กองนโยบายและแผนจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมและเป้าประสงค์ที่สำคัญในการพัฒนาเชิงกลยุทธ์ (Revisit VMV & Strategic Development) เพื่อพัฒนาองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศ

          เมื่อวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2567 ที่ผ่านมา กองนโยบายและแผน ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมและเป้าประสงค์ที่สำคัญในการพัฒนาเชิงกลยุทธ์ (Revisit VMV & Strategic Development) เพื่อพัฒนาองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศ ณ โรงแรมเดอะ เกรซ อัมพวา รีสอร์ทจังหวัดสมุทรสงคราม โดยได้รับเกียรติจากท่านอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.พิชัย จันทร์มณี
เป็นประธานเปิดงานพร้อมทั้งบรรยายถึงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย กับแนวนโยบายในการขับเคลื่อนการพัฒนาองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศ นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนาสัณฑ์ เกาะสุวรรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญทางด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ และเป็นผู้ตรวจประกันรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มาเป็นวิทยากรหลักในการบรรยายให้ความรู้ และการปฏิบัติการในโครงการสัมมนาครั้งนี้ ซึ่งในขั้นตอนการแบ่งกลุ่มปฏิบัติการ ได้รับเกียรติการเป็นวิทยากรประจำกลุ่ม ได้แก่ 1. รศ.ดร.พิชัย จันทร์มณี อธิการบดี 2. ผศ.ดร.สายชล ชุดเจือจีน รองอธิการบดี และ 3.ผศ.ดร.พัชณี ศรีคำสุข รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารระดับนโยบาย
จากทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทาง การพัฒนาและการดำเนินการมุ่งสู่ความเป็นเลิศ และได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานนโยบาย ยุทธศาสตร์ และการกำหนดทิศทางของการพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืนต่อไป