมาภิบาล พ.ศ. ….

รับฟังความเห็น ตั้งแต่วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕

 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา

๑. ที่มาของการจัดทำร่างข้อบังคับฯ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและธรรมาภิบาล พ.ศ. ….
ตามมาตรา ๒๐ และมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒   กำหนดให้กำหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาต้องจัดให้มีประมวลจริยธรรมและธรรมาภิบาลของนายกสภาสถาบันอุดมศึกษา  กรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา  ผู้บริหาร บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา และผู้เรียน โดยมีกลไกในการส่งเสริม ตรวจสอบและบังคับใช้ที่มีประสิทธิภาพ 
๒.ผู้ที่ต้องปฏิบัติตามร่างข้อบังคับฯ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและธรรมาภิบาล พ.ศ. ….
(๒.๑) นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
 
(๒.๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

(๒.๓) ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ได้แก่  อธิการบดี  รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน รองผู้อำนวยการสถาบัน ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบัน หัวหน้าภาควิชา หัวหน้าสาขาวิชา และให้หมายความรวมถึงผู้อำนวยการสำนักงาน ผู้อำนวยการกอง หรือตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าตำแหน่งข้างต้น

(๒.๔) บุคลากรของมหาวิทยาลัย

ได้แก่  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย

(๒.๕) ผู้เรียน

ได้แก่ นักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่กำลังศึกษาอยู่ทุกระดับ รวมถึงผู้ที่กำลังศึกษาฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น

๓.จริยธรรมและธรรมาภิบาลที่ต้องปฏิบัติ โปรดดูในร่างข้อบังคับฯ

– จริยธรรมและพื้นฐาน (ร่างข้อ ๖)
– จริยธรรมสำหรับนายกสภามหาวิทยาลัย (ร่างข้อ ๗)
– จริยธรรมสำหรับกรรมการสภามหาวิทยาลัย (ร่างข้อ ๘)
– จริยธรรมสำหรับผู้บริหาร (ร่างข้อ ๙)
– จริยธรรมสำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย (ร่างข้อ ๑๐)
– จริยธรรมสำหรับผู้เรียน (ร่างข้อ ๑๑)

Scan QR CODE เพื่อแสดงความคิดเห็น


ผู้ที่เกี่ยวข้อง

– สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ และผู้บริหารของมหาวิทยาลัย
           – คณะกรรมการจัดทำประมวลจริยธรรม ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย

 
 
ประชาสัมพันธ์ : การจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา

วันพุธที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕    เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป  ณ หอประชุมบพิตรพิมุข มหาเมฆ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ รูปแบบการประชุม Onsite และ Online

หัวข้อ : เหตุผลและความจำเป็นในการจัดทำร่างประมวลจริยธรรมฯ

โดย ดร.สุภัทร บุญส่ง ผู้อำนวยการสำนักนิติการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.กำหนดการ การจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา