สิ่งทอฯ ตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมสิ่งทอ

          เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ เข้ารับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมสิ่งทอ ณ ห้องประชุม 403 อาคาร 51 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปทุมทิพย์ ปราบพาล เป็นประธานกรรมการการตรวจฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉันทมณี พูลเจริญศิลป์
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนาภร ยวงสวัสดิ์ เป็นกรรมการการตรวจประเมิน ซึ่งผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รอบปีการศึกษา 2566 ได้ผลการประเมินอยู่ในระดับดี